Ekonomika - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3171
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Dzięki notatkom możemy dowiedzieć się, czym jest: ekonomika przedsiębiorstwa usługowego, przedsiębiorstwo usługowe w różnych ujęciach, klasyfikacja usług, grupa świadczeń usługowych, cykl życia usług,.

Ekonomika przedsiębiorstwa usługowego
Ekonomika
Ujęcie funkcjonalne - odnosi się do samodzielnych nauk i ich dyscyplin, tj. ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów
Ujęcie sektorowe - odpowiada poszczególnym dziedzinom gospodarowania, gdzie ogólne zasady, prawa i prawidłowości ekonomiczne adoptowane są do procesów zachodzących w konkretnym sektorze gospodarki, poprzez uwzględnienie specyfiki jego funkcjonowania w warunkach rynkowych
1. Ekonomika usług:
ujęcie mezoekonomiczne - odnosi się do wskazania miejsca usług w globalnych procesach gospodarowania
Zagadnienia te mogą być rozpatrywane także w obszarach krajów prowadzących wspólny system gospodarczy, np. zróżnicowanie rozwoju sektora usługowego w krajach UE.
ujęcie makroekonomiczne - przez wskazanie miejsce oraz określenie roli usług w gospodarce narodowej
np. przez udział w tworzeniu PKB oraz wielkość (lub odsetek) zatrudnienia w sektorze usługowym.
ujęcie mikroekonomiczne - stanowi uszczegółowienie badań teoretycznych w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych rynku usług, a przede wszystkim przedsiębiorstw na nim działających.
Ekonomika przedsiębiorstwa usługowego
wymiar teoretyczny porządkujący zagadnienia ogólnoekonomiczne w celu ich analizowania na poziomie przedsiębiorstwa usługowego
wymiar empiryczny odniesiony do konkretnych przedsiębiorstw usługowych lub ewentualnie grupy przedsiębiorstw działających pod jednym kierownictwem lub stanowiących jeden system obsługi klientów.
Pytanie na kolokwium: miejsce ekonomiki przedsiębiorstw handlowych w ekonomii (chodzi o ujęcie sektorowe, i o mikroekonomiczne)
Ekonomika przedsiębiorstwa usługowego jest to subdyscyplina badawcza ekonomii zajmująca się badaniem zjawisk, praw i prawidłowości ekonomicznych oraz realnych procesów gospodarowania zachodzących w przedsiębiorstwach usługowych, umożliwiająca praktyczne badania warunków i efektów działalności przedsiębiorstw usługowych na rynku usług.
Miejsce ekonomiki przedsiębiorstwa usługowego w modelu powiązań nauk ekonomicznych
Ekonomia
Ekonomika usług
Ekonomika przedsiębiorstwa usługowego
Przedsiębiorstwem usługowym nazywamy podmiot gospodarczy prowadzący na własny rachunek działalność usługową w celu osiągnięcia określonych korzyści. Zatrudnia ono różnorodne czynniki produkcji (pracę, kapitał, ziemię) w celu świadczenia określonych usług, które sprzedaje na rynku innym przedsiębiorstwom, gospodarstwom domowym bądź władzy centralnej lub lokalnej.
Przedsiębiorstwo usługowe
Stanowi pod względem ekonomicznym, prawnym, technicznym i organizacyjnym podmiot działalności gospodarczej skierowanej na świadczenie usług (czystych lub powiązanych z produktami materialnymi), zaspokajających określone potrzeby usługobiorców.

(…)

… nowych dóbr, np.;
roboty instalacyjne i montażowe
współdziałanie w procesie produkcji wyrobów, na zlecenie producenta
dystrybucja energii elektrycznej
niektóre czynności usługowe np. przerób odpadów promieniotwórczych, złomowanie statków, samochodów
Usługi konsumpcyjne - są to użyteczne produkty niematerialne wykorzystywane w procesie konsumpcji indywidualnej i zbiorowej. Powstają w wyniku:
pracy…
… sekcjach
G - handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli
H - hotele i restauracje
I - transport, gospodarka magazynowa, łączność
J - pośrednictwo finansowe
K - obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów
N - edukacjne
SZCZEGÓLNE GRUPY ŚWIADCZEŃ USLUGOWYCH
1. Infrastrukturalne - do których świadczenia jest niezbędne powstanie i eksploatowanie…
… telekomunikacyjne, emisji programu radiowego i telewizyjnego), usługi naprawcze w zakresie sprzętu gospodarstwa domowego, usługi remontowe, utrzymania czystości, zarządzania obiektami mieszkalnymi; skierowane na bardziej indywidualne potrzeby członków gospodarstw domowych, tj. świadczenia w zakresie napraw krawieckich, usługi szewskie, pralnicze, a także komunikacja miejska, dostarczanie prasy, produktów pożywczych
3. Osobiste - skierowane bezpośrednio na człowieka, kształtujące jego zdrowie, wiedzę, wygląd, zainteresowania, m.in. medyczne, opiekuńcze, edukacyjne, fryzjerskie, kosmetyczne.
4. Profesjonalne - wymagające od usługodawcy określonych umiejętności, z reguły potwierdzonych dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu m.in. maklerskie, brokerskie, prawnicze, medyczne, edukacyjne, agencji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz