ekonometria - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3997
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ekonometria - test - strona 1

Fragment notatki:

Egzamin z przedmiotu Ekonometria, studia zaoczne Imię i nazwisko:..............................................................
II rok, kierunek: Ekonomia Prowadzący ćwiczenia:...................................................
Test wielokrotnego wyboru
Z1
Do ekonometrii sensu stricto zalicza się następujące dziedziny wiedzy:
wielowymiarową analizę statystyczną
przepływy międzygałęziowe (analiza input-output)
modelowanie ekonometryczne
badania operacyjne
Estymator metody najmniejszych kwadratów ma postać:
a) c) b) d) Przy spełnionych założeniach MNK, estymator parametru jest:
nieobciążony
nieliniowy
ma największą wariancję spośród wszystkich nieobciążonych estymatorów liniowych parametru Wskaż zdania prawdziwe:
współczynnik korelacji jest bliski -1 w przypadku silnej ujemnej korelacji między badanymi zmiennymi
zmienna objaśniana i zmienne objaśniające powinny być ze sobą silnie skorelowane
macierz (XTX)-1 jest macierzą symetryczną
Zaznacz fałszywe zdanie. Współczynnik determinacji:
to miara dopasowania modelu do danych empirycznych
przyjmuje wartości z przedziału <-1,1>
opisuje się wzorem wynikającym z dekompozycji wariancji całkowitej zmiennej objaśnianej (zmienność całkowita, zmienność resztowa)
interpretuje się w procentach
Jeżeli wartość statystyki testowej w teście t-Studenta jest większa od wartości krytycznej to:
nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej
odrzucamy hipotezę zerową na rzecz alternatywnej
znajduje się w obszarze niekonkluzywności
nie ma autokorelacji
Merytoryczna (logiczna) weryfikacja modelu ekonometrycznego polega na:
ocenie modelu ze względu na jego jakość statystyczną
m.in. określeniu czy znaki ocen parametrów są zgodne z teorią ekonomii
interpretacji współczynnika determinacji oraz wartości statystyki t-Studenta
Niech dana będzie funkcja potęgowa typu Cobba-Douglasa , gdzie Y-produkcja, A-wyraz wolny, K-wartość środków trwałych, L-zatrudnienie, ε - składnik losowy. Zaznacz prawidłowe zdania. Parametry α i β (gdzie α+β=1):
interpretuje się jako stałe w czasie elastyczności produkcji względem odpowiednio wartości środków trwałych i zatrudnienia
interpretuje się jako tzw. wielkości krańcowe, tj. o ile jednostek średnio wzrośnie produkcja przy wzroście odpowiednio wartości środków trwałych i zatrudnienia o jednostkę (ceteris paribus)
nie można oszacować MNK ponieważ model jest nieliniowy
po ich zsumowaniu pokazują średni procentowy wzrost produkcji Y przy wzroście zmiennych K i L o 1%.
Niech dana będzie funkcja liniowa postaci , gdzie C- realna konsumpcja indywidualna (na osobę), ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz