Opis analizy SWOT.doc

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis analizy SWOT.doc - strona 1 Opis analizy SWOT.doc - strona 2 Opis analizy SWOT.doc - strona 3

Fragment notatki:

4-stronicowe opracowanie tematu analizy SWOT. Notatki z zarządzania. Wśród poruszanych zagadnień można natrafić na następujące tematy: silne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia, cztery kategorie czynników, zewnętrzne pozytywne - szanse, zewnętrzne negatywne - zagrożenia, wewnętrzne pozytywne - atuty organizacji, wewnętrzne negatywne - słabe strony organizacji.

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich sów Strengths (mocne strony), Weaknesses (sabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagroenia w otoczeniu). Analiza SWOT jest efektywn metod identyfikacji sabych i silnych stron organizacji oraz badania szans i zagroe jakie stoj przed organizacj. Analiz SWOT mona z równym powodzeniem zastosowa do dowolnego przedsiwzicia inwestycyjnego. SWOT oparta jest na schemacie klasyfikacji dziel¹cym wszystkie czynniki maj¹ce wp³yw na bie¿¹c¹ i przysz³¹ pozycjê organizacji na: zewnêtrzne w stosunku do organizacji i maj¹ce charakter uwarunkowañ wewnêtrznych, wywieraj¹ce negatywny wp³yw na organizacjê i maj¹ce wp³yw pozytywny Ze skrzy¿owania tych dwóch podzia³ów powstaj¹ cztery kategorie czynników: zewnêtrzne pozytywne - szanse. Szanse to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które gdy odpowiednio wykorzystamy stan¹ siê impulsem rozwoju oraz os³abi¹ zagro¿enia. zewnêtrzne negatywne - zagro¿enia. Zagro¿enia to wszystkie czynniki zewnêtrzne, które s¹ postrzegane jako bariery dla rozwoju firmy, utrudnienia, dodatkowe koszty dzia³ania. Istnienie zagro¿eñ ma destrukcyjny wp³yw na rozwój organizacji lub powodzenie inwestycji. Jednoczeœnie nie pozwala na pe³ne wykorzystanie szans i mocnych stron. wewnêtrzne pozytywne - mocne strony, czyli atuty organizacji. Mocne strony to walory organizacji, które w pozytywny sposób wyró¿niaj¹ j¹ poœród konkurencji. Mocne strony mog¹ byæ wynikiem wielkoœci organizacji, polegaæ na du¿ym udziale w rynku, niskich kosztach jednostkowych, dysponowania nowoczesn¹ technologi¹, jakoœci¹ produkcji itd. wewnêtrzne negatywne - s³abe strony organizacji. S³abe strony to konsekwencja ograniczeñ zasobów i niedostatecznych kwalifikacji. Mog¹ one dotyczyæ ca³ej organizacji, jak i jej czêœci. Ka¿da organizacja posiada s³abe strony. Jednak zbyt du¿a ich iloœæ mo¿e spowodowaæ, ¿e organizacja nie utrzyma siê na rynku konkurencyjnym, a inwestycja mo¿e przynieœæ starty, zamiast spodziewanych zysków. Ogólne wytyczne wynikaj¹ce z analizy SWOT s¹ bardzo proste, ale niestety trudne do realizacji: unikaæ zagro¿eñ, wykorzystywaæ szanse, wzmacniaæ s³abe strony, opieraæ siê na mocnych stronach. Poniej zaproponuj praktyczne wiczenie, które pomoe lepiej pozna analiz SWOT, a take moe by zastosowane w wielu konkretnych przypadkach. W analizie SWOT nie jest konieczne systematyczne wyodrbnienie i opisanie wszystkich czynników, ale zidentyfikowanie czynników kluczowych, które mog mie decydujcy wpyw na rozwój firmy, lub powodzenie inwestycji. W celu opracowania analizy SWOT proponuj przygotowanie odpowiedzi na nastpujce pytania. Silne strony: Jakie s¹ twoje przewagi ? Co robisz dobrze ? Rozwa¿ odpowiedzi na powy¿sze pytania z twojego punktu widzenia oraz z punktu widzenia twoich konkurentów. Nie b¹dŸ skromnym, b¹dŸ realistyczny. Je¿eli bêdziesz mia³ z tym trudnoœci wypisz najpierw swoje charakterystyczne cechy. Niektóre z tych cech na pewno bêd¹ silnymi stronami twojej organizacji.

(…)

…, korzystna sytuacja demograficzna, wzrost liczby osb w wieku produkcyjnym., istniejce rezerwy terenowe dla rnych funkcji zagospodarowania przestrzennego, czyste œrodowisko naturalne. zadbane œrodowisko naturalne (oczyszczalnia œciekw, rozbudowana sie kanalizacyjna i wodocigowa). Sabe strony: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, brak wasnych œrodkw finansowych gminy, niedostateczna sie drg lokalnych, brak promocji gminy na zewntrz, niski poziom edukacji, ucieczka modziey z gminy. Szanse: moliwoœ skorzystania ze œrodkw PHARE,. rozwj agroturystyki, przekazanie kompetencji i œrodkw samorzdom, napyw kapitau zagranicznego, doskonalenie samorzdnoœci lokalnej wsppraca regionalna i ponadregionalna, dynamika przyrostu turystw zagranicznych, zainteresowanie budownictwem i wypoczynkiem…
… SWOT umoliwia przejœcie od analizy strategicznej do planowania strategicznego. Kolejn zalet analizy jest zrnicowanie czynnikw na ktre organizacja ma wpyw, na ktrych powinna si koncentrowa oraz czynnikw niezalenych od organizacji, ktre naley bra pod uwag przy projektowaniu strategii organizacji lub planowaniu inwestycji. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz