ekonomika budownictwa sem 4 - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 5341
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ekonomika budownictwa sem 4 - wykłady - strona 1 ekonomika budownictwa sem 4 - wykłady - strona 2 ekonomika budownictwa sem 4 - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Z notatki dowiemy się między innymi co to jest kosztorys, jakie spełnia role oraz poznamy tok postępowania przy projektowaniu oraz fazy, metody kosztorysowania oraz rodzaje majątków w odniesieniu do ekonomiki budownictwa (trwały, nietrwały, obrotowy). Oprócz tego, notatka traktuje o etapach inwestycji, źródłach finansowania (kredyty, pożyczki, dotacje, venture capital, leasing, franchising, emisja obligacji), ich funkcjach oraz klasyfikacjach.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(…)


jednostki gosp., potrzebnego głównie na sfinansowanie przyrostu składników majątku
obrotowego spowodowanego wzrostem zapasów materiałowych, produkcji w toku,
produktów gotowych, towarów, nowa technologia, itp.
PODATKI
Podatek jest formą przymusowego i bezzwrotnego świadczenia pieniężnego na rzecz
państwa lub organów innych organizacji sprawujących władzę publiczną, np. samorządu
terytorialnego
Podatek…
… w odniesieniu do poszczególnych obiektów, ich rozwiązania konstrukcyjne oraz
technologię produkcji i wyposażenie;
4./ Projekt techniczny – kosztorys inwestorski – służy on do określenia szacunkowej, średniej
wartości robót budowlanych, będącym przedmiotem zamówienia publicznego; opracowuje w
formie kalkulacji uproszczonej (obl. wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem
robót jako sumy iloczynów ilości robót i ich cen jednostkowych z uwzględnieniem podatku
VAT) lub szczegółowej (obl. dla robót objętych przedmiarem wartości poszczególnych
jednostkowych nakładów rzeczowych tj. kosztów bezpośrednich, doliczeniu narzutów,
przemnożeniu tych wartości przez ilość robót w obiekcie lub jego elemencie oraz doliczeniu
VAT); kosztorys inwestorski obejmuje: stronę tytułową zawierającą dane adresowe, wartość
kosztorysową i poziom cen, ogólną charakterystykę robót i cen, przedmiar robót, kalkulację
uproszczoną lub szczegółową, tabelę elementów scalonych i załączniki.
5./ Przetarg na roboty budowlane – kosztorys ofertowy – jako podstawa do przedłożenia
oferty do przetargu
6./ Wykonawstwo robót budowlanych – kosztorysy dodatkowe i powykonawcze – zmiana
ilości robót wynikających z dokumentacji proj.
7./ Rozruch…
… finansowy – leasingobiorca korzysta z oddanego mu w leasing przedmiotu na czas,
na który przewiduje się możliwość technicznego i gosp. korzystania z niego, umowy takie
zawiera się zwykle na 3-10 lat i nie podlegają rozwiązaniu (całkowita amortyzacja
przedmiotu leasingu – są to zwykle maszyny i urządzenia), zawierają zwykle tzw. Klauzulę
zakupu; koszty – kaucja leasingowa, opłaty leasingowe i raty kapitałowe.
leasing operacyjny – polega na przekazywaniu przedmiotu leasingu kolejnym
leasingobiorcom do użytkowania na stosunkowo krótkie okresy czasu, leasingodawca
sprawuje stały i daleko idący nadzór nad przedmiotem leasingu, koszty – kaucja leasingowa,
opłaty leasingowe.
franchising – umowa, mocą której franchisor jako organizator sieci udziela franchisee jako
beneficjentowi zezwolenia na stosowanie…
… zerowa – na potrzeby exportu,
niektóre lekarstwa, pestycydy, nawozy sztuczne i inne towary.
Podatek akcyzowy – potocznie zwany akcyzą – podlegają mu niektóre towary (np. napoje
alkoholowe, wyroby tytoniowe, paliwa silnikowe, oleje smarowe, samochody osobowe i
inne); obowiązek podatkowy ciąży na producencie towaru lub na importerze wyrobu
akcyzowego. Podatek akcyzowy pobierany jest jednorazowo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz