Elementy decyzji administracyjnej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy decyzji administracyjnej - omówienie - strona 1 Elementy decyzji administracyjnej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Elementy decyzji określa art.107 §1 są to:
oznaczenie organu administracji publicznej (najczęściej pieczątka w lewym górnym rogu jeżeli wydaje to pracownik organu administracji ,a jeżeli decyzje wydaje piastun funkcji organu z reguły papier firmowy )oznaczenie tego organu poza względami czysto porządkowymi służy do ustalenia czy nie zostały naruszone przepisy o właściwości;
data wydania decyzji ( jest to istotny element bowiem wskazuje na podstawie jakiego stanu prawnego i faktycznego sprawy wydano decyzję) tą datą jest dzień podpisania decyzji (do momentu podpisania nie ma jeszcze decyzji jest wyłącznie projekt decyzji, podpisanie czyni z danego aktu decyzję ale nie wywołuje ona jeszcze żadnych skutków prawnych bowiem skutki prawne zarówno procesowe jak i materialne rodzi dopiero czynność doręczenia decyzji stronie bądź osobie jej reprezentującą ewentualnie data ogłoszenia decyzji te skutki rodzi przede wszystkim gdy chodzi o decyzje ustną)zdarzają się przypadki anty datowania decyzji po to aby nie było widać rażącej bezczynności organów ale jeśli w decyzji datowanej na np.15.11 organ powoła się w uzasadnieniu na zaznania świadka złożone 27.11 to coś jest nie tak;
oznaczenie strony lub stron - podanie imienia lub nazwiska bądź nazwy strony postępowania. Trzeba wskazać także inne dane mogące zidentyfikować ta stronę jej adres niekiedy NIP czy PESEL .Bardzo istotne jest to aby umieć odróżnić w decyzji oznaczenie strony(wskazanie strony, tego podmiotu który jest obowiązkiem praw względnie obowiązków wynikających z decyzji) od innych podmiotów którym decyzja jest doręczana do wiadomości np. do wiadomości doręcza się decyzje organom współdziałającym .Na tym tle błędnego oznaczenia tych podmiotów którym doręcza się decyzje dochodzi bardzo często do nieporozumień ponieważ niektóre z tych podmiotów uważają że sam fakt doręczenia im decyzji powoduje to że są one stronami w sprawie ze wszelkimi konsekwencjami tego związanymi z możliwością składania zwyczajnych i nadzwyczajnych środków prawnych;
powołanie podstawy prawnej - gdy chodzi o decyzje organu I instancji to co do zasady podstawę tą stanowią przepisy prawa materialnego przy czym zawsze trzeba powoływać najmniejszą jednostkę systematyczna danego aktu prawnego nie np. art107 ustawy np. „Prawo budowlane” ale np. art. 107 p.3 . Oprócz tego trzeba podać dziennik ustaw w którym publikowany jest bądź tekst pierwotny bądź tekst jednolity oraz ostatnia zmianę, nowele tego atu prawnego. Wskazanie tej ostatniej zmiany przepisów umożliwia sprawdzenie czy organ administracji zastosował przepisy w aktualnym, obowiązującym brzmieniu. Przepisy stanowiące podstawę prawna decyzji to przepisy obowiązujące w dacie orzekania w danej instancji. Jeśli zmieni się stan prawny bądź faktyczny sprawy pomiędzy orzekaniem w I a II instancji organ odwoławczy musi zastosować nowe przepisy .Czasami podstawa prawna decyzji składa się z kilku a nawet kilkunastu przepisów (kilka przepisów ustawy lub przepisy wykonawcze)Ważne jest to że ta podstawę prawna mogą stanowić wyłącznie przepisy prawa powszechnie obowiązującego żadne przepisy prawa wewnętrznego w postaci zarządzeń , ogólników , wyjaśnień, wytycznych , instrukcji nie mogą stanowić podstawy prawnej decyzji;


(…)

… o powództwie do sądu powszechnego .W bardzo nielicznych przypadkach od decyzji organu I instancji składa się powództwo do sądu powszechnego np. na podstawie ustawy „prawo geodezyjne i kartograficzne” podpis - podanie imienia nazwiska i stanowiska osoby upoważnionej do wydania decyzji . Jeżeli nie wydaje decyzji piastun funkcji organu (burmistrz , wójt , prezydent , minister ) musi być zamieszczona klauzula…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz