Egzamin - socjologia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3920
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin - socjologia - strona 1 Egzamin - socjologia - strona 2 Egzamin - socjologia - strona 3

Fragment notatki:

Dane materiały zawierają wiele przydatnych informacji do nauki przed egzaminem z socjologii. W notatkach tych można znaleźć informacje na takie zagadnienia jak: nauka socjologii, powstanie i rozwój socjologii, poglądy Platona, Arystotelesa, Erazma, Montesquieu\'go, Czadajewskiego, Supińskiego, Comte, Spencera, Marksa, Durkheima, Webera; funkcje socjologii, zasady poznania socjologicznego, socjologia i inne nauki społeczne, filozofia a socjologia, socjologia a nauki polityczne, socjologia a psychologia, socjologia a ekonomia, badania eksploracyjne, badania opisowe, badania analityczne, program badań socjologicznych, metody badań socjologicznych, wywiad, ankiety, obserwacja, analiza dokumentów, naturalne demograficzne i ekonomiczne podstawy życia społecznego, kulturowe podstawy zjawisk społecznych, podstawowe funkcje i główne składniki kultury, pojęcie i składniki osobowości, społeczne statusy, społeczne role, pojęcie, struktura, funkcje i typy normy społecznej, dewiacje i patologie społeczne, charakterystyka procesów socjalizacyjnych, adaptacja społeczna, interioryzacja

SOCJOLOGIA JAKO NAUKA
Socjologia to jeden ze sposobów poznania życia ludzkiego. Dlaczego ludzie tworzą grupy, wspólnoty i społeczeństwa, czemu jednoczą się w trakcie pracy, czemu niektórzy są bogaci, a niektórzy biedni, z jakiego powodu ludzie żenią się i rozwodzą, czemu ludzie przestrzegają pewnych reguł w swoich działaniach, wierzą w coś, cenią coś, a coś potępiają, czemu prowadzone są wojny i wybuchają rewolucje, czemu rodzice uczą swoje dzieci, aby te zachowywały się w określony sposób - na te i wiele innych pytań dotyczących tego, co się dzieje z ludźmi w społeczeństwie, próbuje odpowiedzieć socjologia.
Socjologia należy do grupy nauk społecznych, która w sposób naukowy bada społeczeństwo i stosunki społeczne.
Podmiotem socjologii, to znaczy tym, co interesuje socjologię w tak złożonym przedmiocie jakim jest społeczeństwo jest całokształt stosunków społecznych na konkretnym etapie rozwoju społecznego.
W „Międzynarodowej Encyklopedii Nauk Społecznych” przedmiot badań socjologicznych jest definiowany jako poznanie zbiorowości i grup społecznych, instytucji i organizacji, jak również przyczyn i skutków zmian zachodzących w nich.
Opisując przedmiot socjologii w sposób bardziej szczegółowy, można powiedzieć, że socjologia bada stosunki pomiędzy jednostkami i grupami oraz miejsce jakie zajmują one w społeczeństwie, tj. struktury społeczne. Socjologia bada instytucje i organizacje społeczne, ich elementy i warunki funkcjonowania, jak również procesy społeczne, związane z dynamiką rozwoju społeczeństwa i obejmujące różne aspekty działalności ludzkiej.
Rys. 1 Struktura zainteresowań socjologii
Wg określenia polskiego socjologa Jana Szczepańskiego „przedmiotem badań socjologii są: zjawiska i procesy tworzenia się różnych form zbiorowego życia ludzi, struktury różnych form zbiorowości ludzkich, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie; siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości, zmiany i przekształcenia zachodzące w zbiorowościach”.
POWSTANIE I ROZWÓJ SOCJOLOGII.
Socjologia jest nauką młodą. Powstała półtora wieku temu. W starożytności powstały pierwsze w dziejach europejskiej myśli teorie społeczeństwa. Autorami najbardziej znanych koncepcji byli Platon i Arystoteles. - starożytni greccy filozofowie V i IV wieku przed naszą erą.
Poglądy społeczne Platona znajdują odzwierciedlenie w dialogu „Państwo”. U p

(…)

… o życiu społeczeństwa. Erazm z Rotterdamu, Tomasz Morus, Mikołaj Machiavelli, Michael Montaigne rozpatrując problematykę stosunków międzyludzkich, porządku społecznego, zasad moralnych, próbowali stworzyć model społeczeństwa idealnego. Pod koniec epoki Oświecenia w sposób zasadniczy zmieniają się poglądy na społeczeństwo i miejsce człowieka w nim. Przyczynia się do tego intensywny rozwój produkcji…
… konkretnych problemów. Państwo jest wg niego strażnikiem porządku publicznego. przestrzeganie porządku publicznego, podporządkowanie się państwu i jego prawu uważał za święty obowiązek każdego obywatela. Comte po raz pierwszy uzasadnił konieczność naukowego badania społeczeństwa w ramach jednej nauki i poruszył kwestię badań empirycznych w socjologii.
Angielski uczony Herbert Spencer (1820 - 1903…
… społeczeństwo jako organizm społeczny, jako jednolity system społeczny, jako obiektywną samorozwijającą się rzeczywistość, uznając oddziaływanie wielu czynników na rozwój społeczeństwa. Przeanalizował społeczeństwo przez pryzmat warunków życia ludzi. Wspólnie z Fryderykiem Engelsem jako jeden z pierwszych wykorzystał empiryczne badania socjologiczne w pracach teoretycznych - „Ankieta dla robotników”, „Sytuacja…
… w pewnej relacji porządkowej. W badaniach socjologicznych wyróżnia się cztery typy skal: nominalną, rangową (porządkową), przedziałową (interwałową) i ilorazową.
Za pomocą skali nominalnej mierzy się zasadniczo obiektywne dane respondentów (płeć, zawód, przynależność organizacyjną).
Skala rangowa (porządkowa) mierzy subiektywne wskaźniki, które wyrażają stosunek respondentów do kogoś lub czegoś…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz