Egzamin z podstaw zarządzania - najczęstsze pytania z odpowiedziami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3255
Wyświetleń: 10185
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z podstaw zarządzania - najczęstsze pytania z odpowiedziami - strona 1 Egzamin z podstaw zarządzania - najczęstsze pytania z odpowiedziami - strona 2 Egzamin z podstaw zarządzania - najczęstsze pytania z odpowiedziami - strona 3

Fragment notatki:
...1. Co to jest zarządzanie, funkcje zarządzania (z opisem).
Zarządzanie to zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne), wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Zarządzanie polega na decydowaniu i współdecydowaniu o misji i celach organizacji, o kierunkach i sposobach wykorzystania zasobów organizacji, a także na tworzeniu warunków rzeczowych, finansowych, kadrowych, organizacyjnych sprzyjających realizacji misji, celów i zadań organizacji.
Funkcje zarządzania:
-Planowanie- to proces ustalania celów, ich rodzaju, pożądanego poziomu oraz czasu i miejsca ich osiągania, a także metod ich realizacji.
-Organizowanie- to grupowanie zasobów materialnych i ludzkich oraz
ustalanie relacji między nimi.
-Motywowanie- to proces regulujący zachowanie pracownikówi....


...4. Szkoła badań operacyjnych – to podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie zarządzania i organizacji na podstawie modeli matematycznych i algorytmów opracowywanych dla konkretnych problemów. Metodyka badań operacyjnych polega na: sformułowaniu problemu, budowie modelu matematycznego, zebraniu danych i rozwijaniu hipotezy badawczej, obliczeniu rozwiązania optymalnego i opracowaniu systemu kontroli. Zespół buduje matematyczny model, który w kategoriach symbolicznych przedstawia wszystkie czynniki, wywierające wpływ na ten problem oraz występujące między nimi zależności. Przez zmianę wielkości zmiennych modelu zespół może określić skutki każdej zmiany. Popularne stało się prognozowanie przyszłości na podstawie teraźniejszości i przeszłości. Szkoła badań operacyjnych krytykowana była za nacisk na tylko te aspekty przedsiębiorstwa, które można przedstawić za pomocą liczb, a pomija znaczenie ludzi i związków między nimi...


(…)

…, ze sprawiedliwych umów (np. dotyczących nagradzania za lepsze wyniki pracy) oraz rozsądnie stosowanych kar za wykroczenia.
Jedność rozkazodawstwa - każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia od jednej tylko osoby. Zdaniem Fayola podporządkowanie pracownika więcej niż jednemu bezpośredniemu przełożonemu prowadzi do sprzecznych poleceń i zakłócenia autorytetu.
Jednolitość kierowania - jeden kierownik…
… realizujących tę samą funkcję, podporządkowanych dyrektorowi naczelnemu lub kolejnemu w hierarchii kierownikowi.
Rozpiętość kierowania- to liczba osób i działów bezpośrednio podległych jednemu kierownikowi. Czynniki wpływające na rozpiętość kierowania to: zakres wymaganego nadzoru, trudność i złożoność realizowanych zadań, podobieństwo tych zadań, terytorialna rozpiętość sprawowanych funkcji, a także umiejętności przełożonych i podwładnych. Wyróżnia się rozpiętość kierowania: (1) formalną- określoną w przepisach organizacyjnych; (2) rzeczywistą- równą liczbie pracowników, którymi faktycznie kieruje dany kierownik; (3) potencjalną- najbardziej efektywną w danych warunkach.
Zasięg kierowania- jest to liczba podwładnych, którzy bezpośrednio lub pośrednio podlegają jednemu kierownikowi.
Departamentalizacja…
… na bodźce są konsekwentne i zgodne z dotychczasowymi wzorami zachowań. Schemat: bodziec -> reakcja -> skutki -> reakcja w przyszłości
Kierowanie- to działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych ludzi zgodnie z celem tego, kto nim kieruje.
Źródła władzy kierowniczej:
Autorytet- tworzą go: charyzma, prawo, tradycja, kwalifikacje zawodowe. Charyzma oparta jest na emocjonalnym związku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz