Stwierdzenie nieważności decyzji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stwierdzenie nieważności decyzji - strona 1

Fragment notatki:

Stwierdzenie nieważności decyzji
Art. 247. § 1. Organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która:
  1)  została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości; (Dyrektorzy UKS działają na swoim terenie i są właściwi dla danego terenu)
  2)  została wydana bez podstawy prawnej;
  3)  została wydana z rażącym naruszeniem prawa;
  4)  dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną;
  5)  została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie np. źle zaadresowana
  6)  była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
  7)  zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu prawa;
  8)  w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.
§ 2. Organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przewidzianych w art. 68 lub art. 70.
§ 3. Odmawiając stwierdzenia nieważności decyzji w przypadku wymienionym w § 2, organ podatkowy w rozstrzygnięciu stwierdza, że decyzja zawiera wady określone w § 1, oraz wskazuje okoliczności uniemożliwiające stwierdzenie nieważności decyzji.
GIKS powinien stwierdzić, że decyzja zawiera wady, które przedstawiono we wniosku o stwierdzenie nieważności ale jednocześnie musi wskazać okoliczności uniemożliwiające unieważnienie stwierdzenia nieważności tej decyzji.
Art. 248. § 1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się z urzędu lub na żądanie strony.
§ 2. Właściwym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest: GIKS
 
Art. 249. § 1. Organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, jeżeli w szczególności:
  1)  żądanie zostało wniesione po upływie 5 lat od dnia doręczenia decyzji lub
  2)  sąd administracyjny oddalił skargę na tę decyzję, chyba że żądanie oparte jest na przepisie art. 247 § 1 pkt 4.
§ 2. Okoliczności, o których mowa w § 1, uwzględnia się również w zakresie wszczęcia postępowania z urzędu.
.
Art. 252. § 1. Organ podatkowy, właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wstrzymuje z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że jest ona dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 247 § 1.
§ 2. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy zażalenie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz