Ekonomika miast i regionów - globalizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika miast i regionów - globalizacja - strona 1 Ekonomika miast i regionów - globalizacja - strona 2 Ekonomika miast i regionów - globalizacja - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIKA MIAST I REGIONÓW – WYKŁADY
1. WPROWADZENIE
Ekonomika miast i regionów:

dyscyplina badająca zjawiska i prawidłowości gospodarcze związane z rozwojem i funkcjonowaniem złożonych
systemów, jakimi są miasta i regiony;

dyscyplina wiedzy ujmującą badaną rzeczywistość zarówno w wymiarze makro- jak i mikroekonomicznym;

przedmiot badań – rozwój i funkcjonowanie miasta i regionu, stanowiących swego rodzaju skalę mikro dla procesów
makroekonomicznych.
W Polsce miasto to jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych, posiadająca prawa miejskie,
bądź status miasta nadany w trybie określonymi przepisami.
W najbardziej ogólnym ujęciu region to pewien wydzielony, dość jednorodny obszar, odróżniający się od terenów przyległych
określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi.
Rodzaje przestrzeni:

Przestrzeń geodezyjna - to wynikająca z pomiarów kuli ziemskiej jednorodna powierzchnia nieuwzględniająca
zróżnicowania jakościowego powierzchni ziemskiej.
1

Przestrzeń geograficzna - to zróżnicowana i niejednorodna pod względem fizycznym, biologicznym i geochemicznym
powierzchnia ziemi, która posiada mniej lub bardziej wyraźne granice fizyczne (rzeki, góry) lub umowne (siatka
geograficzna).

Przestrzeń społeczno – ekonomiczna - to jest ta część przestrzeni geograficznej, w której człowiek żyje i prowadzi stale
lub okresowo swoją działalność społeczną i ekonomiczną.
Układy działalności gospodarczej w przestrzeni:

układ punktowy (pojedyncze obiekty, np. zakłady produkcyjne)

układ liniowy (drogi, tory kolejowe itp.)

układ powierzchniowy (pola uprawne, lotniska itp.)
Tworzą one strefy przestrzennego zagospodarowania

formy punktowe wykazują tendencję do skupiania się w jednostkach osadniczych, w miejscach krzyżowania się
liniowych form zagospodarowania przestrzeni.

formy liniowe mają tendencje do łączenia się w wiązki i wykształcania się sieci,

punktowe i liniowe formy zagospodarowania łączy tzw. układ pasmowo – węzłowy,

powierzchniowe formy zagospodarowania wypełniają „oczka” tej sieci.
Miasto i region jako elementy przestrzeni:

człowiek dla zaspokojenia swoich potrzeb przekształca przestrzeń przyrodniczą, co oznacza, że przenika do niej
przestrzeń społeczno – ekonomiczna;

rozwój miast i regionów poprzez rozwój nauki, techniki i technologii intensyfikuje działalność gospodarczą, która
przyspiesza proces powiększania się przestrzeni ekonomicznej.

między miastami i regionami w przestrzeni odbywają się przepływy ludzi, dóbr i informacji.

miasta i regiony oddziałują na bliższe i dalsze otoczenie.

siła oddziaływania jest odwrotnie proporcjonalna do odległości (miasta i regiony położone bliżej siebie oddziałują na siebie
silniej niż jednostki bardziej od siebie oddalone).
Na wzór termodynamiki można wyróżnić trzy rodzaje przepływów w przestrzeni:

przenoszenie (konwekcja) – przepływy konwekcyjne polegają na fizycznym przemieszczaniu ludzi i dóbr.

przewodzenie

(…)

… powiązań i współzależności o charakterze globalnym wpłynęły głównie cztery wzajemnie się wspierające czynniki:

stały postęp w liberalizacji handlu światowego i znoszenie barier w swobodnym przepływie towarów i usług,

liberalizacja przepływów kapitałowych i deregulacja rynków finansowych,

decyzje wielu rządów o otwarciu gospodarki na integrację z gospodarką światową i reformy rynkowe oraz wzrost…
… – nieurodzaj),

otwarte regiony – rosnące i rozwijające się:

rozwój ma źródła wewnętrzne i zewnętrzne,

rozwój indukowany z zewnątrz dokonuje się pod wpływem istotnych zmian w popycie i podaży, rozwoju i
rozprzestrzeniania się nowych technologii itp.

rozwój generowany z wewnątrz zachodzi dzięki sprzężeniom zwrotnym o charakterze dodatnim.
Według kryterium odmienności strukturalnej:
4

region węzłowy
…,
niekoniecznie pokrywający się z podziałem terytorialnym.
Pojęcia o podobnym znaczeniu – z zakresu tworzenia regionów:

delimitacja (łac.) jest to rozgraniczenie, wytyczenie granicy,

regionalizacja jest to podział na regiony, zróżnicowanie.
Tworzenie regionów może odbywać się poprzez:

łączenie mniejszych sąsiadujących ze sobą jednostek,

podział większego obszaru na mniejsze jednostki.
Kryteria…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz