Projektowanie rozwoju i awansu zawodowego

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie rozwoju i awansu zawodowego - strona 1 Projektowanie rozwoju i awansu zawodowego - strona 2

Fragment notatki:

Projektowanie rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela
doktor Krystyna Korneta
Zaliczenie 27 kwietnia- praca pisemna
6.04.2014
1.Oglna charakterystyka gwnych teorii rozwoju zawodowego:
a) teoria cech i czynnikw
b) teoria psychodynamiczna
c) oglna teoria rozwoju (Supera)
d) teorie kognitywne i nauki spoeczne
Ad a). podkreœla odrbnoœ i wyjtkowoœ kadego czowieka. Pierwsi jej zwolennicy zakadali, e zdolnoœci i cechy poszczeglnych osb mona zmierzy w sposb obiektywny. Podkreœla ona interpersonalny charakter kariery zawodowej i zwizany z ni styl ycia, ktry warunkuj rodzina, zagadnienia etyczne i religijne, œrodowisko spoeczne i przyjemnoœci. Wyrnia si 6 kategorii, przy pomocy ktrych mona dokona klasyfikacji rozwojw osobowoœci i œrodowiska pracy: realistyczn, badawcz, artystyczn, spoeczn, przedsibiorcz, konwencjonaln. Satysfakcja z wykonywania konkretnej pracy zaley od stopnia zalenoœci typu osobowoœci i œrodowiska pracy. Za twrc naley uzna Franka Parsona a wspczeœnie Hollanda.
Ad b).
teoria ta jest najlepiej udokumentowana w pracach Anne Roe i Roberta Hopfocka. Z psychodynamicznego punktu widzenia, lata wczesnego dziecistwa wywieraj decydujcy wpyw na cae ycie jednostki. Roe uwaaa, e okres ten jest Ÿrdem nieœwiadomej motywacji wpywajcej na wybr zawodu, ktry umoliwiaby wyraenie i zaspokojenie potrzeb z okresu dziecistwa. Opisaa ona trzy rodzaje relacji rodzice-dziecko, ktre wpywaj na wybr zawodu:
1.emocjonalne ukierunkowanie na dziecko (nadopiekuczoœ lub wygrowane wymagania);
2.unikanie dziecka (lekcewaenie lub odrzucenie);
3.akceptacja dziecka, moe mie charakter doraŸny lub bardziej opiekuczy.
Ad c).
oglna teoria rozwoju wg Supera (Kinsberg drugi)- kady czowiek w rozwoju zawodowym przechodzi pi etapw przy czym dla kadego z nich mona wyrni zadanie rozwojowe, ktre musi zosta zrealizowane:
1.wzrost- od urodzenia do 14 r.. (w tym okresie czowiek zyskuje orientacj ogln w œwiecie pracy);
2.poszukiwania- od 15 do 25 r.. (zadaniem rozwojowym na tym etapie jest zbadanie œwiata pracy i ustalenie preferencji zawodowych);
3.zajcie pozycji- od 25 do 44 r.. (w ich trakcie realizowa naley zadania zajcia pozycji w preferowanym i odpowiednim polu zawodowym);
4.utrzymania- 45 do 64 r.. (w ramach ktrego gwnym zadaniem jest utrzymanie tego, co zostao ju osignite);
5.odchodzenie- od 65 r.. (naley stopniowo uwalnia si od pracy i poszukiwa innych Ÿrde satysfakcji);
Ad d).
czowiek wg tej teorii przechodzi przez osiem stadiw rozwojowych, a wraz z nimi przez 8 kryzysw, od ktrych rozwizania zale cechy jego osobowoœci w przyszoœci. Pierwsze cztery stadia wystpuj w okreie niemowlcym, wczesnym dziecistwie, wieku zabaw i modszym wieku szkolnym, a pite w okresie dojrzewania, natomiast ostatnie trzy stadia przypadaj na wiek dojrzay oraz staroœ.
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz