Decyzje - forma zakończenia postępowania kontrolnego w KS

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje - forma zakończenia postępowania kontrolnego w KS - strona 1 Decyzje - forma zakończenia postępowania kontrolnego w KS - strona 2

Fragment notatki:

Decyzje
Decyzja jest jedną z form zakończenia postępowania kontrolnego w KS.( art. 24-26 ustawy o KS)
Organ KS ma prawo wydawania decyzji. Decyzje mogą być wydawane nie tylko w sprawach dotyczących ustalenia zobowiązań podatkowych co wynika z ustawy o KS, ale mogą także dotyczyć umorzenia postępowania.
Art. 207. § 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
§ 2. Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji.
Art. 208. § 1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
§ 2. Organ podatkowy może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi publicznemu.
Art. 209. § 1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ, w tym wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie, decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ.
§ 2. Organ podatkowy załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę.
§ 3. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia o zajęcie stanowiska.
§ 4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie potrzeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
§ 5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
§ 6. W przypadku braku stanowiska w terminie określonym w § 3 stosuje się odpowiednio przepisy art. 139-142.
Art. 210. § 1. Decyzja zawiera:
  1)  oznaczenie organu podatkowego;
  2)  datę jej wydania;
  3)  oznaczenie strony;
  4)  powołanie podstawy prawnej;
  5)  rozstrzygnięcie;
  6)  uzasadnienie faktyczne i prawne;
  7)  pouczenie o trybie odwoławczym - jeżeli od decyzji służy odwołanie; (w niektórych sprawach odwołanie nie przysługuje)
  8)  podpis osoby upoważnionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. (Dyrektor UKS bądź GIKS)
§ 2. Decyzja, w stosunku do której może zostać wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, zawiera ponadto pouczenie o możliwości wniesienia powództwa lub skargi.


(…)

… przepisów prawa.
§ 5. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony. Nie dotyczy to decyzji wydanej na skutek odwołania bądź na podstawie której przyznano ulgę w zapłacie podatku.
Nie mają zastosowania niektóre z przepisów ordynacji podatkowej do decyzji wydawanych w postępowaniu kontrolnym.
Decyzja wydawana w trybie ustawy o KS i proceduralnie w trybie ordynacji podatkowej- od tych decyzji służy odwołanie. Nie ma takich sytuacji żeby od tych decyzji wnoszona była od razu skarga do NSA, natomiast służy odwołanie od decyzji Dyrektorów UKS. Wnosi się odwołanie do Dyrektora izby skarbowej i Dyr. Izby celnej jeżeli decyzja dotyczyła podatku akcyzowego. Natomiast od decyzji GIKS odwołanie nie przysługuje. Jedyną formą odwołania jest prośba o ponowne rozpoznanie efektów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz