Czynności spedycyjne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2639
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności spedycyjne- opracowanie - strona 1 Czynności spedycyjne- opracowanie - strona 2 Czynności spedycyjne- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

2. Ogólne czynności spedycyjne
etapy realizacji czynności spedycyjnych,
sposób w jaki spedytor przyjmuje zlecenia,
kryteria wyboru środka transportu,
krótką charakterystykę czynności związanych z odprawą celną przesyłek.
Prowadzenie działalności spedycyjnej wiąże się z wykonywaniem określonych czynności, które są realizowane stopniowo, w ramach kilku etapów. Etapy te przedstawia rysunek 1,
Rysunek 1. Etapy realizacji czynności spedycyjnych
W etapie wstępnym spedytor udziela klientowi jedynie ogólnych informacji na temat możliwości organizacji procesu transportowego zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy. Oczekiwania te mogą dotyczyć przykładowo przewozu produktów, które muszą być spec­jalnie zabezpieczone, a czas przewozu nie może być dłuższy niż 2 dni. Oczywiście, takich oczekiwań ze strony klientów może być bardzo dużo, a rolą spedytora jest wstępna weryfikacja możliwości ich realizacji.
Kolejny etap, czyli doradztwo, jest już bardziej złożony, a spedytor opracowuje szczegółowy plan przewozu. Plan ten musi zawierać takie informacje jak wybór środka transportu oraz przewoźnika, który będzie odpowiedzialny za przewóz. Dodatkowo, spedytor w tym etapie musi uwzględnić wszelkie istniejące regulacje prawne, np. dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, ponadgabarytowych czy szybko psujących się. Do opracowania planu przewozu niezbędne są też informacje dotyczące wymagań klienta oraz podziału odpowiedzialności stron kontraktu (gestia transportowa). Po opracowaniu szczegółowego planu przewozu, spedytor jest w stanie podać kalkulację cenową, która umożliwi klientowi podjęcie decyzji o wyborze lub odrzuceniu przygotowanej przez spedytora oferty. W przypadku zaakceptowania oferty przez zleceniodawcę musi on wystawić zlecenie spedycyjne, które jest podstawą do zawarcia kontraktu pomiędzy spedytorem a klientem. Zgodnie z zapisami umieszczonymi w Ogólnych Polskich Warunkach Spedycyjnych (OPWS), zlecenie spedycyjne powinno określać zakres zalecanej usługi, rodzaj i właściwości przesyłki, znaki i numery poszczególnych sztuk, ich liczbę, masę, wymiary, objętość oraz wszelkie inne dane oraz dokumenty potrzebne do prawidłowej realizacji zlecenia. Zlecenie spedycyjne może być przekazywane w formie papierowej, elektronicznej lub ustnie.
Działalność spedycyjna opiera się na umowach. Wspomniany powyżej kontrakt pomiędzy spedytorem a zleceniodawcą (czyli umowa) może być zawarty na kilka sposobów, przykładowo:
jednorazowo, na przewiezienie określonego towaru,
czasowo, na przewiezienie danej partii towaru (np. 300 palet w ciągu miesiąca),
czasowo, np. na okres jednego roku i regularny przewóz konkretnego ładunku.
Warto zauważyć, że pierwsze dwa etapy nie przynosz

(…)

… międzynarodowych ustalane jest także przejście graniczne.
Kolejnym elementem w etapie doradztwa jest przygotowanie dokumentów przewozowych, a w szczególności wypełnienie listu przewozowego. Prawidłowe wystawienie listu przewozowego jest kluczowe dla prawidłowej i sprawnej realizacji przewozu. List przewozowy jest przede wszystkim dowodem zawarcia umowy przewozu oraz właściwego sposobu realizacji usługi…
…, czyli np. ilość rzeczywiście przewożonych palet powinna być zgodna z danymi podanymi w liście przewozowym. Do czynności związanych z odprawą celną zalicza się:
wprowadzenie towaru na polski obszar celny (przekroczenie granicy),
dostarczenie towaru do granicznego urzędu celnego lub miejsca wyznaczonego przez organ celny,
przedstawienie towaru do urzędu celnego (zawiadomienie o dostarczeniu),
zgłoszenie…
… zawarcia kontraktu pomiędzy spedytorem a zleceniodawcą konieczne jest także zawarcie umowy przewozu pomiędzy spedytorem a przewoźnikiem, który będzie realizować transport. Jednak przed zawarciem umowy przewozu spedytor musi wybrać środek transportu, którym będzie realizowany przewóz oraz przewoźnika (może też realizować przewóz własnym taborem). Wybór środka transportu oraz przewoźnika prowadzi…
…, zanim zostanie dostarczona do punktu odbioru.
Przed załadunkiem towaru następuje etap kontroli ilościowej i jakościowej, czyli weryfikacja zapisów w liście przewozowym ze stanem faktycznym. Dodatkowo klient może określić formę kontroli lub sformułować ogólne wymagania odnośnie jakości prac załadunkowych oraz zabezpieczenia ładunku.
Po zrealizowaniu czynności związanych z załadunkiem zleceniodawca otrzymuj list przewozowy (odpowiedni dla danej gałęzi transportu), który jest dowodem zawarcia urnowy przewozu.
W trakcie trwania przewozu, czyli w etapie przemieszczania, spedytor powinien być w kontakcie ze wszystkimi uczestnikami procesu transportowego. To właśnie spedytor otrzymuje i ewentualnie przekazuje dalej takie informacje jak:
zlecenia wykonania przeładunku, magazynowania, kontroli, dokonania…
… celne,
objęcie towaru procedurą celną,
uregulowanie należności celnych,
zwolnienie towaru.
Ostatni etap realizacji czynności spedycyjnych polega na wyładunku towaru, wydaniu pokwitowania, zweryfikowaniu dostarczonego towaru oraz uregulowaniu należności przez zleceniodawcę wobec spedytora oraz przez spedytora wobec przewoźnika. W wypadku uszkodzenia ładunku podczas przewozu, spedytor wystawia także protokół szkodowy.
Unia Europejska posiada jednolity rynek wewnętrzny, który obejmuje obszar bez granic wewnętrznych i pozwalający na swobodne przemieszczanie się w nim zwany Unią Celną. Główną ideą Unii Celnej jest zakaz pobierania cła oraz opłat podobnych do ceł w obrocie towarowym pomiędzy członkami Unii. Dodatkowo, Wspólna Unia Celna stosuje w handlu z krajami trzecimi Zintegrowaną Taryfę Celną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz