Dwuskladnikowe uklady równowagi fazowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dwuskladnikowe uklady równowagi fazowej - omówienie - strona 1 Dwuskladnikowe uklady równowagi fazowej - omówienie - strona 2 Dwuskladnikowe uklady równowagi fazowej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Układy dwuskładnikowe o zupełnej rozpuszczalności składników w sta­nie stałym są tworzone przez izomorficzne składniki A i B rozpuszczające się wzajemnie przy dowolnych stosunkach ilościowych ­zarówno w stanie ciekłym, jak i stałym. Proces krzepnięcia roztworu stałego przebiega podob­nie dla wszystkich stopów układu. Krzepnięcie stopu o stężeniu c2 rozpoczyna się w temperaturze T3 przecięcia się linii składu stopu c2 z linią likwidusu. Likwidusem jest nazywana linia przedstawiająca na wykresie równowagi wartości temperatury, powyżej któ­rych stopy w całym zakresie stężeń są ciekłe. Solidusem jest nazywana linia na wykresie równowagi oznaczająca warto­ści temperatury, poniżej których stopy w całym zakresie stężeń występuję w stanie stałym. Ilościowe udziały faz stałej i ciekłej w przedziale krzepnięcia między likwidu­sem a solidusem określa prawo dźwigni.
W tem­peraturze T1, zwanej temperaturą eutektyczną (i oznacza­nej TE), najmniejszą energia swobodna w całym zakresie stężeń charakteryzuje się mieszanina fazy ciekłej L i skład­ników A + B. W temperaturze niższej od T1 najmniejsza jest energia swobodna mieszaniny eutektycznej A + B.
Proces krzepnięcia roztworu ciekłego o stężeniu cE, zwanym składem eutektycznym, następuje przez wydzielanie kryształów obu składników A i B z jednorodnej cie­czy LE. Proces ten przebiega w stałej tempe­raturze eutektycznej TE aż do chwili, gdy cała ciecz uleg­nie zakrzepnięciu. Przemianę eutektyczna można zapisać w następujący sposób:
LE → A + B
Podczas krzepnięcia stopów podeutektycznych - o stę­żeniu c cE - krze­pną podobnie jak stopy podeutektyczne, z tym że począ­tkowo wydzielają się kryształy metalu B.
Układy równowagi metali o całkowitym braku rozpu­szczalności składników praktycznie nie występują, jed­nak wykorzystuje się je do analizy stopów metali o bar­dzo małej wzajemnej rozpuszczalności składników w stanie stałym.
Dwuskładnikowe układy równowagi fazowej o ograniczonej rozpuszczalności składników w stanie stałym z eutektyką są tworzone przez pierwiastki o jednakowych lub różnych sieciach krystalogra­ficznych i różniące się promieniami atomowymi więcej niż o I5%. Gdy sieci krystalograficzne składników są różne, różnią się również sieci każdego z roztworów stałych, a energia swobodna każdego z nich jest opisy­wana oddzielną krzywą w kształcie litery U. Gdy sieci przestrzenne każdego ze składników są jedna­kowe, energia swobodna roztworu stałego jest opisy­wana jedną krzywą z dwoma minimami.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz