Efektywnosc funkcjonowania przedsiebiorstw transportowo-spedycyjnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Efektywnosc funkcjonowania przedsiebiorstw transportowo-spedycyjnych - strona 1 Efektywnosc funkcjonowania przedsiebiorstw transportowo-spedycyjnych - strona 2 Efektywnosc funkcjonowania przedsiebiorstw transportowo-spedycyjnych - strona 3

Fragment notatki:

17. Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych
koszty i ceny w transporcie i spedycji,
koszty księgowe i alternatywne,
koszty społeczne,
koszty producenta,
koszty użytkownika usługi.
Efektywność to sposób pomiaru skuteczności i celowości prowadzenia danej działalności gospodarczej (np. produkcja, handel, usługi), wyrażający się porównaniem wartości uzyskanych efektów do nakładu czynników użytych do ich uzyskania. Efektywność stanowi jeden z podstawowych sposobów oceny podejmowanych działań gospodarczych.
Podstawowym elementem mającym wpływ na poziom efektywności jest poziom poniesionych kosztów. W dalszej części przedstawione zostaną podstawowe kategorie kosztów funkcjonujące w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych.
Koszty logistyczne, w tym koszty transportu i spedycji, to wyrażone w pieniądza: zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, które są powodowane przepływem dóbr materialnych wewnątrz w przedsiębiorstwie oraz pomiędzy przedsiębiorstwami.
W wypadku rozważań kosztów działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu usług transportowych oferowanych na międzynarodowym rynku transportowym, dobrym punktem wyjścia mogą być ich dwa rozróżnienia. Pierwsze z nich to podział na:
koszty księgowe,
koszty alternatywne.
Natomiast rozróżnienie drugie, umożliwiające szczegółową analizę z punktu widzem podmiotów je ponoszących, to podział ich na:
koszty społeczne usługi transportowej,
koszty producenta usługi transportowej - koszt własny przewoźnika,
koszty użytkownika (konsumenta) usługi transportowej, odzwierciedlające cenę, jaką płaci on za przemieszczenie ładunku.
W dalszej części przeprowadzimy szczegółową analizę wymienionych powyżej kategorii kosztów.
Koszty księgowe to zarejestrowanie w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa poniesione wydatki na wytworzenie określonych rozmiarów produkcji, realizację usługi, np.:
zakup surowców, paliwa,
płace kierowców,
opłaty za autostrady,
amortyzacja - odpisy z wartości środków trwałych.
Ze względu na to, że zawierają pełny zapis wszystkich wydatków poniesionych przez producenta usługi transportowej na jej wytworzenie, to w zestawieniu z przychodami stanowią dobrą kosztową podstawę do określenia dochodów przewoźnika podlegających np. opodatkowaniu.
Koszty alternatywne (koszty utraconych możliwości) to wielkość dochodów, korzyści utraconych w wyniku niewykorzystania posiadanych zasobów (majątku, kapitału, pracy) w inny, najlepszy z możliwych, alternatywny sposób. Kosztem alternatywnym dla właściciela firmy jest płaca, jaką uzyskałby, pracując gdzie indziej. Podobnie koszt alternatywny nowej inwestycji, zakupu środka trwałego wyraża się wartością zysków możliwych do osiągnięcia poprzez zaangażowanie posiadanego kapitału w inne zadania bądź ich lokatę w banku.


(…)

… uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, czy przewoźnik, angażując swoje środki w produkcję konkretnej usługi transportowej, czyni z nich możliwie najlepszą inwestycję z punktu widzenia maksymalizacji osiąganego w danych warunkach dochodu.
Koszt społeczny usługi transportowej to koszt całkowity, na który składają się koszt wytworzenia usługi transportowej poniesiony przez przewoźnika oraz koszt zewnętrzny, wynikły np. z konieczności pokrycia strat i niedogodności powstałych w otoczeniu produ­centa usługi transportowej.
W ekonomii mówi się o tych zjawiskach także jako o efektach zewnętrznych, polegających na przenoszeniu części kosztów lub korzyści wynikających z działalności jednego podmiotu na podmioty trzecie bez odpowiedniej rekompensaty. Zazwyczaj jest to uboczny skutek działalności danego podmiotu gospodarczego, którego konsekwencje (pozytywne bądź negatywne) ponosi szersze grono odbiorców niezależnie od swojej woli. Takim typowym przykładem efektów zewnętrznych są zanieczyszczenia środowiska natural­nego spowodowane działalnością transportową. Efekty zewnętrzne zachodzą poza rynkiem, co jest główną przyczyną trudności przy określaniu wartości i egzekwowaniu rekompensaty. Firmy konsultingowe Infrans oraz Consulting Group for Policy Analisys and Implementation w swoim raporcie omówiły koszty zewnętrzne związane z siedmioma źródłami powstawania w wyniku działalności transportu:
wypadki,
hałas,
spaliny,
zmiany klimatu,
zmiany w przyrodzie i krajobrazie,
dodatkowe koszty w obszarach miejskich,
dodatkowe koszty związane z produkcją energii i środków transportu oraz budową i utrzymaniem infrastruktury…
… jest zainteresowany tym, aby cena była możliwie najniższa i obejmowała możliwie najszerszy zakres usług wykonywany w jej ramach przez przewoźnika.
Cena to wartość usługi lub towaru wyrażona w pieniądzu. W transporcie stosowane są ceny umowne oraz ceny taryfowe. Te pierwsze charakteryzują się tym, że są każdorazowo negocjowane (najczęściej stosowane w transporcie drogowym), natomiast ceny taryfowe są wcześniej…
… się w przypadkach, w których spedytorowi znana jest wartość transakcji handlowej bądź ostateczna wartość sprzedanych ładunków. Cena usługi spedycyjnej stanowi wtedy udział procentowy w wartości operacji gospodarczej.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz