Ewidencja gruntów i budynków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja gruntów i budynków - strona 1 Ewidencja gruntów i budynków - strona 2 Ewidencja gruntów i budynków - strona 3

Fragment notatki:


Ewidencja gruntów i budynków Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
Co to jest ewidencja gruntów i budynków Jednolity dla kraju, na bieżąco aktualizowany, spójny system informacyjny: o gruntach - ich położeniu, granicach, rodzajach użytków gruntowych i klasach gleboznawczych oraz o osobach fizycznych lub prawnych będących właścicielami lub władającymi tymi gruntami, oznaczeniu ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty,
o budynkach - ich położeniu, przeznaczeniu, funkcjach użytkowych i ogólnych danych technicznych,
o lokalach - ich położeniu, funkcjach użytkowych i powierzchni użytkowej
Jakie informacje obejmuje ewidencja gruntów i budynków dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów, budynków i lokali
dane dotyczące właścicieli nieruchomości bądź w razie braku danych o właścicielach - dane osób i jednostek, które tymi nieruchomościami władają
Części składowe ewidencji Ewidencja gruntów i budynków składa się z komputerowych baz danych ewidencyjnych i operatu ewidencyjnego. Częściami składowymi operatu ewidencyjnego są:
operat geodezyjno-prawn y operat geodezyjno-prawny jest zbiorem dowodów prowadzonym dla każdego obrębu ewidencyjnego, uzasadniających wpisy do komputerowych baz danych ewidencyjnych
operat opisowo-kartograficzny operat opisowo-kartograficzny składa się komputerowych wydruków raportów oraz kopii odpowiedniego fragmentu mapy
Czemu służy ewidencja gruntów i budynków Ewidencja ma na celu gromadzenie i dostarczanie danych na potrzeby :
zagospodarowania przestrzennego
wyznaczania wymiaru podatków i innych obciążeń publicznoprawnych
oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych
statystyki publicznej
gospodarki gruntami
a przy współudziale z wydziałem wieczysto księgowym sądu - ochrony interesów majątkowych stron obrotu
Zasady funkcjonowania ewidencji Ewidencję gruntów, budynków i lokali charakteryzuje :
jawność operatu ewidencyjnego - każda osoba zainteresowana może w obecności pracownika wyznaczonego do prowadzenia tego systemu wejrzeć w operat
jednolitość i powszechność - jednolity system gromadzenia i przetwarzania danych obejmuje wszystkie nieruchomości zlokalizowane na terytorium całego kraju
publicznoprawny charakter ewidencji - jest to jedyne prawnie obowiązujące źródło informacji o przedmiocie (gruntach, budynkach, lokalach) oraz o właścicielach i osobach władających, dane ewidencjonowane w tym systemie są obligatoryjne


(…)

… obowiązujące źródło informacji o przedmiocie (gruntach, budynkach, lokalach) oraz o właścicielach i osobach władających, dane ewidencjonowane w tym systemie są obligatoryjne
wiarygodność i prawdziwość danych - dane zgromadzone w operacie ewidencyjnym są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym
Terytorialny podział kraju dla celów ewidencji
Jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku gdy w skład gminy wchodzi miejscowość o statusie miasta - również w granicach administracyjnych miasta. W miastach w których utworzone zostały dzielnice, jako jednostki pomocnicze gminy, jednostką ewidencyjną może być obszar dzielnicy lub kilku sąsiadujących ze sobą dzielnic. Obręb - jednostka ewidencyjna dzieli się na obręby ewidencyjne. Przy projektowaniu przebiegu granic obrębów uwzględnia się podział na rejony statystyczne i obwody spisowe. Granice obrębów wiejskich powinny być zgodne z granicami wsi i sołectw. Granice obrębów na obszarach miast powinny być zgodne z granicami dzielnic i w miarę możliwości pokrywać się z granicami osiedli i zespołów urbanistycznych oraz naturalnymi granicami wyznaczonymi w szczególności przez cieki, ulice, linie kolejowe i inne obiekty fizjograficzne. Działka ewidencyjna - ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych
Forma udostępniania danych ewidencyjnych
Komputerowe wydruki mapy ewidencyjnej, rejestrów, kartotek, zestawień, wykazów i skorowidzów
Wypisy z rejestrów i kartotek
Wyrysy z mapy ewidencyjnej
Pliki komputerowe
Informacje przekazywane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz