Elementy decyzji podatkowej

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy decyzji podatkowej - strona 1

Fragment notatki:

. Jakie elementy powinna zawierać decyzja podatkowa?
Art. 210 op.
Decyzja podatkowa powinna zawierać:
@ oznaczenie organu podatkowego
@ datę jej wydania
@ oznaczenie strony
@ powołanie podstawy prawnej
@ rozstrzygnięcie
@ uzasadnienie faktyczne i prawne
@ pouczenie o trybie odwoławczym - jeżeli od decyzji służy odwołanie
@ podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego
@ wymogi ustanawiane przez przepisy szczegółowe
# pouczenie o możliwości wniesienia powództwa lub skargi  jeżeli w stosunku do decyzji przysługuje powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego
# pouczenie o odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników majątku strony, mające na celu udaremnienie egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji  decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz