prawo autoskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4634
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo autoskie - strona 1

Fragment notatki:

dr Lidia Labocha-Kozar. Dokument ma 6 stron i porusza zagadnienia takie jak: przedmiot prawa autorskiego, utwór, wytwór niematerialny, cechy utworu, ochrona autorskoprawna, utwory samoistne, utwory niesamoistne, zbiory, dzieła połączone, dzieła zbiorowe, zakres wyłączeń, spod ochrony, dokument, dokument urzędowy.

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. (t.j. Dz.U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631 z późn. zm.) w art 1 ust. 1 zawiera definicję przedmiotu prawa autorskiego, stanowiąc:
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór - jest to niematerialne dobro prawne, które musi być odróżniane od przedmiotu materialnego (materialnego nośnika), na którym zwykle jest utrwalone.
Wytwór niematerialny, po to aby uzyskać kwalifikację „utworu" w rozumieniu art. 1 ust. 1, powinien spełniać łącznie następujące warunki:
musi stanowić rezultat pracy człowieka (twórcy),
musi stanowić przejaw działalności twórczej,
musi mieć indywidualny charakter,
musi zostać ustalony.
ad. 1 świadczenie o charakterze twórczym może być wniesione tylko przez człowieka. Poza ochroną autorskoprawną znajdują się efekty działania zwierząt, przyrody lub zautomatyzowanych maszyn.
ad. 2 stwierdzenie, że utwór stanowi przejaw „działalności twórczej", oznacza, że utwór powinien stanowić rezultat działalności o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta, zrealizowana zostanie wówczas, gdy powstanie subiektywnie nowy wytwór intelektu.
ad. 3 indywidualny charakter czyli charakteryzowanie się „indywidualnością".
ad. 4 ustalenie oznacza takie uzewnętrznienie utworu, które umożliwia jego percepcję przez inne niż twórca osoby. W okresie poprzedzającym ustalenie, a więc w czasie gdy utwór znajduje się tylko w świadomości autora - brak jest podstaw do objęcia go autorskoprawną ochroną. Utwór zostaje objęty ochroną oparta na przepisach ustawy z momentem jego ustalenia. Ustalenie utworu może nastąpić w dowolnej postaci. Nie jest konieczne do powstania ochrony jego utrwalenie, oznaczające zapisanie utworu na materialnym nośniku (partyturze, taśmie magnetofonowej, płycie, maszynopisie). Wystarcza samo ustalenie - np. wykonanie improwizacji muzycznej czy wygłoszenie referatu w obecności innych osób.
Zgodnie z art. 1 ust. 4, który stanowi że ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności, powstanie ochrony nie jest uzależnione od spełnienia jakichkolwiek formalności (np. umieszczenia adnotacji o zastrzeżeniu praw, umieszczenia znaku „C", dokonania rejestracji dzieła, wniesienia jakichkolwiek opłat). W myśl art 1 ust. 3 utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Zatem dla powstania ochrony nie jest konieczne ukończenie utworu - ochronie podlegają nie tylko utwory, które według twórców uzyskały już ostateczny kształt, lecz także szkice, projekty, plany, wstępne wersje itd., byleby tylko - samoistnie ujmowane - spełniały konieczne cechy utworu.

(…)

…) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub
2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub
3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
4) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.
Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:
1…
… lub ogłoszeń, katalogi, rozkłady kolejowe, książki kucharskie, wzory i formularze, instrukcję obsługiwania maszyny, nagrobek, instrukcję bhp , kompozycję z kwiatów, drogowy znak informacyjny z napisem „Wielkopolska", wzór zdobniczy, projekt jachtu (orz. SN z dnia 20 czerwca 1988 r., II CR 178/88, LEX nr 63734), projekt znaku towarowego.
Za graniczne kategorie wytworów intelektu przyjmuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz