Edukacja przyrodnicza - podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Edukacja przyrodnicza - podstawowe pojęcia - strona 1 Edukacja przyrodnicza - podstawowe pojęcia - strona 2 Edukacja przyrodnicza - podstawowe pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej 16.03.2014
dr Lidia Pawelec
Literatura:
Helena Gutowska Œrodowisko spoeczo-przyrodnicze w klasach I-III ksika metodyczna
Lelonek Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III
Zioo edukacja œrodowiska na poziomie nauczania zintegrowanego
Frtczakowie edukacja ekologiczna uczniw klas 1-3
Danuta Cichy Edukacja œrodowiskowa wzmocnieniem zrwnowaonego rozwoju
Parlak Edukacja ekologiczna w zakresie ksztacenia wczenoszkolnego , zaoenia, program, propozycje metodyczne
Paœko Ksztatowanie postaw proekologicznych uczniw klas 1-3 szkoy podstawowej
Zioo Kompetencje pedagogiczne nauczycieli szk pdstawowych
Bogusawa Bogucka Edukacja ekologiczna w klasach I - III. Program, realizacja, ewaluacja. Ksika metodyczna Lidia Pawelec Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach modszych szkoy podstawowej ZALICZENIE na 25.05.2014
*Album swojej miejscowoœci- przyroda!
Legenda powstania miescowoœci, kilka sw o miejscowoœci
zjawiska przyrodnicze w danej miejscowoœci (pomniki przyrody itp)
ekologia
* projekt, problem do opracowania myœl przewodnia- edukacja przyrodnicza
Edukacja ekologiczna
Dotyczy ksztacenia w zakresie ekologii, ochrony œrodowiska, ochrony przyrody oraz edukacji zdrowotnej.
Aktywnoœ fizyczna
To œwiadomie kierowane dziaanie polegajce na celowym wykorzystaniu wicze fizycznych (szeroko rozumianych zachowa zwizanych z ruchem) dla uzyskania efektw fizycznych, psychicznych i zdrowotnych. Systematyczn aktywnoœ fizyczn okreœla si te terminem treniingu zdrowotnego.
Ekologia
Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, badajca wzajemne zalenoœci pomidzy organizmami oraz ich zespoami a œrodowiskiem. Termin pochodzi od greckich sw: oikos, co oznacza dom, miejsce ycia i logos-sowo., nauka; tak wic dosownie ekologia oznacza nauk o miejscu ycia organizmw (œrodowisku). Po raz pierwszy termin ten wprowadzi niemiecki zoolog Ernest Haeckel w 1869.
Ekosystem Termin ten po raz pierwszy zosta zaproponowany w 1935 roku przez ekologa brytyjskiego A.G. Tansleya. Oznacza jednostk ekologiczn, na ktr skadaj si wszystkie ycjce na danym obszarze organizmy (biocenoza) oraz œrodowisko fizyczne i chemiczne (biotop), w ktrym organizmy te yj i z ktrym pozostaj we wzajemnych zwizkach. Biotyczne i abiotyczne elementy ekosystemu s wzajemnie ze sob powizane na skutek wystpujcych pomidzy nimi wymiany pierwiastkw i przepywu energii przez ekosystem.


(…)

… i przywrcenie do stanu rwnowagi ekosystemw zniszczonych przez nieprawidow gospodark czowieka. Nauka zajmujca si problemami ochrony przyrody i jej zasobw to sozologia. W Polsce do form ochrony przyrody nale: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, ochrona gatunkowa roœlin i zwierzt, pomniki przyrody oraz dziaania majce na celu zmniejszenie emisji zanieczyszcze…
… mieszanin zuytej wody oraz rnego rodzaju substancji pynnych, staych, gazowych, radioaktywnych oraz ciep, usuwanych z terenw miast i zakadw przemysowych. W zalenoœci od pochodzenia œcieki dzieli si na: bytowo-gospodarcze, przemysowe i opadowe.
Biodegradacja
Proces niszczenia (unieszkodliwiania) zwizkw chemicznych szkodliwych dla œrodowiska, m.in. W wyniku dziaania bakterii. Jest wykorzystywana w biologicznych oczyszczalnisch œciekw. Warunkiem zachodzenia procesw biodegradacji jest odpowiednia temperatura oraz brak w œciekach substancji toksycznych (np. niektrych pestycydw, detergentw) dla mikroorganizmw.
Dobr metod edukacyjnych, form pracy nauczyciela i uczniw w toku edukacji przyrodniczo spoecznej.
Dobr ten zaley od:
* zainteresowa uczniw;
* uwzgldniania pr roku i z mian zachodzcych w przyrodzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz