Działy filozofii - Epistemologia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działy filozofii   - Epistemologia - strona 1 Działy filozofii   - Epistemologia - strona 2

Fragment notatki:

Działy filozofii ONTOLOGIA - jest to teoria bytu, szeroko rozumianej rzeczywistości. O. Stara się rozstrzygnąć, czy istnieje jeden byt, czy więcej jego rodzajów. Docieka jego natury oraz tego, jakie istotne właściwości mu przysługują. Rozważa byt w aspektach czasowym i przestrzennym. Interesuje się strukturą rzeczywistości, charakterem układu stanowiących ją rzeczy i zjawisk, jego ewentualnym porządkiem i prawidłowością. Stawia problem wolności, próbując wyjaśnić, na czym ona polega i jaki ma zakres. Zajmuje się stosunkiem świadomości, psychiki do materii. Podejmuje zagadnienie rozwoju rzeczywistości oraz prawidłowości, które nimi rządzą. EPISTEMOLOGIA - (gnoseologia, teoria poznania). W ramach tej dyscypliny filoz. Mieszczą się problemy dotyczące poznania bytu. Rozpatruje ona tę szczególną postać aktywności ludzkiej, która zmierza do wykrycia wiedzy o rzeczywistości. Dlatego też epistemologia analizuje pochodzenie poznania (aspekt genetyczny) jak też drogi, którymi powinno się podążać (aspekt metodologiczny ). Rozważa kwestię możliwości poznawczych człowieka, a więc sprawę tego rodzaju, czy świat jest w pełni dla niego poznawalny, czy tez nie. Kieruje wreszcie swą uwagę na rezultaty naszych czynności poznawczych, mając na względzie to, czy osiągnięte wyniki odznaczają się prawdziwością. W związku z tym stara się w ogóle określić prawdę oraz podać jej kryterium, jej probierz, pomocny dla stwierdzenia, który sąd lub zdanie odpowiada warunkom nałożonym przez definicję prawdy. ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA - dyscyplina ta wypracowuje ogólną, filoz. Koncepcję człowieka. Przede wszystkim koncentruje się na jego istotnych właściwościach, czyli na tzw. naturze ludzkiej, oraz stara się określić miejsce, jakie zajmuje on tak w świecie przyrodniczym, jak też w świecie społeczno - kulturowym. Ponadto porusza zagadnienia sensu i celu życia ludzkiego, szczęścia, cierpienia, śmierci, stosunku jednostki do zbiorowości. ETYKA, CZYLI NAUKA O MORALNOŚCI - interesuje się ona postępowaniem ludzkim, jego charakterystyką z punktu widzenia dobra i zła. Stąd rozważane przez nią problemy wartości, oceny, normy, sposobu poznawania faktów moralnych, ich zakresu, ideału etycznego. Rozpatruje także kwestię związków między stanowiskami etycznymi a określonymi koncepcjami ontologicznymi i religijnymi. ESTETYKA - dział ten tradycyjnie bywa określany jako nauka o pięknie. Niewątpliwie chodzi również o inne kategorie estetyczne, jak wdzięk, urok, wzniosłość, konieczność czy nawet różne odmiany brzydoty. Bliższa analiza przedmiotów, w których pojawiają się owe kategorie, stanowi jeden z głównych kierunków dociekań estetycznych. Drugi kierunek - to badanie samego przeżycia estetycznego, jego faz, elementów składowych oraz uwarunkowań.

(…)

idealizmu obiektywnego uznają, że rzeczywistość nie jest tworem umysłu ludzkiego, że istnieje ona niezależnie od naszej woli i świadomości. Ma ona jednak, ich zdaniem, charakter duchowy, albo i duchowy, i materialny. Idealistami obiektywnymi mogą być zarówno moniści, jak dualiści i pluraliści. Stanowisko to reprezentuje np. Hegel, Platon. Wg Platona idee nie są bowiem bytem pomyślanym przez kogoś. Stanowią…
… od świadomości, która jest wtórna w stosunku do materii (materializm dialektyczny) dialektyczna postać filozofii materialistycznej, stanowiąca światopoglądową i metodologiczną podstawę marksizmu; (m. historyczny) materialistyczne pojmowanie dziejów.
IDEALIZM - kierunek filozoficzny zakładający pierwotność ducha, idei, świadomości i wtórność materii, przeciwstawny materializmowi.

… marksistowska, że wszelki materializm uznaje obiektywne istnienie rzeczywistości, przy czym przez rzeczywistość rozumie on byt materialny w całym bogactwie jego różnorodnych przejawów. Głosi bezwzględny prymat materii wobec tego, co duchowe.
27. Stanowiska ontologiczne: monizm, dualizm, pluralizm, materializm, idealizm.
Wyróżnienie owych stanowisk wiąże się z podejściem filozofów do materialnej rzeczywistości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz