Rektyfikacja decyzji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4046
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rektyfikacja decyzji - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

REKTYFIKACJA DECYZJI
Chodzi tu o oczyszczenie decyzji z wad niekwalifikowanych , mniej istotnych.
Zgodnie z art. 111 „ Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do pouczenia o środkach prawnych bądź też zażądać sprostowania zawartego w decyzji pouczenia o tych środkach prawnych”. W takim przypadku terminala strony do wniesienia od tej decyzji środka prawnego biegnie dopiero od dnie doręczenia jej odpowiedzi na ten wniosek. Czyli jeżeli strona zażąda decyzji co do rozstrzygnięcia to nie biegnie dla niej normalny 14- dniowy termin do wniesienia odwołania liczony od dnie doręczenia decyzji ponieważ ten termin będzie biegł od dnie doręczenia stronie odpowiedzi na ten wniosek. Ratio legis tego przepisu było takie aby decyzja definitywnie kończyła sprawę .Ale w praktyce przepis ten stosowany jest również do innych celów.
Forma udzielania przez organ administracji odpowiedzi na wniosek dotyczący uzupełnienia decyzji (trzy stanowiska):
*w formie decyzji;
* w formie postanowienia , na które nie służy zażalenie;
* w formie poza procesowej (pisma).
Wydaje się jednak, że uzupełnienie decyzji powinno następować w drodze decyzji natomiast ewentualnie odmowa uzupełnienia w formie postanowienia.
Zgodnie z art. 113 k.p.a.  „Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować prostuje oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach” ( są to np. literówki czy błędy w pisaniu nazwisk)  Jest to postanowienie na które służy zażalenie .
Uzupełnienie decyzji może zostać dokonane tylko na wniosek strony.
W ramach owego oczyszczenia decyzji na podstawie art. 113 par.2 „ na wniosek strony bądź organu egzekucyjnego organ który wydał decyzje dokonuje jej wykładni czyli wyjaśnia treść decyzji jeśli budzi ona wątpliwości czyni to w formie postanowienia na które służy zażalenie”. Dotyczy to takich sytuacji gdy decyzja jest tak niejasno sformułowana że nie wiadomo jakie jest rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 112 „błędne pouczenie w decyzji co do przysługujących od niej środków prawnych nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia”.
W konsekwencji jeśli w decyzji napisano że można od niej złożyć odwołanie w terminie 41 dni strona która zastosowała się do tego pouczenia nie może ponieść ujemnych konsekwencji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz