Finanse - Bank centralny i banki komercyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Finanse - Bank centralny i banki komercyjne - omówienie - strona 1  Finanse - Bank centralny i banki komercyjne - omówienie - strona 2  Finanse - Bank centralny i banki komercyjne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

III. Bank centralny i banki komercyjne
1.Bank centralny
1a.Geneza:
dwuszczeblowy system bankowy - 1) bank centralny i 2) banki komercyjne
zakaz prawny udzielania depozytów i dawania kredytów
powinien odmówić udzielenia kredytu nawet rządowi
pierwszy bank centralny powstał w Szwecji 1668r. (XVII w.) na potrzeby sfinansowania wojen Szwedzkich (m. in. z Polską)
drugi bank centralny powstał w Anglii (16** - wojny), Francji (1800 - wojny napoleońskie) i w Polsce (a właściwie w królestwie kongresowym w 1828r.).
najsłynniejszy dzisiaj bank centralny nie jest bankiem, tylko instytucją o wyjątkowo skomplikowanej strukturze organizacyjnej - FED (system rezerwy federalnej) 1913r.
1b.Funkcje:
„bank banków” - odpowiada za płynność całego sektora bankowego,
Systemy płatnicze regulowania zobowiązań wszystkich podmiotów
emisja pieniądza - odpowiada za bazę monetarną M0 i więcej,
jest bankiem państwa - prowadzi rachunki władzy publicznej,
zajmuje się obsługą zobowiązań wobec zagranicy,
administruje rezerwami dewizowymi państwa, struktura rezerw dewizowych jest tajemnicą
„kredytodawca ostatniej instancji” - udziela kredytów tylko jednej grupie podmiotów - innym bankom
1c.Niezależność:
czy jest odrębna władza pieniężna? (poza ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą) - współcześnie jest przewaga tych, którzy mówią że są przesłanki oddzielenia władzy pieniężnej (czynnik technokratyczny w zarządzaniu gospodarką),
instytucjonalna - bank centralny jest ujęty w konstytucji; w strukturach władzy określanych konstytucją znajdziemy centralną władzę pieniężną; niezależność konstytucjonalna ukazuje się w specjalnym trybie powoływania i odwoływania prezesa, członków zarządu NBP i członków rady polityki pieniężnej (tj. nieusuwalność); prezesa wybiera prezydent, potrzebna kontrasygnata premiera.
Funkcjonalna - cele centralnej władzy pieniężnej ustalane są przez nią samą, nie mogą być określone zewnętrznie. Nikt nie ma uprawnień własnościowych,
Finansowa - w Polsce ma swoistą formę prawną, która nie jest stosowana dla żadnego innego podmiotu, a na świecie bywa nawet czasem spółką akcyjną. W Polsce jest specyficzną osobą prawną. Nikt nie ma uprawnień właścicielskich względem NBP. Swoboda w zakresie podziału zysku (jeśli jest osiągnięty) lub ewentualnym sposobie pokrycia straty. Decyzje te są podejmowane przez sam bank centralny niezależnie (nie pod wpływem nacisków).
rozbieżne interesy władzy wykonawczej i pieniężnej, we wszystkich państwach występują spory między bankami centralnymi i rządami. Spór jest czymś naturalnym: minister finansów działa na krótki/super krótki dystans i chce grać na inflację, a prezes banku centralnego ma za zadanie co innego.


(…)

… (bezpośredni cel inflacyjny - w Polsce 2,5 % +/- 1)
Trzy typy strategii + czwarta realizowana w praktyce:
strategie kontroli i podaży pieniądza - kontrola agregatów, głównie M3,
strategia kontroli kursu walutowego,
strategia bezpośredniego celu inflacyjnego - podaje się wskaźnik inflacji i pasmo oczekiwań (+/-).
praktycznie realizowana jest strategia mieszana. Instrumenty:
stopa procentowa,
rezerwa…
… depozytów, a rozmiarami akcji kredytowej (zasada 3 - 6 - 3)
3c. Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego:
udzielone kredyty to aktywa banku, depozyty i kapitały własne (poziom kapitalizacji) to pasywa
relacja między pasywami a aktywami to współczynnik wypłacalności (licznik: kapitały własne, mianownik: kredyty ważone ryzykiem), w Polsce jest równy 8
4. Międzynarodowy rynek pieniężny.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz