Budowa dwuskładnikowa - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa dwuskładnikowa - wykład - strona 1 Budowa dwuskładnikowa - wykład - strona 2 Budowa dwuskładnikowa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Składnik- składnikami układu są różne substancje 0-150·chemiczne, z których jest zbudowany układ.Natomiast przez sam składnik należy rozumieć te z nich, których znajomość (znajomość rodzaju oraz ilości)wystarcza i jest konieczna do określenia składu chemicznego,a także masy każdej z faz układu. Mogą być zarówno pierwiastki, jak i związki jonowe i fazy międzymetaliczne.
Faza- przez fazę należy rozumieć cześć układu ograniczoną od pozostałych wyraźnymi granicami i spełniającą w całej rozciągłości to samo równanie stanu (jednakowe właściwości w każdym punkcie). Fazami są, więc czyste składniki, roztwory ciekłe i stałe, związki jonowe i fazy między metaliczne, zarówno stanie stałym, ciekłym i gazowym, pod warunkiem ze zmiana stanu skupienia nie powoduje zmiany składu chemicznego. Tak np. w układzie prostym H2O występować mogą 3 Fazy. Tj. woda, lód, para wodna. Podobnie fazą mogą być wodne roztwory soli. Fazami są także odmiany alotropowe pierwiastków polimorficznych.
Można mieć do czynienia z układem jednoskładnikowym i jednofazowym (czysty metal w stanie stałym), z układem wieloskładnikowym oraz jednofazowym (roztwór dwóch metali) z układem jednoskładnikowym i wielofazowym (metal w stałym kontakcie z tym samym metalem ciekłym) oraz z wieloskładnikowym wielofazowym (stop dwóch metali nierozpuszczalnych nie rozpuszczalnych sobie w stanie stałym.
Reguła faz Gibbsa - podaje liczbową zależność pomiędzy liczbą składników n, liczbą faz współistniejących ze sobą w stanie równowagi f oraz liczbą stopni swobody S. Przebieg krystalizacji stopów zależy od rodzaju składników w nich występujących,i ich stężenia, tworzących się faz a także warunków fizycznych, temperaturowych temperaturowych ciśnienia. Związek miedzy liczbą składników faz oraz liczbę stopni swobody układu określa reguła Gibsza. Układem nazywa się rozpatrywany zbiór faz znajdując się w stanie równowagi. Może on być prosty (Składający się z jednego składnika)lub złożony (zawiera więcej składników).Składnikami układu mogą być wtedy zarówno pierwiastki jak i fazy miedzy metaliczne.
Liczba stopni swobody układu -jest to liczba czynników niezależnych jak temperatura, ciśnienie oraz stężenie składników niewywołujących zmian liczby faz w tym układzie.
Reguła Gibsza wyraża się wzorem:
S= n- c- f+ p
s- liczba stopni swobody
n- liczba składników zależnych
c- liczba reakcji chemicznych odwracalnych p- liczba czynników fizycznych układu
Przyjmując, że w stopach metali w zasadzie nie zachodzą reakcje chemiczne (c=0) oraz ciśnienie jest stałe (p=1) to reguła faz gibsza przyjmuje postać:

(…)

… się, a więc stop powstaje ciekły, aż od temp te, w której krzepnie jako mieszanina eutektyczna A+B. stopy, których skład y leża po lewej stronie od punktu eutektycznego nazywamy stopami podeutektycznymi, te zaś, których składy leżą po prawej stronie od e-nadeutektykami. Wykres równowagi o ograniczonej rozpuszczalności w stanie stałym z perytektyką tworzą stopy Ag-Pb, Au-Fe Aule inne, w których składniki wykazują…
…. Jeśli jednak przynajmniej jeden ze składników jest polimorficzny (posiada odmiany altropowe0 to oprócz krystalizacji ze stanu ciekłego występują dodatkowe przemiany fazowe w stanie stałym. W wyniku tego mogą powstać układy z przemianami fazowymi roztworów ciekłych w graniczne eutektoidy, perytektoidy czy też fazy międzymetaliczne. Typu układów dwuskładnikowych.
Roztwory stałe nieograniczone
Mieszaniny składników…
eutektykę. Linie likwidusu wyrażają krzywe tA-e-tB, linia solidus prosta przechodząca przez punkt e (najmniejsza temp. krzepnięcia), równoległa do osi składów.
Stop I rozpoczyna krzepniecie przy temp. t1, w której wykorystalizowyje czysty metal A. wobec tego ciecz ubożeje w te metal i skład zmienia się wraz z obniżaniem temperatury wzdłuż linii likwidus od I do e. Wykrystalizowany w cieczy metal nazywamy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz