Dumping - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dumping - omówienie - strona 1 Dumping - omówienie - strona 2 Dumping - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

2012-05-14
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Dumping - sprzedaż towarów za granicę po
cenach niższych od cen uzyskiwanych za nie w
analogicznych warunkach na rynku krajowym.
Dumping. Postępowania
antydumpingowe
Art. 1. Porozumienia o stosowaniu artykułu VI GATT
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Przedmiotem definicji WTO jest jedynie
dumping produktów materialnych, do którego
odnoszą się zarówno międzynarodowe, jak i
krajowe przepisy poszczególnych państw
członkowskich WTO.
Na forum międzynarodowym stosowanie
dumpingu jako formy konkurencji nie jest
zabronione, ale ujmuje się ją w kategoriach
„uczciwości handlowej”.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Możliwość stosowania dyskryminacyjnego różnicowania cen przez monopol wymaga
spełnienia dwóch podstawowych warunków:
Warunki występowania dumpingu:
• występowanie barier, utrudniających wzajemną
wymianę handlową,
• istnienie firm posiadających monopolistyczną lub
dominującą pozycję na rynku kraju eksportu.

możliwości zapobiegania praktykom odsprzedawania produktu przez kupujących,
którzy nabywają go po niższej cenie, tym, którzy kupują go po cenie wyższej czyli
posiadania instrumentów, pozwalających na skuteczne oddzielenie rynków

istnienia różnych elastyczności cenowych popytu na odmiennych rynkach.
A zatem rynek o wyższych cenach musi charakteryzować niższa elastyczność
popytu a nabywców mniejsza wrażliwość na zmianę ich poziomu. Wzrost ceny nie
spowoduje znacznego spadku sprzedaży danego dobra. Firma, która różnicuje
ceny, ustali więc niską cenę dla grupy na nią wrażliwej, a wysoką dla konsumentów
względnie wobec niej obojętnych. W ten sposób wykorzystując możliwość
dywersyfikowania cen, maksymalizuje swój całkowity zysk.
1
2012-05-14
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Rodzaje dumpingu wg definicji WTO:
• cenowy (price dumping) - sprzedaż na rynku
zagranicznym po cenach niższych niż w kraju
• kosztowy (cost dumping) - sprzedaż za granicę po
cenach niższych od średnich kosztów produkcji lub, w
niektórych sytuacjach, nawet poniżej krańcowych
kosztów wytwarzania.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
• sporadyczny - stosowany w okresach słabszego popytu, ma na celu
stabilizację produkcji. Występuje okazjonalnie, gdy producent dysponujący
nadwyżką zdolności wytwórczych lub zapasem dóbr, obniża cenę do
poziomu, który pokrywa przynajmniej przeciętne koszty zmienne.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Rodzaje dumpingu wg kryterium długości okresu jego
trwania, przyczyn stosowania i efektów, jakie może
wywołać:
• sporadyczny (sporadic dumping)
• agresywny (predatory dumping)
• trwały (persistent dumping).
Dumping. Postępowania antydumpingowe
• agresywny - polega na celowo utrzymywanej sprzedaży danego dobra na
rynku zagranicznym poniżej ceny krajowej lub kosztów wytworzenia.
Przyczyny powstania takiej nadwyżki mogą być różne i obejmują np. błędy
Motywem działania przedsiębiorstwa jest chęć uzyskania pozycji
monopolistycznej, która w przyszłości pozwoli na podniesienie cen do
poziomu zawierającego element renty monopolowej. Stosując
w planowaniu czy zmianę gustów konsumentów. Może pojawić się również
bez świadomej intencji firmy eksportującej, która podejmie decyzję o
wielkości produkcji, zanim będzie znany popyt lub zmienią się kursy
dyskryminację cenową, eksporter podejmuje próbę wyeliminowania
innych firm obecnych na rynku zagranicznym. Jest stosowany tymczasowo,
do momentu ograniczenia lub zniszczenia konkurencji w kraju importera.
walutowe. Może też wynikać z braku doświadczenia w ustalaniu cen na
nowe produkty.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
• trwały - jest przykładem polityki cenowej realizowanej systematycznie
przez producentów, którzy dysponują zakresem władzy monopolistycznej.
Posiadają oni możliwość dyferencjacji cen krajowych i zagranicznych.
Warunkiem skuteczności takiej taktyki jest pozycja monopolistyczna na
rynku wewnętrznym, co pozwala na utrzymanie przez długi czas wysokiej
ceny.
Silna pozycja przedsiębiorstw w kraju wynika z utrzymywania protekcyjnej
polityki gospodarczej, opierającej się m. in. na subwencjach, promocji
eksportu, zwolnieniach podatkowych lub finansowaniu badań naukowych.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Stosowanie dumpingu w praktyce nie jest zjawiskiem
sporadycznym.
Rynki, zarówno krajów rozwiniętych jak i rozwijających się, działają
w warunkach konkurencji niedoskonałej, między czystym
monopolem a czystą konkurencją, co wymusza dostosowywanie
strategii sprzedaży do okoliczności panujących w otoczeniu. Z tego
powodu niektóre przedsiębiorstwa uciekają się do dumpingu jako
formy rywalizacji z zagranicznym konkurentem, która choć
traktowana w kategoriach „nieuczciwości”, często przynosi znaczne
korzyści.
2
2012-05-14
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Przyczyny stosowania dumpingu:
• Chęć wyeliminowania konkurencji i zdobycie pozycji dominującej na
zagranicznym rynku
• Chęć penetracji zagranicznego rynku, do którego dostęp jest ograniczony
wskutek stosowania wysokich barier celnych lub innych przeszkód
pozataryfowych
• Zachęcenie do wypróbowania dobra i pobudzenia jego szybkiej akceptacji
• Chęć utrzymania dotychczasowych rynków zbytu
„Antykonkurencyjność” dumpingu w
rzeczywistości jest problemem bardzo
dyskusyjnym.
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie,
czy powinno się mu przeciwstawiać.
• Posiadanie znacznej nadwyżki produkcyjnej, której sprzedaż na rodzimym
rynku nie jest możliwa.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Polityka antydumpingowa (antidumping policy) jest celowym działaniem
państwa skierowanym przeciwko sprzedaży tego samego produktu na
rynku zagranicznym po cenie niższej niż w kraju eksportu. Realizacja tych
zamierzeń następuje przy wykorzystaniu przepisów antydumpingowych,
będących legalnym instrumentem służącym zwalczaniu nieuczciwych
praktyk handlowych.
Każdy kraj może samodzielnie formułować zasady postępowania
antydumpingowego, które muszą być zgodne z postanowieniami
Porozumienia o stosowaniu artykułu VI GATT 1994, wynegocjowanego w
trakcie Rundy Urugwajskiej.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Postępowanie antydumpingowe uważa się za jeden z instrumentów
protekcji uwarunkowanej (contingent protection), której
głównym celem jest ochrona przed importem powodującym
zniekształcenia warunków konkurencji. Zastosowanie środków protekcji
uwarunkowanej zależy od zaistnienia określonych czynników, m.in.
wystąpienia szkody lub istotnego jej zagrożenia oraz związku przyczynowoskutkowego między szkodą a importem.
Oprócz postępowania antydumpingowego, do innych instrumentów
protekcji uwarunkowanej można zaliczyć: środki przeciwdziałające
szkodliwym skutkom subsydiowanego lub nadmiernego importu.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Stosowanie polityki antydumpingowej
Instrumenty polityki antydumpingowej
racjonalne ekonomicznie???
3
2012-05-14
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Środki antydumpingowe umożliwiają protekcję
selektywną, skierowaną przeciwko importowi ze
Środki antydumpingowe traktowane są jako
bariera pozataryfowa
ściśle określonych krajów i zorientowaną na
konkretną grupę produktów lub nawet na pojedynczy
produkt. W porównaniu z tradycyjnymi
instrumentami ochrony rynku są bardziej elastyczne.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Motywy wszczynania postępowań antydumpingowych
(badanie Prusa i Skeath)
Autorzy (opierając na analizie przeprowadzonych w latach 1980-1998 dochodzeniach
antydumpingowych na świecie) wyróżniają dwa główne cele stosowania przepisów
antydumpingowych: „ekonomiczny” („economic”) i „strategiczny” („strategic”). Dochodzenie
wszczynane wobec największych zagranicznych dostawców lub przeciwko tym spośród nich,
których eksport charakteryzuje się nagłymi przyrostami wielkości, traktuje się jako działanie
wynikające z motywów ekonomicznych. Natomiast wśród strategicznych celów stosowania
przepisów antydumpingowych można wyróżnić motyw „klubowy” („club”) i „odwetowy”
(„retaliation”).
Autorzy badania dowodzą, że postępowania są zazwyczaj inicjowane wobec przedsiębiorców
z tych krajów, które wcześniej wykorzystywały przepisy antydumpingowe w stosunku do
innych państw (tzw. motyw „klubowy”). „Odwet” polega zaś na stosowaniu antydumpingu
przeciwko dostawcom z krajów, które wcześniej wszczynały dochodzenia wobec producentów
z państw obecnie ich oskarżających.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
• Badanie Devaulta
Zyski amerykańskich producentów z wprowadzenia ceł antydumpingowych
w latach 1987-1992 w USA wahały się w przedziale od 90 do 375 mln USD,
co stanowiło jedynie część strat, jakie konsumenci ponieśli z tytułu
wprowadzenia środków ochronnych. Dolar zysku producentów
„kosztował” konsumentów ponad trzy dolary.
• Badanie Andersena
Aby producenci mogli osiągnąć 1 USD zysku konsumenci tracą średnio
około 8 USD.
Analiza kosztów ekonomicznych stosowania polityki antydumpingowej
wskazuje również na straty w dobrobycie.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Wszczynanie postępowań antydumpingowych zależy nie tylko od motywów
ekonomicznych, ale także od swoistej strategicznej gry, której reguły przyjmuje
wielu uczestników współczesnego rynku. Środki antydumpingowe stały się
instrumentem, którego jedynym i nadrzędnym celem nie jest obrona przed
zagranicznym przedsiębiorcą, pragnącym ustanowić monopol na zagranicznym
rynku, lecz główne ich zadanie polega przede wszystkim na obronie przed bardziej
efektywnymi konkurentami, których przewaga komparatywna staje się bardziej
dotkliwa. Możliwość korzystania z przepisów antydumpingowych ułatwia firmom
krajowym nadużywanie dominacji rynkowej i utrudnia konkurentom zagranicznym
wejście na lokalny rynek.
Argumentów za wszczynaniem postępowań antydumpingowych jest więc wiele, a
praktyka pokazuje, że coraz częściej odbiegają one od tradycyjnego –
przeciwdziałania dumpingowi agresywnemu.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
• Badanie Messerlin i Reed
Zniesienie środków antydumpingowych zwiększyłoby
dobrobyt Stanów Zjednoczonych o 1,6 mld USD. Badając 8
wybranych przypadków nałożenia ceł, stwierdzają, iż ocalenie
jednego miejsca pracy w przemyśle chronionym kosztuje
rocznie budżet około 49 tys. USD.
• Badanie Gallaway, Blonigen i Flynn
Stosowanie ceł antydumpingowych i antysubwencyjnych
zmniejszyło dobrobyt Stanów Zjednoczonych o 3,95 mld USD
w 1993 r.
4
2012-05-14
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Wnioski:
1.
2.
Przedsiębiorstwa uciekają się do dumpingu jako formy rywalizacji z
zagranicznym konkurentem wówczas, gdy posiadają znaczną nadwyżkę
produkcyjną, nadmiar zdolności wytwórczej, ich celem jest uzyskanie
korzyści skali wytwarzania lub są beneficjentami prowadzonej przez
państwo polityki proeksportowej. Większość z tych działań ma charakter
krótkookresowy i przyczynia się najczęściej do pobudzenia konkurencji
w danym regionie, a nie do jej ograniczania.
Zwalczanie praktyk dumpingowych, które nie stanowią wyraźnego
zagrożenia „zbudowania” przez zagranicznego eksportera siły
dominującej prowadzi jedynie do umocnienia pozycji przedsiębiorców
lokalnych, którzy domagają się protekcji.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
6.
Motywacje pozaekonomiczne (np. naciski grup
lobbistycznych) mają duże znaczenie przy podejmowaniu
decyzji o wprowadzeniu środków antydumpingowych.
7.
Krajowi producenci dóbr konkurujących z importem nie
zawsze uzyskują korzyści na skutek nałożenia sankcji
antydumpingowych.
8.
Cła antydumpingowe są kosztownym narzędziem ochrony
producentów krajowych.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
3.
Nie dumping ale metody go zwalczające powodują
zakłócenia na rynku i stanowią praktyki antykonkurencyjne.
4.
Antydumping utrudnia międzynarodową konkurencję oraz
może prowadzić do niewłaściwej alokacji światowych
zasobów.
5.
Procedury antydumpingowe mogą ułatwiać zawieranie
porozumień między lokalnymi przedsiębiorstwami i
zagranicznymi eksporterami.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
„Antydumping to najzwyklejszy protekcjonizm opakowany w
ten sposób, aby wyglądał jak coś zupełnie odmiennego.
Nazywając dumping nieuczciwym, czyni się domniemanie, że
antydumping jest uczciwy, zatem jest czymś dobrym. To
dobry marketing, lecz kiepska ekonomia”
Hoekman B., Kostecki M.M., Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: zasady i
mechanizmy negocjacji,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego, Wrocław 2002, s. 300
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Stosowanie polityki antydumpingowej mimo, że nie
jest racjonalne ekonomicznie, stanowi skuteczne
narzędzie ochrony rynku przed konkurencją
zagraniczną.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Przepisy antydumpingowe Wspólnoty
Europejskiej
5
2012-05-14
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Przepisy antydumpingowe wymagają, aby przed
wprowadzeniem środka antydumpingowego zostały
spełnione cztery warunki:
Dumping zachodzi wtedy, gdy towar jest sprzedawany za granicę po cenie
niższej od tzw. wartości normalnej (normal value). Pod tym pojęciem
najczęściej rozumiana jest cena, po której eksportowany towar
sprzedawany jest na rynku wewnętrznym w kraju eksportera.
Marża dumpingu jest różnicą między wartością normalną a ceną
eksportową.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
wyraźne określenie, że wystąpił dumping
wyraźne określenie, że wystąpiła szkoda
3.
dostarczony z kraju eksportującego.
1.
2.
Cena eksportowa to cena, która jest zapłacona lub należna za produkt
istnienie związku przyczynowo-skutkowego miedzy
dumpingiem a szkodą
4.
naruszenie Interesu Wspólnoty.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Występują trzy rodzaje pojmowania szkody:
• rzeczywista szkoda, gdy przemysł WE odczuwa wyraźne
problemy,
• groźba istnienia rzeczywistej szkody – pomimo, że nie
występuje szkoda po stronie przemysłu WE, to występuje
takie zagrożenie,
• istotne opóźnienie w powstaniu przemysłu – dany przemysł
nie występuje we WE, a jego powstanie jest niemożliwe z
uwagi na import po cenach dumpingowych.
ETAPY
POSTĘPOWANIA
PROCEDURA
RAMY CZASOWE
Skarga
Przemysł WE przedstawia Komisji
Europejskiej materiał dowodowy
składając wniosek o wszczęcie
postępowania
Komisja może nałożyć cła
tymczasowe jeśli upłynęło co
najmniej 60 dni od daty
wszczęcia postępowania i nie
więcej niż dziewięć miesięcy
• wpływ cła antydumpingowego na interesy konkurencyjnych
producentów,
• wpływ środka antydumpingowego na sytuację tych
producentów, którzy wykorzystują dany produkt do swojej
działalności,
• wpływ środka antydumpingowego na interesy konsumentów.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Komisja ma 45 dni na podjęcie
decyzji o wszczęciu
postępowania
Komisja wszczyna postępowanie
wobec jednego lub więcej krajów
Pod pojęciem Interes Wspólnoty (Community Intrest)
rozumiemy trzy kwestie:
Wszczęcie
Każdy eksporter musi dostarczyć
wymagane informacje w formie
wypełnionego kwestionariusza
Przedstawiciele Komisji
odwiedzają zakłady eksporterów w
celu weryfikacji informacji
Aktywność antydumpingowa WE
Eksporter ma 30 dni na
wypełnienie kwestionariusza
Cła tymczasowe
Są nakładane, jeśli Komisja
wstępnie ustaliła istnienie
dumpingu i szkody
Obowiązują 6 lub 9 miesięcy
Zobowiązania cenowe
Są składane przez eksportera.
Dotyczą sprzedaży produktów po
cenie nie niższej od ceny
minimalnej
Pozostają w mocy 5 lat. Można
je złożyć w trakcie trwania
postępowania, ale przed
propozycją ceł ostatecznych
Cła ostateczne
Zostają wprowadzone w
przypadku potwierdzenia
dumpingu i szkody
Obowiązują 5 lat
6
2012-05-14
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Zainicjowane w latach 1992-2004 (kwiecień) postępowania dotyczyły produktów w
następujących sekcji towarowych:
-
produkty mineralne i produkty przemysłu chemicznego – 4 dochodzenia pierwotne
(nawóz UAN, cement portlandzki, saletra amonowa, mocznik) oraz 1 rewizyjne
(nawóz UAN);
wyroby z drewna – 2 dochodzenia pierwotne (palety drewniane, płyty pilśniowe);
-
Dumping. Postępowania antydumpingowe
-
-
Aktywność antydumpingowa WE wobec Polski
po 1992 roku
metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych – 5 dochodzeń
pierwotnych (surówka żelaza, cynk, liny i drut stalowy, rury z żelaza i stali, blachy i
taśmy ze stali krzemowej) oraz 5 rewizyjnych (surówka żelaza (1996, 2002), rury
stalowe bez szwu, liny i druty stalowe, żelazokrzem);
wyroby włókiennicze – 1 dochodzenie pierwotne (sznurek polipropylenowy).
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Ustawa z dn. 24.08.2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny
towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. nr 123 poz. 1352 z dn. 25.10.2001 r.
wraz z późn. zm. – Dz. U. nr 41 poz. 365 z dn. 19.04.2002 r. , Dz. U. nr 125 poz.
1063 z dn. 06.08.2002 r.)
Aktywność antydumpingowa Polski
Do marca 1999 r. trzykrotnie wszczynano postępowania antydumpingowe, w tym dwa
razy wobec produktów, które w rzeczywistości okazały się subwencjonowane.
W późniejszym okresie producenci częściej korzystali z przepisów antydumpingowych,
choć zainteresowanie inicjowaniem dochodzeń nadal nie było wysokie.
W latach 1999-2004 (kwiecień) wszczęto 9 postępowań. Nałożeniem środków
ostatecznych zakończono dochodzenia przeciwko 5 krajom, wobec importu z
jednego kraju przyjęto zobowiązanie cenowe, a 1 postępowanie umorzono.
Dumping. Postępowania antydumpingowe
Dziękuję za uwagę
7
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz