Dzieje wymiaru sprawiedliwości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 20587
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzieje wymiaru sprawiedliwości - strona 1 Dzieje wymiaru sprawiedliwości - strona 2 Dzieje wymiaru sprawiedliwości - strona 3

Fragment notatki:W treści niniejszego dokumentu zostały poruszone takie zagadnienia jak: proces skargowy, zasada osobowości prawnej, etapy postępowania sądowego, proces właściwy, strony procesowe. Ponadto w treści dokumentu wypisane zostały wraz z krótkim opisem zasady procesu sądowego: zasada skargowości, zasada sporności, zasada dyspozytywności i rozporządzalności, zasada formalizmu procesowego i prawdy formalnej, zasada jawności i publiczności postępowania, zasada ustności. Kolejnymi zagadnieniami poruszonymi w pliku są: chirografy, rozprawa, ekscepcje procesowe, wyrok, postępowanie odwoławcze, postępowanie egzekucyjne oraz postępowanie inkwizycyjne. Notatka zawiera informacje na temat: jakie wyróżniamy rodzaje zastępstwa procesowego, kim jest prokurator, czym jest pozew, jakie elementy składają się na pozew. W dokumencie poruszone zostały również takie pojęcia jak: podział postępowania, dowody, proces pruski, sądy, trybunał koronny, sąd kasacyjny, konstytucja marcowa.

Prawo:
formalne
materialne (system norm prawnych)
Typy procesów:
skargowy
inkwizycyjny mieszany
PROCES SKARGOWY:
do schyłku XVIIIw. (1795)
schyłek XVIw.:
1523- konstytucja polska „forma podstawowego prawa”- unormowanie procesu skargowego
1532- konstytucja, która jest fundamentem, uchwalona przez Reichstag
XIIIw.- księga elbląska- dotyczyła zasad postępowania sąd.; najstarszy zwód prawa polskiego
zwód- spisy praw mających charakter prywatny, nieobowiązujący
ZASADA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ w Europie- każda władza zobowiązana jest sądzić ludzi według prawa obowiązującego w miejscu ich zamieszkania.
ETAPY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO:
proces pierwszej instancji (proces właściwy)
proces drugiej instancji (postępowanie odwoławcze)
proces trzeciej instancji (postępowanie egzekucyjne)
PROCES WŁAŚCIWY (PODZIAŁ):
postępowanie przygotowawcze- od wszczęcia skargi do momentu doręczenia pozwu
faza formalna- rozważanie kwestii dotyczacych poprawności postępowania
faza merytoryczna- sąd bada istotę sporu między stronami
postępowanie dowodowe
wyrok
KATALOG NACZELNYCH ZASAD PROCESOWYCH PROCESU SKARGOWEGO:
zasada skargawości- proces może się zacząć tylko od wniesienia skargi. Skarga jest warunkiem trwania procesu
zasada sporności- kondra dyktatoryjna- cały proces toczy się w formie sporu stron przed sądem, który ma doprowadzić do rozstrzygnięcia- określenie pozycji sędziego (arbitra) jako jedynie obserwującego, nie kierowniczego
zasdada dyspozytywności i rozporządalności- popełnienie błędów formalnych przez jedną stronę nie powoduje jej przegrania ale aktywność przejmuje druga strona
zasada formalizmu procesowego i prawdy formalnej- ustalenie w trakcie procesu prawdy formalnej, która staje się podstawą wyroku.
Formalna teoria dowodowa- sędzia nie mógł swobodnie ocenić środków dowodowych
zasada jawności i publiczności postępowania- jawność: wszystkie czynności procesowe muszą być znane podmiotom, których sprawa dotyczy (strony i sąd); publiczność: nieograniczony krąg podmiotów trzecich, biorących udział w procesie jako obserwatorzy
zasada ustności- wpływała na przedłużenie postępowania, również na atrakcyjność procesu
Strony procesowe:
POWÓD
wnosi skargę; występuje z powództwem
POZWANY
przeciwko któremu wniesiono skargę
Stroną w procesie może być osoba posiadająca zdolność sądową
Zdolność prawna→zdolność do bycia podmiotem
Zdolność do czynności prawnej→ zdolność do samodzielnego...
Zdolnośc sądowa

(…)

… wyroku, o którym nie wiedziała
nieświadomość procesowa-kiedy strona składała wniosek o odroczenie postępowania, ale proces się odbył i wyrok zapadł- male abtentum
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE: (Statuty Kazimierza Wielkiego)
postępowanie egzekucyjne powinno być regulowane przez urzędników państwa
egzekutorem był starosta
etap 1:
egzekucja była prowadzona pod nadzorem sądu grodzkiego
zmieniono kolejność…
…:
ukształtował się sąd ziemski- zakaz łączenia stanowisk: starosty i sędziego
nowy sposób wyłaniania sędziego- sejmik elekcyjny, mianował król spośród kandydatów wskazanych przez szlachtę
nakazano sądom sądzenie według prawa pisanego
zakaz zajmowania majątku szlacheckiego bez zgody sejmu
Sąd podkomorski- rozstrzyganie sporów o granice dóbr ziemskich
sąd grodzki- zarządzał starosta, którego siedzibą był gród- do rozstrzygania sporów szlachty nieosiadłej, oraz sporów dla szlachty osiadłej wymienionych w 4 artykułach grodzkich dotyczących najważniejszych przestępstw( status warcki 1423): ściganie i napaść na dom szlachecki i podpalenie, gwałt na kupcach, rabunek na drodze publicznej
zgwałcenie niewiasty
sąd ziemski- podlegały mu wszystkie sprawy dotyczace szlachty osiadłej z wyjątkiem:
spraw wymienionych w artykułach grodzkich
spraw o granicę
spraw dotyczących małżeństwa
nie miał stałej siedziby, przemieszczał się podkomorzy zjeżdżał na miejsce sporu
sądy drugiej instancji dla sądów ziemskich były to: sądy wiecowe i sądy sejmowe
Trybunał Koronny (1578 r. Stefan Batory)
miał mieć trzy siedziby : Lublin, Bełsk, Piotrków
był sądem najwyższym
typowo szlachecki
składy orzekające- 6 osobowe; w sprawach odwoławczych skład…
… przedstawienia dowodów. Rozstrzygała to bliższość do dowodu, decydował sędzia biorąc pod uwagę kryteria:
status społeczny stron
wartośc proponowanego środka dowodowego: dokumenty, ordalia, przysięga, na końcu świadkowie
pozwany, aby oczyścić się z zarzutów, gdy dowody są takiej samej rangi
środki dowodowe:
współprzysiężnik- potwierdzał wiarygodność strony
conajmniej 2 wiarygodnych świadków
ordalia: jednostronne…
… powszechne:
I instancja:
sądy gminne (dla wsi)
sądy pokoju (dla miasta)
II instancja:
zjazdy sędziów pokoju i gmin
sądy ogólne:
I instancja:
sądy okręgowe
II instancja:
Warszawska Izba Sądowa
Tryb kasacyjny: IX (Cywilny) i X (Karny) Departament 8 luty 1919 powołanie Sądu Najwyższego w Warszawie przez J. Piłsudskiego na 3 systemach prawnych
Komisja Kodyfikacyjna- Dział Cywilny i Karny; działał przez 20…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz