Ewidencja nieruchomości i ich wycena

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3185
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja nieruchomości i ich wycena - strona 1 Ewidencja nieruchomości i ich wycena - strona 2 Ewidencja nieruchomości i ich wycena - strona 3

Fragment notatki:

Tematem notatki jest ewidencja nieruchomości i ich wycena. Dokładna zawartość notatki jest następująca: system informacyjny o gruntach, system informacyjny o lokalach, system informacyjny o budynkach, części składowe ewidencji, operat geodezyjno-prawny, operat opisowo-kartograficzny, zasady funkcjonowania ewidencji, jednostka ewidencyjna, obręb i działka ewidencyjna wartość a cena nieruchomości, rodzaje wartości nieruchomości, metodologia wyceny, podejście porównawcze.

Ewidencja gruntów i budynków 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Co to jest ewidencja gruntów i budynków 
Jednolity dla kraju, na bieżąco aktualizowany, spójny system informacyjny:
o gruntach - ich położeniu, granicach, rodzajach użytków gruntowych i klasach gleboznawczych oraz o osobach fizycznych lub prawnych będących właścicielami lub władającymi tymi gruntami, oznaczeniu ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty,
o budynkach - ich położeniu, przeznaczeniu, funkcjach użytkowych i ogólnych danych technicznych,
o lokalach - ich położeniu, funkcjach użytkowych i powierzchni użytkowej
Jakie informacje obejmuje ewidencja gruntów i budynków 
dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów, budynków i lokali
dane dotyczące właścicieli nieruchomości bądź w razie braku danych o właścicielach - dane osób i jednostek, które tymi nieruchomościami władają
Części składowe ewidencji  
Ewidencja gruntów i budynków składa się z komputerowych baz danych ewidencyjnych i operatu ewidencyjnego. Częściami składowymi operatu ewidencyjnego są:
operat geodezyjno-prawny
operat geodezyjno-prawny jest zbiorem dowodów prowadzonym dla każdego obrębu ewidencyjnego, uzasadniających wpisy do komputerowych baz danych ewidencyjnych
operat opisowo-kartograficzny
operat opisowo-kartograficzny składa się komputerowych wydruków raportów oraz kopii odpowiedniego fragmentu mapy
Czemu służy ewidencja gruntów i budynków 
Ewidencja ma na celu gromadzenie i dostarczanie danych na potrzeby:
zagospodarowania przestrzennego
wyznaczania wymiaru podatków i innych obciążeń publicznoprawnych
oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych
statystyki publicznej
gospodarki gruntami
a przy współudziale z wydziałem wieczysto księgowym sądu - ochrony interesów majątkowych stron obrotu
Zasady funkcjonowania ewidencji 
Ewidencję gruntów, budynków i lokali charakteryzuje:
jawność operatu ewidencyjnego - każda osoba zainteresowana może w obecności pracownika wyznaczonego do prowadzenia tego systemu wejrzeć w operat
jednolitość i powszechność - jednolity system gromadzenia i przetwarzania danych obejmuje wszystkie nieruchomości zlokalizowane na terytorium całego kraju
publicznoprawny charakter ewidencji - jest to jedyne prawnie obowiązujące źródło informacji o przedmiocie (gruntach, budynkach, lokalach) oraz o właścicielach i osobach władających, dane ewidencjonowane w tym systemie są obligatoryjne
wiarygodność i prawdziwość danych

(…)

… są:
Jednostka ewidencyjna
Obręb
Działka Jednostka ewidencyjna, obręb i działka ewidencyjna 
Jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku gdy w skład gminy wchodzi miejscowość o statusie miasta - również w granicach administracyjnych miasta. W miastach w których utworzone zostały dzielnice, jako jednostki pomocnicze gminy, jednostką ewidencyjną…
…, nie działały w sytuacji przymusowej miały stanowczy zamiar zawarcia umowy
upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy
Rodzaje wartości nieruchomości  
Wartość rynkowa
Wartość odtworzeniowa
Wartość katastralna
Wartość rynkowa 
Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu. Wartość rynkową nieruchomości stanowi…
… przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Podejście mieszane stosuje się do określenia wartości rynkowej nieruchomości w sytuacji, gdy nie można skorzystać z podejścia porównawczego lub dochodowego.
Podstawowe zasady wyceny - podejścia i metody wyceny 
   Podejście porównawcze
      Metoda porównywania parami
      Metoda korygowania ceny…
mapy ewidencyjnej, rejestrów, kartotek, zestawień, wykazów i skorowidzów
Wypisy z rejestrów i kartotek
Wyrysy z mapy ewidencyjnej
Pliki komputerowe
Informacje przekazywane ustnie i wizualnie
Kto może uzyskać wypisy i wyrysy z ewidencji 
Wyrysy i wypisy wydawane są na żądanie:
Właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt lub budynek
Osób fizycznych i prawnych…
… od nieruchomości. Stanowi ją wartość ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości. Regulacje dotyczące zasad wyceny 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego
Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych wydawane przez Polską Federację Stowarzyszeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz