Działania administracji publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działania administracji publicznej - strona 1 Działania administracji publicznej - strona 2 Działania administracji publicznej - strona 3

Fragment notatki:


Rozdział 10 Działania administracji publicznej w stanach zagrożenia: policja administracyjna Działalność administracji w stanach zagrożenia przejawia się w określonych cechach Rola szczególna przypada wówczas organom, które określa się jako policję W razie zagrożenia można nakładać określone obowiązki rzeczowe i osobowe , których nie stosuje się w normalnych okolicznościach Można tez ograniczać wolno­ści - swobody obywatelskie i stosować rożne formy przymusu bezpośredniego Działanie administracji publicznej w stanach zagrożeń kojarzy się obecnie z pojęciem policji . Historycznie rzecz ujmując pojęciu temu nadawano różną treść: - w państwie absolutnym całą władzę utożsamiano z policją Mianem tym określano tez prawo panującego do władczej ingerencji w sferę praw podwładnych Policja oznaczała wówczas administrację władczą -współcześnie policji kojarzy się z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa w ramach podporządkowania resortowi spraw wewnętrznych i organizacją na wzór wojskowy Rozróżnia się różne rodzaje policji, np polityczną, kryminalną, wyspecjalizo­waną (np straż graniczna), ogólnopaństwową i lokalną, powoływaną przez samorzą­dy W polskim systemie prawnym praktycznego znaczenia nabierają policja państwowa, straż gminna (policja komunalna), straż graniczna, inne straże przewidziane przez przepisy prawa materialnego Ad a) Policja państwowa ustawa z 6 04 1990 r. o Policji Jest ona umundurowaną i uzbrojoną formacją, przeznaczoną do ochrony bez­pieczeństwa i porządku publicznego, w tym także do rozpoznania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń Kompetencje Policji wynikają tez z innych ustaw, jak np.: ustawy z 20 06 1997 r o ruchu drogowym, ustawy z 17 06 1966 r. o postępowaniu egzeku­cyjnym w administracji, ustawy z 21 05 1999 r o broni i amunicji, daje komendantom wojewódzkim Policji prawy wydawania zezwolenia na bron Znowelizowana w 1998 r. ustawa o Policji traktuje Policję jako -organ administracji zespolonej na szczeblu wojewódzkim (wojewoda działa przy pomocy komendanta) -organ działający samodzielnie (w imieniu własnym) w sprawach karnych, wyda­wania decyzji administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią Komendant powiatowy Policji jest również powiązany z samorządem powiatowym (starostą) W postępowaniu administracyjnym I instancją jest komendant powiatowy Ad b) Straże gminno - miejskie Spełniają określoną rolę w stanach zagrożenia Problematykę straży gminno -miejskich reguluje obecnie ustawa z 29.8.1997 r. o strażach gminnych Rada gminy może tworzyć straż gminną po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta woje­wódzkiego Policji. W miastach nosi nazwę straży miejskiej

(…)

Inspekcja Sanitarna,
-Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska,
-Dozór Techniczny
Spełniają one funkcje kontrolne w rożnych dziedzinach i stosują różnego rodzaju środki nadzorcze
3. Kompetencje typu policyjnego terenowych organów administracji rządowej i samorządowej.
Kompetencje te przysługują organom na podstawie ustaw ustrojowych, (gdy cho­dzi o wojewodę) albo przepisów dot. służb, inspekcji itd. Np art…
… wojewoda jako przewodniczący struktur kolegialnych spełnia określoną funkcję w zakresie systemu ratowniczo-gaśniczego Podobną funkcję spełnia starosta w powiecie.
4. Zasady ogólne działania organów powołanych do sprawowania funkcji poli­cji:
-Policja i organy podobne powołane są do ochrony porządku publicznego,
-nie powinna ingerować w sferę interesów i dóbr prywatnych (życie prywatne, mieszkanie itd…
… Zbrojnych, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej itp. Reglamentacja administracyjne polega tu na wydawaniu pozwoleń w formie decyzji administra­cyjnych przez właściwego komendanta wojewódzkiego lub powiatowego Policji w zależności od rodzaju broni Ustawa określa odmowę i warunki uzyskania po­zwolenia
6. Bezpieczeństwo imprez masowych
ustawa z 22.08.1997 r. dot. tego problemu…
… oceny bezpieczeństwa i porządku w związku z imprezą
Kompetencje te wojewoda realizuje w drodze decyzji administracyjnej
7. Stany nadzwyczajne
Pojęcie wynikające z Konstytucji RP. Dotyczy ono wszystkich sytuacji i występu­jących w związku z tym zagrożeń W kategorii tych stanów mieszczą się stan wojenny,
stan wyjątkowy,
stan klęski żywiołowej
Wprowadzane są one na podstawie ustaw i rozporządzeń Istotą ich jest możli­wość ograniczenia niektórych wolności praw człowieka i obywatela Organy ad­ministracji publicznej posiadają wówczas szczegółowe pełnomocnictwa
-stan wojenny i wyjątkowy wprowadza Prezydent RP w drodze rozporządzenia na wniosek Rady Ministrów,
-stan klęski żywiołowej wprowadza Rada Ministrów
Stan wojenny wprowadza się w razie zagrożenia państwa lub napaści zbrojnej, a stan wyjątkowy można wprowadzić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz