Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Co zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej?
Art. 210 op.
Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno zawierać w szczególności:
@ wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione @ wskazanie dowodów, którym organ dał wiarę
@ wskazanie przyczyn, dla których innym dowodom organ odmówił wiarygodności
@ uzasadnienie prawne z wyjaśnieniem podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa
Decyzję doręcza się stronie na piśmie.
Organ podatkowy, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia. Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub co do skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Organ podatkowy może z urzędu, w każdym czasie, uzupełnić albo sprostować decyzję w tym zakresie.
Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji następuje w drodze decyzji.
W przypadku wydania decyzji o uzupełnieniu lub sprostowaniu decyzji termin do wniesienia odwołania lub skargi biegnie od dnia doręczenia tej decyzji.
Odmowa uzupełnienia lub sprostowania decyzji następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Nie może szkodzić stronie błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania, wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo brak takiego pouczenia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz