Filozofia - wykłady - działy filozofii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - wykłady - działy filozofii - strona 1

Fragment notatki:

Konspekty wykładów z filozofii. 38-stronicowa notatka z filozofii. Omówienie najważniejszych zagadnień takich jak: podział filozofii, ontologia, gnoseologia, epistemologia, metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia społeczna, etyka, estetyka, aksjologia, filozofia starożytna, siedmiu mędrców, Tales z Miletu, Anaksymander, arche, zasada świata, Heraklit z Efezu, Parmenides z Elei, ontologiczna zasada tożsamości, rozumowanie dedukcyjne, założenia a priori przesłanek ogólnych, Sokrates, sofiści, relatywizm, wartości moralne, Ksenofont, Platon, analogia, rozumowanie indukcyjne, Diogenes Laertios, cnota, moralizm, fedon, intelektualizm etyczny, Platon, Państwo, wiedza jako stan umysłu, realizm pojęciowy, idee, finalizm, teleologia, natywizm, aprioryzm. W dalszej części wykładów z filozofii można natknąć się na takie pojęcia jak: koncepcja człowieka, Arystoteles, Speuzyp, idea panhelleńska, Likejon, empiryzm genetyczny, tabula rasa, racjonalizm metodologiczny, nominalizm pojęciowy, definiowanie, dowód, substancja, realizm ontologiczny, forma i materia, etyka Arystotelesa, pojęcie państwa, eudajmonia, złoty środek, cnoty etyczne, cnoty dianoetyczne. Oprócz filozofii greckiej omówiona została także filozofia chrześcijańska: św. Augustyn, średniowieczny arystotelizm, św. Tomasz, Augustyn z Hippony, ciemność, zło, światło, dobro, Bóg jest bytem, człowiek jako zjednoczenie duszy i ciała, cnoty kardynalne, manicheizm, Franciszek Bacon, filozofia scholastyczna, metoda badawcza, teoria złudzeń, teoria idoli, teoria budowania władzy, empiryzm metodologiczny. Ponadto w treści notatki znaleźć można takie zagadnienia jak: filozofia oświecenia, Tomasz Hobbes, Lewiatan, racjonalizm, materializm, naturalistyczna etyka i koncepcja życia społecznego, umowa społeczna, Kartezjusz, Rene Descartes, sceptycyzm metodologiczny, skrajny dualizm, okazjonalizm, John Locke, Dwa traktaty o rządzie, empiryzm genetyczny i metodologiczny, filozofia polityczna, podział władzy, sensualizm, nominalizm, Berkeley, subiektywizm, spirytualizm, idealizm epistemologiczny, David Hume, agnostycyzm, Immanuel Kant, badania transcendentalne, libertynizm, krytyka czystego rozumu, filozofia krytyczna, rygoryzm etyczny, imperatyw kategoryczny.

Konspekty wykładów
Jak określić filozofię nie tracąc nic z jej bogatego dziedzictwa? Wymyślenie nazwy „filozofia” przypisuje się Pitagorasowi. Pochodzi ona ze złożenia słów philein - kochać, miłować i sophia - mądrość. Oznacza zatem umiłowanie mądrości. Filozofowie greccy określali się tym mianem dla podkreślenia, że mądrość jest dostępna tylko bogom, a ludzie mogą ją tylko miłować i trochę się do niej przybliżyć. Początkowo filozofia obejmowała wszelką wiedzę, ale już w czasach Arystotelesa zakres wiedzy i specjalizacja były na tyle rozwinięte, że zaczął się proces wyodrębniania nauk szczegółowych. Filozofia pozostała przy najogólniejszych, najbardziej podstawowych problemach dotyczących świata, człowieka i poznania. Ogólność filozofii odnosi się do skali poruszanych problemów dających pogląd na świat; teorie i argumentacje osiągają najwyższy poziom szczegółowości i finezji.
Zainteresowania filozoficzne zmieniały się z biegiem czasu i do dzisiaj nie ustaliły się na tyle aby można było bezspornie określić jej przedmiot i problematykę. Filozofia zaczęła się od zagadnień kosmologicznych, następnie pojawiło się zainteresowanie człowiekiem i jego życiem, a już od IV w. pne. opracowywane były systemy, tj. spójne koncepcje obejmujące całokształt róż ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz