elementy prawa konstytucyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
elementy prawa konstytucyjnego - strona 1 elementy prawa konstytucyjnego - strona 2 elementy prawa konstytucyjnego - strona 3

Fragment notatki:


ELEMENTY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO Pojęcie prawa konstytucyjnego i jego źródła Zasady ustroju RP Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela Organy władzy ustawodawczej Organy władzy wykonawczej Organy władzy sądowniczej (sądy i Trybunały) Konstytucyjne organy ochrony państwowej i ochrony prawa Prawo konstytucyjne normuje w szczególności podstawowe zasady ustroju państwowego, wolności, prawa i obowiązki obywatelskie, podstawy systemu prawnego (źródła prawa) państwa i jego finansów publicznych, a także ogólne zasady ustroju organów władzy i innych organów konstytucyjnych oraz samorządu terytorialnego. Podstawowym źródłem prawa konstytucyjnego jest Konstytucja. W Polsce obowiązuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe a następnie przyjęta w ogólnonarodowym referendum konstytucyjnym). Zasady ustroju RP Zasady konstytucyjne rozstrzygają o ustroju państwa i o systemie sprawowania w nim władzy, a ich zbiór określa tożsamość konstytucyjną państwa. Do ugruntowanych już zasad ustroju RP można zaliczyć zasadę suwerenności narodu, zasadę niepodległości i suwerenności Państwa, zasadę demokratycznego państwa prawnego, zasadę podziału władz, zasadę społecznej gospodarki rynkowej, zasadę przyrodzonej godności człowieka. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela Wolności człowieka stanowią wartości niezbywalne i pierwotne w stosunku do praw, dlatego zostały wysunięte przed określone w Konstytucji prawa człowieka. Wolność człowieka, podobnie jak jego godność, jest czymś naturalnym, co przynosi on ze sobą na świat, a prawa inne niż naturalne ustanawia państwo (ustawodawca). Konstytucja wobec tego szanuje i chroni godność człowieka, wyznacza granice dla jego naturalnej wolności oraz przyznaje mu prawa inne niż naturalne. Korzystanie z praw i wolności może być ograniczone: wyłącznie w drodze ustawy, w razie konfliktu wolności i praw człowieka z takimi wartościami, jak bezpieczeństwo i porządek publiczny, ochrona środowiska, zdrowia i moralności publicznej lub ochrona wolności lub praw innych osób, w taki sposób, aby nie prowadziło to do odmowy uznania lub pozbawienia kogoś zupełnie wolności lub praw człowieka i obywatela. Wolności i prawa: osobiste, polityczne, ekonomiczne socjalne i kulturalne. Środki ochrony wolności i praw Skargę konstytucyjną można wnieść do Trybunału Konstytucyjnego po wyczerpaniu drogi prawnej, o ile ta droga jest przewidziana, w ciągu trzech miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.

(…)

… Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, albo zakaz nabywania tego majątku (Trybunał Stanu orzeka o pozbawieniu ich mandatu).
organy kontroli państwowej i ochrony prawa: Najwyższa Izba Kontroli
Rzecznik Praw Obywatelskich
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
sądownicza
wykonawcza
ustawodawcza
Władza
Organ
Sejm
Senat
Skład
460 posłów
100 senatorów
Organy wewnętrzne
Marszałek
Prezydium
Konwent Seniorów…
…. Trójpodział władz (Lock, Monteskiusz)
Władza ustawodawcza
Sędziowie w sprawowaniu funkcji orzeczniczej są niezawiśli, czyli mogą w sposób bezstronny i samodzielny rozstrzygać powierzone im sprawy.
Konstytucyjną gwarancją niezawisłości jest zasada podległości sędziów tylko Konstytucji i ustawom (np.. sędzia nie musi zastosować przepisu rozporządzenia, który uzna za sprzeczny z ustawą). Gwarancją niezawisłości sędziów jest także sposób ich powoływania przez Prezydenta, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), na czas nieoznaczony. W ogóle podstawowym zadaniem KRS jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
SN rozpatruje kasacje oraz inne środki odwoławcze, podejmuje uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne oraz orzeka w innych sprawach określonych w ustawach (np. w sprawie ważności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz