Ewidencja materiałów i towarów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja materiałów i towarów - strona 1 Ewidencja materiałów i towarów - strona 2 Ewidencja materiałów i towarów - strona 3

Fragment notatki:


Ewidencja materiałów i towarów Istotnym elementem zasobów przedsiębiorstwa są materiały i towary. Prawidłowe gospodarowanie nimi wywiera wpływ na racjonalne kształtowanie przychodów, rozchodów oraz zapasów. Głównym źródłem zaopatrzenia jednostki w materiały i towary są zakupy u dostawców. Są one realizowane na podstawie zawartych umów. Znaczna różnorodność materiałów i towarów znajdujących się w przedsiębiorstwie wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań ewidencyjnych i kontrolnych w celu uzyskania odpowiedniej informacji o stanie zapasów, wielkości zużycia materiałów, kierunkach rozchodów itp. W niniejszym rozdziale przedstawia się: podobieństwa i różnice między materiałami i towarami; zasady wyceny przychodów i rozchodów oraz ustalenia stanu końcowego materiałów i towarów; zasady ewidencji i rozliczania transakcji zakupu materiałów i towarów przez podatników VAT oraz jednostki nie będące podatnikami podatku od towarów i usług; zasady syntetycznej i szczegółowej (analitycznej) ewidencji przychodu i rozchodu materiałów i towarów z uwzględnieniem ustalania i rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych. Klasyfikacja materiałów i towarów Materiały są to nabyte od kontrahentów składniki majątku obrotowego do zużycia na własne potrzeby wszystkich rodzajów działalności gospodarczej. Wyjątkowo materiały mogą być wytworzone we własnym zakresie przez jednostkę, jeżeli są zbliżone rodzajem do artykułów nabywanych. Zużycie materiałów następuje przeważnie w jednym cyklu produkcyjnym. Asortymentowo materiały stanowią różnorodną grupę. W skład materiałów wchodzą również odpadki, produkty uboczne i odzyski powstałe w toku produkcji lub innej działalności wykazujące przydatność użytkową, kwalifikujące się do zużycia na własne potrzeby oraz do sprzedaży. Za towary uznaje się rzeczowe składniki majątku obrotowego nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Towarami są również artykuły spożywcze przeznaczone do przetworzenia na posiłki w stołówkach lub bufetach. Do towarów zalicza się również produkty rolne (zwierzęce i roślinne), runo leśne; będące przedmiotem skupu i przeznaczone do odsprzedaży. Do towarów zalicza się również grunty i inne nieruchomości nabyte z przeznaczeniem do odsprzedaży, nie kwalifikujące się ani do środków trwałych, ani do inwestycji długoterminowych ze względu na to, że przewidywany okres ich odsprzedaży nie przekracza jednego roku. Zapasy materiałów i towarów są składowane w magazynach, którymi mogą być pomieszczenia zamknięte (budynki magazynowe, silosy, bunkry itp.) i otwarte (place składowe odpowiednio zabezpieczone, służące do przechowywania zapasów masowych o dużych rozmiarach itp.).

(…)

… niż na dzień bilansowy - doprowadzić do poziomu wynikającego z zastosowania rzeczywistych cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Przychody materiałów czy towarów w walutach obcych wycenia się według kursu zastosowanego w dokumentacji odprawy celnej.
Wartość stanu końcowego materiałów i towarów, w razie gdy rzeczywiste ceny nabycia (zakupu…
… zaciągniętych w celu finansowania zapasu produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytwarzania i związanych z nimi różnic kursowych; pomniejszone o przychody z tego tytułu,
innymi okolicznościami - o różnice kurso we powstałe przy zapłacie lub przeliczeniu na dzień bilansowy zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.
Do kosztów wytworzenia nie zalicza się:
tej części stałych, pośrednich kosztów…
… składnika, należy ustalić jego wartość godziwą.
Jeżeli nie można ją ustalić, należy oszacować przypuszczalną wartość rynkową netto składnika na dzień bilansowy,
5. Cena ewidencyjna
Cena stała lub zmienna ustalana na poziomie cen nabycia, zakupu lub kosztu wytworzenia, a odnośnie do towarów na poziomie cen sprzedaży, np. cen detalicznych
W ewidencji muszą być równolegle wykazane odchylenia od cen…
… ewidencyjnych.
Materiały i towary na dzień bilansowy wycenia się według cen zakupu (nabycia) lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto na ten dzień. Jeżeli nie można ustalić ceny sprzedaży netto danego składnika majątku, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy.
Zapasy materiałów czy towarów znajdujących się w jednostce na dzień bilansowy mogą utracić wartość…
… wytworzenia, która dotyczy nie wykorzystanych zdolności produkcyjnych oraz strat nadzwyczajnych,
kosztów ogólnego zarządu,
kosztów magazynowania materiałów oraz produktów, jeżeli w jego toku nie występują procesy technologiczne,
kosztów sprzedaży produktów.
Jeżeli nie można go ustalić, to wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, pomniejszonej o zysk przeciętnie…
… przyjętych do magazynu albo bezpośrednio wydanych do zużycia na podstawie odpowiednich dowodów przychodu z fakturami VAT (rachunkami)
ustaleniu kompletności dostaw, z uwzględnieniem niedoborów, szkód i nadwyżek w dostawach oraz w transporcie,
wyodrębnieniu różnic cen, kosztów zakupu,
wykazaniu podatku VAT naliczonego, ujętego w dokumentach dostawy podlegającego odliczeniu .od podatku należnego
… do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług wymaga prowadzenia przez jednostki gospodarcze rejestru zakupu dostaw, robót i usług. Jest on też niezbędny do opracowania deklaracji VAT-7. W rejestrze tym ujmuje się wszystkie otrzymane od kontrahentów w danym okresie — faktury VAT. Wykorzystanie tego rejestru do rozliczenia dostaw i kontroli płatności zobowiązań…
… obrotu towarami oraz w gastronomii, powinny być dokonane w tym samym dniu, w którym wystąpiły przychody i rozchody towarów.
Warto przy tym dodać, że rozchody towarów księguje się zawsze w takich cenach, w jakich określona jednostka została obciążona za przyjęte przez nią towary. Jako rozchód (sprzedaż) towarów traktuje się każde ich przeniesienie o innych jednostek gospodarczych, także prowadzących…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz