Ekonomia integracji europejskiej - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 11172
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia integracji europejskiej - wykłady - strona 1 Ekonomia integracji europejskiej - wykłady - strona 2 Ekonomia integracji europejskiej - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
WYKŁADY
dr Stanisław Drobny
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W NOWYM SĄCZU
Istota i etapy integracji gospodarczej
Integracja to proces wszechstronnych przemian i dostosowań w strukturach ekonomicznych poszczególnych krajów, które mają prowadzić do scalenia tych gospodarek i ukształtowania jednolitej tzn. odpowiednio wewnętrznie komplementarnej nowej struktury ekonomicznej jakiegoś obszaru. W konsekwencji dokonuje się więc proces scalania gospodarek, ich struktur, procesów produkcji, obrotu towarowego i rynków, jak również harmonizacja polityk ekonomicznych i systemów prawno-gospodarczych.
Integracja może przybierać różne formy zwane etapami, zasadnicze z nich to:
Strefa wolnego handlu, która oznacza zniesienie barier celnych między krajami, przy czym każde z państw prowadzi własną politykę handlową wobec partnerów spoza strefy.
Unia celna - to wyższa forma integracji, to strefa wolnego handlu uzupełniona o wspólną politykę handlową wobec państw trzecich
Wspólny rynek - wyższa forma integracji, która oznacza swobodny przepływ między krajami członkowskimi nie tylko dóbr i usług, ale także czynników produkcji w tym kapitału i siły roboczej
Unia ekonomiczna i walutowa - to forma integracji posiadająca cechy wcześniejszych form oraz ponadto wysoki poziom integracji w dziedzinie fiskalnej, walutowej, produkcyjnej i społecznej
Pełna integracja ekonomiczno-polityczna, która oznacza całkowitą integrację w wyniku, której powstaje jednolity obszar z ponad narodowymi instytucjami ekonomicznymi i politycznymi.
Podstawowe uwarunkowania procesu integracji
Skala i zakres oraz tempo procesu integracji uzależnione są od wielu czynników, którymi o podstawowym znaczeniu są:
Struktury gospodarcze poszczególnych zmierzających do integracji krajów muszą być w stosunku do siebie rzeczywiście lub potencjalnie komplementarne (uzupełniające się)
Musi istnieć odpowiednia infrastruktura zwłaszcza zaś rozwinięta w obrębie integrujących się krajów sieć wzajemnych powiązań komunikacyjnych, brak lub niedorozwój tych powiązań może utrudniać lub wręcz uniemożliwiać wzajemne dopasowywanie się struktur gospodarczych
Niezbędna jest określona aktywna polityka państw w stymulowaniu procesu integracji
Przez komplementarność struktur gospodarczych rozumie się stopień wzajemnego uzupełniania się ich profilów produkcyjnych. O wysokiej komplementarności struktur możemy mówić wtedy, gdy wzajemne współzależności warunkują istnienie i stabilny rozwój współpracujących krajów i regionów. Uważa się przy tym, że im większy jest udział przemysłu przetwórczego w gospodarce poszczególnych krajów tym Wisza jest ich potencjalna komplementarność, a tym samym możliwość integracji. Przeciwnie jest natomiast przy dominacji w tych gospodarkach np. samego przemysłu wydobywczego czy też rolnictwa.


(…)


Wejście Polski do Unii Europejskiej dokonało się w warunkach dużego dystansu dzielącego nasz kraj od innych krajów członkowskich UE. W ujęciu PKB per capita Polska osiągnęła w 2004r. ok. 40% średniej UE. W odniesieniu natomiast do najbiedniejszych krajów UE ten wskaźnik wynosił tylko 50%. Duża rozpiętość poziomie rozwoju poszczególnych krajów istotną jest istotną barierą w całym procesie scalania…
… w poziomie rozwoju i wielkości PKB per capita. Ten model wydaje się pasować do istoty integracji w obrębie UE.
Celem członkowstwa Polski w UE jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego co winno się przełożyć na wzrost zamożności całego społeczeństwa. W rzeczywistości taka realna konwergencja jest szansą , która pod pewnymi warunkami może być wykorzystana, wskazują na to przykłady krajów średnio rozwiniętych z PKB na poziomie ok. 60% średniego poziomu UE. Szczególnie pouczające są tu przykłady Grecji i Irlandii. Grecja przystępowała do UE w 1981r. mając PKB per capita na poziomie powyżej 60% średniej unijnej i jeszcze w 1998r. ten poziom nie uległ zmianie. Irlandia natomiast przystępowała do unii w 1973r. z PKB per capita powyżej 60% unijnej średniej, lecz już w roku 1997 kraj ten uzyskał 90% średniej…
… polityka cenowa wobec krajów trzecich
swobodny przepływ kapitału siły roboczej i usług
wspólna polityka rolna
koordynacja polityki ekonomicznej
utworzenie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), celem wzrostu zatrudnienia i poziomu życia, a także powołania Europejskiego Baku Inwestycyjnego (EBI) mającego kreować środki dla ekspansji ekonomicznej całego regionu.
Korzyści osiągane w obszarze EWG skłaniają…
… Europy podniósł Churchill w 1946r. Rozpoczęła się wówczas eksplozja planów, która dotyczyła integracji regionalnej jak też politycznej i ekonomicznej. Z czasem okazało się, że polityczne i militarne zjednoczenie nie miało poparcia narodowego. Poprzestano więc tylko na integracji ekonomicznej. W 1947r. USA wystąpiło z planem pomocy Europie mając w tym własny interes. Plan Marshalla przewidywał udzielenie…
… technologicznego
Rosnąca mobilność czynników wytwórczych skali ugrupowania
Koordynacja polityki monetarnej i fiskalnej
Zmniejszenie stopy bezrobocia oraz wyższe tempo wzrostu gospodarczego
Zarys rozwoju UE
1951r. utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, traktat w tym zakresie podpisali kraje Beneluksu oraz Niemcy, Francja i Włochy
1957r. na szczycie państw w Rzymie podpisany zostaje traktat na mocy…
… w latach 1990-2000 były stosunkowo niewielkie, to w warunkach ogromnego głodu inwestycyjnego odegrały one bardzo pozytywną rolę. Najważniejszą w tym zakresie rolę odegrały przedakcesyjne fundusze pomocowe takie jak: PHARE, ISPA, SAPARD. Ponadto pomoc płynęła również z takich międzynarodowych instytucji jak: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Międzynarodowy Bank…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz