Finanse międzynarodowe - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse międzynarodowe - wykłady - strona 1 Finanse międzynarodowe - wykłady - strona 2 Finanse międzynarodowe - wykłady - strona 3

Fragment notatki:Informacje zawarte w notatce to: kurs walutowy, rynek walutowy, główni uczestnicy rynku walutowego, transakcje arbitrażowe, dewaluacja, czynniki ograniczające skuteczność dewaluacji, rewaluacja, popyt na aktywa w walucie obcej, wpływ zmian stóp procentowych na poziom równowagi.

Dodatkowo można znaleźć informacje takie jak: wpływ zmian przewidywać na poziom równowagi, powiązania między rynkiem pieniężnym a walutowym, podaż pieniądza i kurs walutowy w krótkim okresie, przyczyny presji inflacyjnej w długim okresie, efekt Fishera, teoria parytetu siły nabywczej w długim okresie.

RYNEK WALUTOWY
Kurs walutowy - cena płacona w walucie krajowej za jednostkę waluty obcej lub cena jednostki waluty krajowej wyrażona w walucie obcej. Czynniki wpływające na poziom kursu walutowego:
relacja popytu do podaży walut obcych na krajowym rynku walutowym,
różnica w poziomie cen w kraju i zagranicą,
polityka państwa,
czynniki polityczne i psychologiczne (sytuacja międzynarodowa, koniunktura, działania spekulacyjne).
Transakcje kupna i sprzedaży walut obcych dokonuje się na rynku walutowym.
Rynek walutowy rozumiany jest jako zespół wszystkich instytucji i osób wymieniających waluty obce oraz reguł rządzących zawieraniem transakcji (kupna i sprzedaży) walutowych.
Główni uczestnicy rynku walutowego:
banki handlowe- są pośrednikami większości transakcji walutowych; banki również obracają walutami we własnym imieniu z innymi bankami. Obrót walutami między bankami określany jest mianem wymiany międzybankowej. Kursy stosowane dla firm będących klientami banku, zwane kursami detalicznymi, są z reguły mniej korzystne niż kursy "hurtowe" stosowane przy wymianie międzybankowej. Różnica między kursami detalicznymi i hurtowymi stanowi dla banku rekompensatę za wykonywane przezeń czynności;
korporacje- dokonując operacji w wielu krajach często świadczą lub otrzymują płatności w walutach innych niż waluta kraju, w którym znajdują się ich główne siedziby;
niebankowe instytucje finansowe- w wyniku deregulacji rynków finansowych w krajach zachodnich wiele instytucji o charakterze niebankowym świadczy usługi z zakresu transakcji w walutach obcych;
banki centralne- w pewnych przypadkach banki centralne mogą dokonywać interwencji na rynkach dewizowych.
Transakcje arbitrażowe
W przypadku występowania różnic w kursach walut w różnych ośrodkach finansowych maklerzy szukają okazji dokonania tzw. transakcji arbitrażowych- tzn. kupna danej waluty w jednym ośrodku i natychmiastowej sprzedaży w innym ośrodku, gdzie cena jest wyższa. Jednak działanie takie powoduje natychmiastowe zmiany cen danej waluty w związku ze zmianą wielkości popytu i podaży, co powoduje że możliwości takich transakcji są krótkotrwałe i bardzo ograniczone.
Kursy kasowe i terminowe
Kursy kasowe - w przypadku tego rodzaju kursów transakcja dokonywana jest natychmiast po wyrażeniu przez partnerów zgody co do wymiany swych depozytów. Transakcje takie określa się jako transakcje dewizowe z natychmiastową realizacją. Kursy terminowe- w takim przypadku partnerzy otrzymują zasoby finansowe, które nabyli po pewnym okresie. Ustala się więc tzw. datę walutowania na okres późniejszy. Taki sposób postępowania uzasadniony jest w przypadku, np.: gdy zamawiamy towar z zagranicy w celu jego dalszej odsprzedaży w naszym kraju macierzystym.


(…)

… nominalnej stopy procentowej powiązany ze spadkiem przewidywanej inflacji powoduje aprecjację waluty. PRAWO JEDNEJ CENY Identycznie produkty na rynkach konkurencyjnych, po odliczeniu kosztów wynikających z transportu i barier handlowych (np. cła), będą sprzedawane w różnych krajach po takich samych cenach, jeśli ceny te wyrazimy w przeliczeniu na tą samą walutę, np.:
Pi PL = EZL / $ * PiUS a więc kurs…
…%
2,00%
0%?
-3%
Wpływ zmian bieżącego kursu walutowego na przewidywane dochody
Dzisiejszy kurs wymiany Stopa procentowa depozytów $ R$ Przewidywana stopa deprecjacji ZŁ do $
Dochód w złotych z depozytów dolarowych
R$+ 3
2,00%
6,67%
8,67%
3,05
2,00%
4,92%
6,92%
3,1
2,00%
3,23%
5,23%
3,15
2,00%
1,59%
3,59%
3,2
2,00%
0,00%
2,00%
3,25
2,00%
-1,54%
0,46%
3,3
2,00%
-3,03%
-1,03%
Wpływ zmian bieżącego kursu…
….
Przy danym dzisiejszym kursie wymiany wzrost przewidywanej ceny dolara, w przeliczeniu na złotówki podnosi przewidywaną stopę deprecjacji złotówki. Ponieważ wzrost przewidywanej stopy deprecjacji złotówki podnosi przewidywany dochód złotówkowy z depozytów występujących w dolarach pochylająca sie prosta przesuwa się w prawo, czego skutkiem jest nadmierna podaż depozytów złotówkowych, co oznacza deprecjację…
… okresie jest większa niż w okresie długim, mówi się, iż kurs walutowy jest nad wartościowy. EFEKT FISHERA Stopa procentowa wyrażona w przeliczeniu na jakąś walutę nazywana jest nominalną stopą nominalną stopą procentową. Mierząc jednak wartość depozytu na dobra i usługi, a nie na pieniądze, a więc uwzględniając zmiany cen dóbr, można wyznaczyć realną stopę procentową, jaką oferuje dany depozyt. Realna…
…- w takim przypadku partnerzy otrzymują zasoby finansowe, które nabyli po pewnym okresie. Ustala się więc tzw. datę walutowania na okres późniejszy. Taki sposób postępowania uzasadniony jest w przypadku, np.: gdy zamawiamy towar z zagranicy w celu jego dalszej odsprzedaży w naszym kraju macierzystym.
Wymienialność waluty polega na prawie swobodnego kupowania i sprzedawania obcego pieniądza za walutę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz