Elementy składowe decyzji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy składowe decyzji - strona 1 Elementy składowe decyzji - strona 2

Fragment notatki:

Elementy składowe decyzji: oznaczenie organu adm. pub.
datę wydania
oznaczenie strony lub stron
powołanie podstawy prawnej( tylko przepisy pr. materialnego)
rozstrzygnięcie (o istocie sprawy - o jej meritum)
uzasadnienie faktyczne i prawne
pouczenie o środkach prawnych ( czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie)
podpis z podaniem imienia i nazwisk, stanowiska służbowego a jeżeli w formie elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu ! lub podpisem osobistym ! ( ten element dodaje ustawa o dowodach osobistych, która wejdzie w życie 1 lipca 2011r.) Przepisy szczególne mogą dodawać inne składniki np. klauzulę natychmiastowej wykonalności Uzasadnienie faktyczne powinno zawierać wskazanie faktów uznanych za udowodnione, dowodów (na których się oparł), przyczyn ( z powodu którego innym dowodom odmówił wiarygodności mocy dowodowej)
Uzasadnienie prawne powinno zawierać „ wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa” (art.107§3)
Odstąpienie od uzasadnienia:  gdy decyzja uwzględnia w całości żądanie stron,
 nie nakłada na stronę obowiązku lub stwierdza ciążący na stronie obowiązek (nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania).
 jeżeli z dotychczasowych przepisów ustawowych( należy rozumie dzień wejścia w życie k.p.a.) wynika możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na : 1. interes bezpieczeństwa Państwa
2. porządek publiczny
Przepisy ustawowe wydane po 31 sierpnia 1980r. mogą zwalniać organy administracji publiczne od uzasadniania decyzji. Uzasadnienia wymagają wydane - na ogólnych zasadach - decyzje oparte na uznaniu administracyjnym. Decyzja organu I instancji nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji - zasada  wyjątki :
- decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy (np. pr. o zgromadzeniach, o dok. i paszportach).
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu gdyż został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności oraz gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron ( pozytywna)
Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji, od której przysługuje wykonanie, gdy tj. niezbędne: ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego
dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz