Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Co zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej?
Art. 210 op.
Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno zawierać w szczególności:
@ wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione @ wskazanie dowodów, którym organ dał wiarę
@ wskazanie przyczyn, dla których innym dowodom organ odmówił wiarygodności
@ uzasadnienie prawne z wyjaśnieniem podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa
Decyzję doręcza się stronie na piśmie.
Organ podatkowy, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia. Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub co do skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Organ podatkowy może z urzędu, w każdym czasie, uzupełnić albo sprostować decyzję w tym zakresie.
Uzupełnienie lub sprostowanie decyzji następuje w drodze decyzji.
W przypadku wydania decyzji o uzupełnieniu lub sprostowaniu decyzji termin do wniesienia odwołania lub skargi biegnie od dnia doręczenia tej decyzji.
Odmowa uzupełnienia lub sprostowania decyzji następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Nie może szkodzić stronie błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania, wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo brak takiego pouczenia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz