Dzieło jako substrat materialny treści.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzieło jako substrat materialny treści. - strona 1 Dzieło jako substrat materialny treści. - strona 2 Dzieło jako substrat materialny treści. - strona 3

Fragment notatki:

Dzieło = substrat materialny treści/idei.informacji
Można mieć lub nie mieć prawa do: Użytkowania rzeczy; Posiadania rzeczy; Rozporządzania rzeczą.
Sprzeczność/konflikt interesów:
Twórca
Użytkownik
Utwór:
Efekt pracy (w tym intelektualnego wysiłku) człowieka Ochroną objęty jest właśnie ten rezultat działania
Ochrona niematerialnego substratu dzieła
Ochroną objęty jest sposób przedstawiania wyrażania (treść + forma) A nie idee metafory czy hipotezy lub projekty badawcze albo ustalenia faktyczne.
Ale podlega już zbiór faktów (argumentacja) opis podróżniczy (bo to jest tez zestawienie faktów).
Ustaawy nie podlegają ale teksty ujednolicone i interpretacje z orzecznictwem (LEX) już podlegają.
Musi być NOVUM = SWOISTOŚĆ + NIEPOWTARZALNOŚĆ
Ochrona od momentu ustalenia (kiedy przynajmniej jedna osoba oprócz autora może zrozumieć uzewnętrzniony utwór). USTALENIE ≠ UTRWALENIE np. jassman Można stosować datę pewną (notarialnie) (forma AN)
Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości , przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór) . 2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1)  wyrażone słowem , symbolami matematycznymi , znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 2)  plastyczne; 3)  fotograficzne; 4)  lutnicze; 5)  wzornictwa przemysłowego; 6)  architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 7)  muzyczne i słowno-muzyczne; 8)  sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 9)  audiowizualne (w tym filmowe). 2 1 . Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne .
3.  Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia , chociażby miał postać nieukończoną.
4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Art. 2. 1.  Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

(…)

… zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.
3. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.
4. Za opracowanie…
… członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub
2)  które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub
3)  które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
4)  które są chronione na podstawie umów…
… został zapisany, bądź przy pomocy urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany;
10)  technicznymi zabezpieczeniami są wszelkie technologie, urządzenia lub ich elementy, których przeznaczeniem jest zapobieganie działaniom lub ograniczenie działań umożliwiających korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań z naruszeniem prawa;
11)  skutecznymi technicznymi…
…. W przypadku gdy sygnał przekazujący utwór jest kodowany w sposób uniemożliwiający jego powszechny i nieograniczony odbiór, jest to rozpowszechnianie, w rozumieniu ust. 1, pod warunkiem równoczesnego udostępnienia przez organizację radiową lub telewizyjną, lub za jej zgodą, środków do odbioru tego sygnału.
4. Satelitą jest sztuczny satelita Ziemi działający w pasmach częstotliwości, które na mocy przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) są przeznaczone dla celów emisji sygnałów przeznaczonych do publicznego odbioru lub dla zamkniętej komunikacji pomiędzy dwoma punktami, przy czym odbiór sygnałów w obu tych przypadkach musi odbywać się w porównywalnych warunkach.
Art. 7.
Jeżeli umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz