Unia Europejska - szansa dla Polski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unia Europejska - szansa dla Polski - strona 1 Unia Europejska - szansa dla Polski - strona 2 Unia Europejska - szansa dla Polski - strona 3

Fragment notatki:


UNIA EUROPEJSKA - HISTORYCZNA SZANSA DLA POLSKI
WPROWADZENIE
Idee zjednoczenia i integracji całej Europy, formułowane i zgłaszane niejednokrotnie już od czasów starożytności nabrały nowego, istotnego znaczenia tuż po zakończeniu II wojny światowej. Wówczas to zaistniały szczególnie korzystne warunki dla ostatecznego urzeczywistnienia procesu integracji Europy. Dramatyczne doświadczenia wojenne, zniszczenia i dezintegracja gospodarki uświadomiły Europie konieczność tworzenia i zacieśniania więzów wzajemnej współpracy, będących niezbędnym warunkiem stabilnego i pokojowego współistnienia.
Obawiając się możliwości odrodzenia nacjonalistycznych tendencji oraz zagrożenia ze strony ZSRR, Europa, pozbawiona dotychczasowego statusu politycznego i gospodarczego rozpoczęła poszukiwania możliwości przywrócenia swej silnej pozycji międzynarodowej .
Nastąpił prawdziwy rozkwit organizacji i stowarzyszeń opowiadających się za ideą jedności europejskiej. Reaktywowano szereg związków przedwojennych, do nich dołączyło wiele nowych, krajowych i międzynarodowych ruchów, skupiających najwybitniejsze postaci ówczesnego życia: polityków, ekonomistów, twórców nauki i kultury. Myśl o zjednoczonej Europie przyświecała wystąpieniom m. in. Winstona Churchilla, byłego premiera Wielkiej Brytanii, który już we wrześniu 1946 r. wzywał do inicjatywy na rzecz stworzenia równorzędnej wobec USA i ZSRR siły politycznej i gospodarczej: „Gdyby Europa kiedyś się zjednoczyła [...] byłoby bezgraniczne szczęście, dobrobyt, chwała, którymi cieszyłoby się trzysta lub czterysta milionów ludzi [...] Pierwszym krokiem ku odrodzeniu rodziny europejskiej musi być partnerstwo między Francją a Niemcami [...] Naszym stałym celem musi być budowanie i wzmacnianie siły ONZ. W ramach tej koncepcji, i zgodnie z nią, musimy odtworzyć rodzinę europejską jako regionalną strukturę, którą można by nazwać Stanami Zjednoczonymi Europy. Jeżeli na początku wszystkie państwa Europy nie będą chciały lub nie będą mogły przyłączyć się do Unii, musimy mimo wszystko postępować tak, by zebrać i połączyć tych, którzy chcą, i tych, którzy mogą [...] W tym całym pilnym przedsięwzięciu Francja i Niemcy muszą wspólnie objąć przewodnictwo. Wielka Brytania, Brytyjska Wspólnota Narodów, potężna Ameryka i, mam nadzieję, Rosja Sowiecka muszą być przyjaciółmi i opiekunami nowej Europy i muszą bronić jej praw do życia i blasku [...]" .
Długa i wyboista droga kształtowania się i spełnienia idei integracji, doprowadziła w efekcie do powstania Unii Europejskiej - dziś głównej siły w świecie, wpływającej coraz rozleglej na wszelkie aspekty życia obywateli jej państw członkowskich. GENEZA POWSTANIA UNII EUROPEJSKIEJ

(…)

…, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz różnych wyspecjalizowanych agend Organizacji Narodów Zjednoczonych. Koordynacją pomocy zajmuje się Komisja Europejska.
Pomoc ma być przydzielana pomocy w następujących sektorach: rolnictwo, sektor prywatny, mała i średnia przedsiębiorczość, ochrona środowiska, rozwój regionalny, sektor usług finansowych. Polska otrzymywała rocznie w latach 1990-1992 około 200 mln ecu…
… usług przez obywateli Polski lub Wspólnot bądź ich przedsiębiorstwa, utworzone na terytorium innej strony niż ta, dla obywateli której przeznaczone są usługi, z uwzględnieniem stanu rozwoju sektora usług stron Układu. Po wejściu w życie Układu, państwa członkowskie, zobowiązały się zapewnić swobodny przepływ kapitału w zakresie:
l) kapitału związanego z inwestycjami bezpośrednimi w przedsiębiorstwa…
… się do podjęcia wszelkich środków, które umożliwią stworzenie warunków niezbędnych do stopniowego wprowadzania przepisów prawa wspólnotowego, dotyczących swobodnego przepływu kapitału. Układ zawiera reguły konkurencji odnoszące się do stosunków handlowych między jego stronami. Zastosowano tu, wykorzystywaną już wcześniej w umowach stowarzyszeniowych zasadę, w myśl której zakazane są działania ograniczające…
… się i spełnienia idei integracji, doprowadziła w efekcie do powstania Unii Europejskiej - dziś głównej siły w świecie, wpływającej coraz rozleglej na wszelkie aspekty życia obywateli jej państw członkowskich. GENEZA POWSTANIA UNII EUROPEJSKIEJ
Pierwszą istotną inicjatywą w kierunku realizacji planów zjednoczenia Europy, był zaprezentowany w czerwcu 1947 roku Plan Odbudowy Europy, zwany potocznie planem Marshalla
… grudnia 1991 roku Układu Europejskiego, mocą którego Polska stała się państwem stowarzyszonym Wspólnoty Europejskiej.
Akt ten, zawarty na czas nieokreślony, wszedł w życie z dniem 1 lutego roku 1994, ustanawiając stowarzyszenie pomiędzy Polską i wszystkimi trzema Wspólnotami oraz ich państwami członkowskimi. Do głównych celów układu należy: ustanowienie odpowiednich podstaw do dialogu politycznego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz