Etyka biznesu w pigułce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 3108
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka biznesu w pigułce - strona 1

Fragment notatki:

Grzela. Notatka składa się z 1 strony.
Etyka : jeden z działów filozofii (fil. Moralności) który uznaje co dobre a co złe, pochodzi z greckiego ethos, ethikos co znaczy zwyczaj, obyczaj, przyzwyczajenie. Pojawił się w VI w.p.n.e. Pojęcie to rozpowszechnił Arystoteles dla którego etyka to swoisty dla każdego narodu obyczaj, sposób życia ujawniający się w działaniu należących do niego jednostek. Etyka -2def: zbiór zasad wyznaczających kodeks postępowania który wyjaśnia co jest dobre i słuszne a co złe i niesłuszne Klasyfikacje etyki: a) ze względu na sposób podejścia do etyki i tradycje jej rozwoju : 1.normatywna - formułuje wypowiedzi o tym jak powinniśmy działać, zajmuje się normami moralnymi od strony rekomendujących(zakazy nakazy) 2.opisowa - opisuje jakie były lub są obyczaje, zwyczaje i zachowania moralne, czyli odpowiada na pytania jak jest, jak było 3.metoetyka -nauka o etyce która bada etykę i odpowiada na pytanie dlaczego tak jest i dlaczego tak być powinno b) ze względu na zakres refleksji etycznej i jej przedmiot: 1.mikroetyka - zajmuje się relacjami o charakterze etycznym między ludźmi 2.makroetyka - zajmuje się problemami etycznymi o charakterze regionalnym i globalnym 3.moralna- zajmuje się etycznymi problemami ludzi w organizacji, ich moralnością zawodową i postępowaniem firm c ) ze względu na szczegółowość i ogólność podejmowanych problemów moralnych i uzasadnień głoszonych norm i zaleceń: 1.ogólna -to filozoficzne refleksje nad kategoriami dobro, powinność, sumienie 2.szczegółowa -formułuje praktyczne wskazania w odniesieniu do typowych sytuacji spotykających ludzi 3. Indywidualna -normuje życie jednostek 4.społeczna -analizuje społeczną strefę życia. Etyka sytuacyjna( Joseph Fletcher)- Zasady: 1.pragmatyzm -aby czyn był słuszny musi być skuteczny, miarą decydującą jest miłość 2.relatywizm -odstępstwa od reguł, odrzuca nigdy lub zawsze 3.pozytywizm- najważniejszy jest człowiek, a jego obowiązkiem jest kochać ludzi a nie normy. Tezy : 1. dobra sama w sobie jest tylko miłość, czyny są dobre jeśli pomagają ludziom, a złe jeśli im szkodzą. Nie ma czynu dobrego w sobie bo wszystko zależy od sytuacji i okoliczności 2. miłość chrześcijańska to miłość samofinansowania, nie domaga się wzajemności, przy uwzględnieniu interesów wszystkich członków wspólnoty 4. miłość domaga się dobra bliźniego niezależnie czy się ich lubi czy nie 5. tylko cel uzasadnia środki. Miłość może wszystko ale musi być celem nie zaś dążeniem do czegoś 6. podporządkowane miłości decyzje podejmowane są w zmieniających się okolicznościach. Kościół katolicki w latach 50 XX w. odrzucił zasady tej etyki proponując w to miejsce: Proporcjonalizm -każdy uznaje że są jakieś nie wzruszone reguły moralne, przeciw którym nie wolno wykraczać, chyba, że istnieje uzasadniająca to proporcjonalna racja Etyka stosowana - to inaczej etyka dyscypliny lub dziedziny, wywodzi się z zasad przepisów specyficznych dla danej dyscypliny (np. etyka lekarska, biznesu).

(…)

…: emotywizm-koncepcja etyczna, która za swoją podstawę czyni emotyczne odpowiedzi na innych ludzi, zdarzenia, poglądy, czy zasady; Emotyczna odpowiedź to reakcja na cokolwiek. Gdy brakuje logicznych argumentów sięga się do emocjonalnych pokładów osobistych preferencji; decyzjonizm-widzi ostateczne kryterium sądów moralnych w decyzjach, które mogą być poddawane racjonalnej krytyce. Teorie kognitywistyczne:konwencjonalizm-ocenia moralne dobro i zło w kategorii konsekwencji czynów człowieka. Jeżeli to co wynika z jakiegoś czynu jest w efekcie korzystne, to czyn jest dobry i odwrotnie; non konwencjonalizm(etyka deontologiczna, powinności)-to słuszność lub niesłuszność determinuje dobro lub zło. Wywodzi się od koncepcji tego co jej potrzebne aby działanie było słuszne lub niesłuszne i to decyduje czy jest ono dobre czy złe; konsekwencjonalizm(teoria teologiczna, etyka celów)--w 1957 r. Eliabeth Anscombe użyła tego określenia dla zdefiniowania różnych odmian utylitaryzmu. Określiła ona konsekwencjonalizm jako przeciwieństwo absolutyzmu moralnego, czyli poglądu według którego istnieją normy moralne obowiązujące niezależnie od konsekwencji wyborów Przedstawiciel non konwencjonalizmu(M. Kant)-głosił on, iż czyn…
… antykorupcyjna (Transparency International). Etyka zawodowa- system wartości, ocen ,norm i wzorów regulujących postępowanie przedstawicieli, określonych grup społecznych, zasad związanych bezpośrednio z wykonywaną pracą zawodową. Ustala ogólne układy i dyrektywy postępowania począwszy od określenia moralnej istoty i celu istnienia danego zawodu, a skończywszy na szczegółowych zaleceniach dotyczących…
… sposoby podejścia ludzi biznesu do odpowiedzialności za zarządzane przedsiębiorstwo i pracujących w nim ludzi: 1)podejście tradycyjne-kryterium odpowiedzialności jest tu zysk i odpowiedzialność przed właścicielem 2)podejście odpowiedzialności przed grupami zewnętrznymi i wewnętrznymi-tym przypadku uwzględnia się interesy pracowników oraz podmiotów z którymi się współdziała. 3)podejście afirmatywne-osoba…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz