Biografia - Benedykt Spinoza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2961
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biografia - Benedykt Spinoza - strona 1

Fragment notatki:

Spinozyzmu. Objętość notatki to 8 stron.

BENEDYKT SPINOZA (Baruch de Spinoza).
Z YWOT: Benedykt Spinoza żył w latach od 1632 do 1677 roku. Pochodził z ro­dziny żydowskiej osiadłej w Niderlandach, w kraju tym Benedykt Spinoza spędził całe swoje ży­cie. Nauki pobierał w szkole żydowskiej, gdzie po raz pierwszy zetknął się z filozofią, a szczególnie z doktrynami średniowiecznych Żydów. Dopiero po 1654 r. poznał łacinę i język grecki, wtedy zaczął studiować dzieła scholastyki chrześcijańskiej oraz rozkwitające wtedy nauki przyrodnicze, szczególny wpływ wywarł na nim Karte­zjusz. Za nieprawowierne poglądy został odtrącony przez współwyznaw­ców, a od 1656 r. wyłączony z gminy i wy­klęty. Odtąd żył w odosobnieniu, obcując z małym tylko gro­nem przyjaciół, całkowicie oddany nauce. Poza studiami teoretycznymi zajmował się także szlifierstwem. Mieszkał najpierw w Amsterdamie, potem w Hadze. Powołanie na katedrę do Uniwersytetu He­idelberskiego w 1673 r. odrzucił, nie chcąc niczym krępo­wać swej niezależności. Umarł w młodo w wieku 45 lat. Liczne świadectwa przedsta­wiają go jako prawdziwego mę­drca, opanowanego, pogodnego i łagodnego, bezintere­sownie poświęcającego swe życie wiedzy. Pisma: Jedynie dwie prace Spinozy ukazały się za jego życia: „Renati des Cartes Principiorum philosophiae” i „Tractatus theologico-politicus”. Pierwsza z nich refero­wała poglądy obce, druga dotyczyła spraw pozafilozoficznych. Jego filozoficzne pisma zostały ogłoszone dopiero pośmiertnie i anonimowo, pt. „B. d. S. Opera Posthuma”. W blisko dwa wieki później, w 1852 r. odnaleziono w holenderskim przekładzie jeszcze jedną rozprawę Spinozy, „Krótki traktat”, czyli „Tractatus de Deo et homine eiusque felicitate”. Najważniejszym dziełem Spinozy jest „Etyka”, zawierająca nie tylko filozo­fię moralną, ale cały jego system filozoficzny. W zasadniczej koncepcji powstawała w latach 1662 - 1665, ale była dopracowywana i ulepszana aż do śmierci autora. „Traktat o poprawie umysłu” stanowi epistemologiczne przygotowanie do filozofii Spi­nozy.
Poprzednicy: System filozoficzny Spinozy miał dwa główne źródła, z jednej strony odwieczną panteistyczną metafizykę, a z drugiej Kartezjańską teorię poznania i mechanistyczne poglądy nowożytnego przyrodoznawstwa. Do nowych idei, które od­działywały na Spinozę, należały postulaty Hobbesa, które nadały jego filozofii natura­listyczny odcień. Panteistyczna metafizyka stała się osią poglądów Spinozy, a idee na­ukowe odeszły na dalszy plan i zajęły miejsce służebne.
Filozofia Spinozy stanowiła nawrót średniowiecza w XVII wieku, poprzez odno­wienie panteizmu oraz połączenie nauki nowożytnej z tradycją teologii żydowskiej. Poglądy Spinozy miały ponadto jeszcze trzecie źródło. Spinoza zabierał głos nie tylko w sprawach ściśle filozoficznych, ale także i politycznych. Był rzecznikiem wolności i tolerancji. Do tej działalności zachęcały go prądy wolnościowe panujące w XVII wieku w Niderlandach. Środowisko holenderskie wraz ze środowiskiem żydowskim, kierując się ogólnoeuropejskimi ideami XVII w. Wydało złożoną doktrynę Spinozy.

(…)

… wolnościowe panujące w XVII wieku w Niderlandach. Środowisko holenderskie wraz ze środowiskiem żydowskim, kierując się ogólnoeuropejskimi ideami XVII w. Wydało złożoną doktrynę Spinozy.
Poglady: Spinoza pojmował poznanie podobnie jak Kartezjusz - w sposób ra­cjonalistyczny. Miarą prawdy dla niego była jasność i wyrazistość, a rozum poznający w sposób jasny i wyraźny był dla niego jedynym źródłem prawdy.
Do racjonalistycznej teorii poznania dostosował racjonalistyczną metodologię. Wyznawał ideę powszechnej nauki przejętą od Kartezjusza, a w „Etyce” przedstawił wiedzę o świecie, Bogu, poznaniu i działaniu, opartą na wspólnych założeniach i two­rzącą jeden naukowy system. Przejął także typową dla racjonalistów myśl, że matema­tyka jest wzorem nauki. Swoją wiedzę ukazał przy użyciu geometrii, przyjąwszy pewne definicje…
… dowodach traktował ciała jako zależne od myśli lub uważał je za pierwotne, wtedy jego monizm upodabniał się do materializmu. Swoją niezmiernie abstrakcyjną metafizykę potrafił połączyć ze sprawami aktual­nymi, z racjonalnej i deterministycznej teorii wywodził idee demokratyczne, polityczne i wolnościowe. Zewnętrzną cechą jego systemu filozoficznego była kunsztowna oprawa i wykoń­czenie matematyczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz