Ekstrakcja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekstrakcja - wykład - strona 1 Ekstrakcja - wykład - strona 2

Fragment notatki:

EKSTRAKCJA      T ą  metod ę  rozdziału , stosuje się najczęściej w przypadkach, gdy zależy nam na  wydzieleniu z mieszaniny pojedynczego sk ładnika i otrzymaniu go w czystej postaci.    Ekstrakcj ę  w układzie ciecz - ciecz prowadzi si ę  przede wszystkim w  ś rodowisku wodnym , gdyż woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem ogromnej liczby  substancji nieorganicznych, w przeciwie ństwie do substancji organicznych.    Rozpuszczalno ść  w wodzie substancje nieorganiczne  zawdzięczają  wysokiej  sta łej dielektrycznej wody ( =80), która znacznie obniża energię jonizacji i dysocjacji.  Odwrotnie jest z rozpuszczalnikami organicznymi, które to bardzo dobrze  rozpuszczaj ą związki węgla o charakterze nieelektrolitów, podczas gdy jonowe związki  s ą w nich praktycznie nierozpuszczalne.    Je żeli prowadzamy ekstrakcję substancji nieorganicznych z roztworów wodnych  za pomoc ą rozpuszczalników organicznych, należy jony pozbawić ładunku  elektrycznego, oraz usun ąć całkowicie lub częściowo, cząstki wody hydratacyjnej.  Do tego celu stosuje si ę różnego rodzaju substancje kompleksujące.  Znacznie trudniej przeprowadza si ę ekstrakcję dwóch lub większej liczby substancji  organicznych w roztworze wodnym.    Cz ęsto ze względu na małe różnice w budowie ekstrahowanych związków, a przez to  nieznaczne  różnice ich współczynników ekstrakcji, wymagane jest wielokrotne powtórzenie  procesu ekstrakcji z odpowiednio dobranym uk ładem rozpuszczalników lub dodatków.  Mimo tych trudno ści  ekstrakcja jest metod ą  powszechnie stosowan ą  tak ż e do  analitycznego jak i preparatywnego rozdzia łu szeregu substancji.    Proces ten przebiega w bardzo  łagodnych warunkach, nie jest wymagana  wysoka temperatura, a U ż yty rozpuszczalnik mo ż e by ć  zawracany do procesu.  Dzi ęki zastosowaniu tej metody  rozdzielono wiele mieszanin na skale techniczn ą :  tłuszczów,  olejów,  wosków,  różnych preparatów biochemicznych,  antybiotyków,  witamin,  hormonów,  barwników oraz wielu innych substancji.    Podstawy technologiczne ekstrakcji  Roztwór surowy, zwany  surówk ą  ekstrakcyjn ą , a więc pierwotną mieszaniną  sk ładników podlegających rozdzieleniu, kontaktujemy z odpowiednio dobranym  rozpuszczalnikiem, zwanym  ekstrahentem .    Wybór rozpuszczalnika zale ż y  przede wszystkim od:   rozpuszczalno ś ci substancji ekstrahowanej   rodzaju substancji rozpuszczonej   łatwo ś ci usuni ę cia jej z roztworu.  Po dodaniu rozpuszczalnika tworzy si ę zatem układ dwufazowy np.  ciecz - ciecz lub 

(…)

… można zlikwidować następującymi metodami:
poprzez mieszanie pałeczką szklaną (w laboratorium),
poprzez dodanie np. chlorku sodu, siarczanu sodu lub węglanu potasu,
co powoduje zwiększenie stężenia związków jonowych (wysolenie),
poprzez zmianę pH roztworu
poprzez dodanie alkoholu lub innego rozpuszczalnika.
Stan równowagi międzyfazowej procesu ekstrakcji charakteryzują następujące
wielkości:
stopień…
…, gdy stężenia osiągną graniczne
wartości i ustali się równowaga.
Mechanizm tego procesu charakteryzuje wielkość zwana
współczynnikiem podziału
K. Współczynnik podziału w danym układzie zależy jedynie od temperatury, nie zależy
natomiast od sumarycznego stężenia substancji rozpuszczonej:
K=Y/X
gdzie :
K - współczynnik podziału,
X - stężenie składnika ekstahowanego w rafinacie,
Y - stężenie składnika…
… (w laboratorium),
poprzez dodanie np. chlorku sodu, siarczanu sodu lub węglanu potasu,
co powoduje zwiększenie stężenia związków jonowych (wysolenie),
poprzez zmianę pH roztworu
poprzez dodanie alkoholu lub innego rozpuszczalnika.
Stan równowagi międzyfazowej procesu ekstrakcji charakteryzują następujące
wielkości:
stopień wyekstrahowania zwany wydajnością ekstrakcji, jest to stosunek
ilości substancji…
… w rafinacie w stanie równowagi:
D=KV/QKb
gdzie:
K - współczynnik podziału,
V - ilość rozpuszczalnika [m3],
Q - ilość surówki [ m3],
b =V/Q.
EKSTRAKCJA
Tą metodę rozdziału, stosuje się najczęściej w przypadkach, gdy zależy nam na
wydzieleniu z mieszaniny pojedynczego składnika i otrzymaniu go w czystej postaci.
Ekstrakcję w układzie ciecz - ciecz prowadzi się przede wszystkim w
środowisku wodnym, gdyż woda…
….
Rozpuszczalność w wodzie substancje nieorganiczne zawdzięczają wysokiej
stałej dielektrycznej wody (=80), która znacznie obniża energię jonizacji i dysocjacji.
Odwrotnie jest z rozpuszczalnikami organicznymi, które to bardzo dobrze
rozpuszczają związki węgla o charakterze nieelektrolitów, podczas gdy jonowe związki
są w nich praktycznie nierozpuszczalne.
Jeżeli prowadzamy ekstrakcję substancji nieorganicznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz