Skierowanie decyzji do osoby nie bedacej stroną

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skierowanie decyzji do osoby nie bedacej stroną - strona 1 Skierowanie decyzji do osoby nie bedacej stroną - strona 2 Skierowanie decyzji do osoby nie bedacej stroną - strona 3

Fragment notatki:

Temat: art. 247 § 1 pkt. 5 Tematem niniejszego opracowania jest analiza jednej z ośmiu przesłanek nieważności decyzji ostatecznej organu podatkowego.
Tezy: nieważność decyzji ostatecznej można stwierdzić w przypadku, gdy została ona skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie
Stwierdzenie nieważności decyzji wymaga zaistnienia jednej z przesłanek pozytywnych wymienionych w § 1 oraz niewystąpienia przesłanki wskazanej w § 2.
Artykuł 247 z Rozdziału 18 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 732 i Nr 143 poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031), ma następujące brzmienie:
Art. 247.  § 1.  Organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która:   1)  została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,
  2)  została wydana bez podstawy prawnej,
  3)  została wydana z rażącym naruszeniem prawa,
  4)  dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
   5)  została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,   6)  była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
  7)  zawiera wadę powodującą jej nieważność na mocy wyraźnie wskazanego przepisu prawa,
  8)  w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą.
§ 2. Organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli wydanie nowej decyzji orzekającej, co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów przewidzianych w art. 68 lub art. 70.
§ 3. Odmawiając stwierdzenia nieważności decyzji w przypadku wymienionym w § 2, organ podatkowy w rozstrzygnięciu stwierdza, że decyzja zawiera wady określone w § 1, oraz wskazuje okoliczności uniemożliwiające stwierdzenie nieważności decyzji.
Charakter prawny instytucji stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej jest odstępstwem od zasady ogólnej trwałości decyzji podatkowej (por. art. 128, który mówi, że: Decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach podatkowych.)
Stwierdzenie nieważności decyzji służy eliminowaniu z obrotu decyzji obarczonych kwalifikowanymi wadami.
Ordynacja podatkowa - podobnie jak KPA - nie określa pojęcia „nieważności decyzji”, lecz wymienia kategorie wad decyzji, których zaistnienie powoduje stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej.


(…)

… przedstawicieli. Według Kodeksu Cywilnego (art. 11 w związku z art. 10 par. 1) pełną zdolność do czynności prawnych posiada osoba pełnoletnia (która ukończyła 18 lat). Należy tu zaznaczyć, że zgodnie z art. 1121 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowi inaczej, obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad osobą małoletniego umieszczonego w rodzinie zastępczej…
… z tym stwierdzeniem należy uznać za interpretacje „contra legem”.
Przykład nr 3
Omawiana poniżej sprawa dotyczy m.in. przepisów z zakresu ochrony środowiska. Wojewoda po zapoznaniu się z dowodami, nakazał spółce przedłożenie oceny oddziaływania na środowisko na koszt spółki. Decyzja ta została podtrzymana przez Ministra Ochrony Środowiska. Spółka wniosła skargę, w której jednym z zarzutów było stwierdzenie…
….-Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9, poz. 59 za zm.) nie jest ustawowym przedstawicielem małoletniego umieszczonego w rodzinie zastępczej. Zgodnie z powyżej przytoczonym wyrokiem uznano skierowanie decyzji do ww. osoby jako skierowanie do osoby niebędącej stroną w sprawie oraz uznano, że dotknięte jest ono wadą wskazaną w art. 247 par. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja…
… to, że decyzja nie weszła do obrotu prawnego (art. 211 i 212 Ordynacji Podatkowej), a tym samym nie powstała zaległość podatkowa, którą wg art. 51 par. 1 Ordynacji Podatkowej jest niezapłacony w terminie podatek. Konsekwencją owego stwierdzenia jest fakt, iż postępowanie podatkowe w sprawie umorzenia małoletniemu zaległości podatkowej w podatku od nabycia praw do spadku, które to toczyło się na wniosek i z udziałem rodzica zastępczego, który nie był ustawowym przedstawicielem małoletniego. Sąd wyjaśnił, że ustawowymi przedstawicielami małoletniego są jego rodzice. Zaskarżona decyzja i poprzedzająca ją decyzja z Urzędu Skarbowego w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowej są dotknięte nieważnością - obarczone wadami określonymi w art. 247 par 1 pkt 3 i 5 Ordynacji Podatkowej. Skierowanie decyzji…
… tu jeszcze przytoczyć tezy A. Daraża dot. rozwiązania i likwidacji spółki cywilnej: „roszczenia organów podatkowych wynikające z decyzji dotyczących spółki cywilnej mogą być zaspokajane wyłącznie z majątku spółki i jej wspólników. Rozwiązanie spółki cywilnej skutkuje tym, iż majątek spółki przestaje istnieć i staje się częścią majątku osobistego każdego z byłych wspólników. Podstawą do egzekucji administracyjnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz