Filozofia prawa - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia prawa  - pytania i odpowiedzi - strona 1 Filozofia prawa  - pytania i odpowiedzi - strona 2

Fragment notatki:

Co to znaczy: (jedno z tych pojęć pojawi się na pewno na egzaminie)
panteizm
Stanowisko i pogląd religijno-filozoficzny odrzucający istnienie Boga w postaci osoby, panteizm utożsamia Boga z przyrodą, wszechświatem czy kosmosem. Przeciwieństwo teizmu. deizm
Stanowisko religijno-filozoficzne powstałe w Oświeceniu, odrzucające wiarę w Boga, który miałby ingerować w losy świata i człowieka. Wg. deistów Bóg jest tylko „pierwszą przyczyną”, stwórcą świata i dawcą praw przyrody. teizm
Stanowisko religijno-filozoficzne zakładające istnienie transcendentalnego, jedynego, osobowego Boga, który cały czas interweniuje w ludzką historię, który jest stwórcą wszechświata i jego opiekunem.
ateizm
Stanowisko religijno-filozoficzne zaprzeczające istnieniu Boga lub możliwości jego poznania albo wyrażające brak zainteresowania i obojętność wobec tego zagadnienia. Inne rozumenie to postawa charakteryzująca się świadomym odrzuceniem wiary. nihilizm
Pogląd i postawa oparte na absolutnym negowaniu, relatywizowaniu i odrzuceniu wszelkich norm, wartości, zasad moralnych i konwencji przyjętych i obowiązujących w danej grupie społecznej lub społeczeństwie. relatywizm
Stanowisko filozoficzne, w myśl którego nie istnieją żadne absolutne kryteria wiedzy pozwalające na ocenę wartości poznawczych, etycznych, logicznych, estetycznych itp. Wszelkie zaś normy i wartości kulturowe mają względny (relatywny) charakter. 2. w epistemologii stanowisko przeciwstawne wobec absolutyzmu. ABSOLUTYZM - doktryna filozoficzna, zakładająca, że wszystkie wartości (np.. dobro, piękno, prawda) są stałe oraz istnieją w sposób obiektywny i niezmienny, niezależnie od poznającego je podmiotu. agnostycyzm
(gnoseologia, teoria dotycząca poznania - możliwości ludzkiego poznania są ograniczone)
Pogląd filozoficzny głoszący całkowitą lub częściową niepoznawalność obiektywnej rzeczywistości lub jej fragmentów i rządzących nią praw, a także niemożność udowodnienia prawdziwości takiego poznania, forma sceptycyzmu poznawczego. W religioznawstwie zaprzeczenie istnienia Boga w ogóle lub co najmniej kwestionowanie możliwości jego poznania. Sokrates - „Wiem, że nic nie wiem”. Kant - „Niemożliwość poznania rzeczy samych w sobie”. Radbruch Postawa umożliwiająca respektowanie i szacunek dla poglądów odmiennych.
irracjonalizm Kierunek w filozofii negujący wartość rozumu i doświadczenia jako narzędzi poznania rzeczywistości, zakładający, że źródłem prawdziwego poznania są różne środki pozarozumowe np. intuicja, objawienie czy medytacja; uznaje również istnienie takich obszarów rzeczywistości, które nie dadzą się w ogóle zwerbalizować.


(…)

… prawdziwego poznania są różne środki pozarozumowe np. intuicja, objawienie czy medytacja; uznaje również istnienie takich obszarów rzeczywistości, które nie dadzą się w ogóle zwerbalizować.
istnieć obiektywnie
to znaczy istnieć niezależnie od woli i świadomości człowieka (człowieków)
istnieć subiektywnie
to znaczy istnieć zależnie od woli i świadomości człowieka.
system eklektyczny
nowy, oryginalny system filozoficzny powstały jako synteza co najmniej dwóch wcześniej ukształtowanych systemów (filozoficznych). Są charakterystyczne dla średniowiecza np. Św.Tomasz z Akwinu dokonał syntezy poglądów Arystotelesa i chrześcijaństwa, św. Augustyn dokonał syntezy Platona i chrześcijaństwa ( Cyceron = stoicyzm + Arystoteles).
światopogląd
jednostkowa lub grupowa wiedza, na którą składają się samoprawomocne poglądy…
… w społeczeństwie (był częścią rodziny) - Hobbes - Locke - Kant imperatyw kategoryczny imperatyw praktyczny

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz