Dr Stanisław Dorobek

note /search

Ruch czynników produkcji

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

. R u c h c z y n n i k ó w p r d u k c j i. Spośród czynników produkcji podstawowe znaczenie to międzynarodowe przepływy kapitału. Przez przepływ kapitału w szerokim znaczeniu rozumiemy wszelki odnotowany w bilansie płatniczym ruch kapitału przez granicę. Podmiotami w tak rozumianym obrocie kapita...

Zadłużenie zewnętrzne

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

ZADŁUŻENIE ZEWNĘTRZNE Dług zagraniczny danego kraju (inaczej zadłużenie) jest to zobowiązanie powstałe w wyniku skorzystania przez dany kraj z zagranicznej pożyczki lub tez i importu dóbr czy usług na warunkach kredytowych. Obecnie większość międzynarodowych operacji handlowych dokonywanych jest n...

PKB

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3402

Ekonomia, nauka społeczna zajmująca się badaniem sposobów gospodarowania społeczeństw w warunkach nieograniczoności ludzkich potrzeb i ograniczoności czynników produkcji, służących wytwarzaniu dóbr i usług zaspokajających te potrzeby. Ekonomia stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: co p...

Organizacje międzynarodowe - Organizacja Wyżywienia i Rolnictwa FAO

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2366

in. zagadnienia takie jak: organizacje międzynarodowe i ich rodzaje, ONZ – struktura i działalność, organizacja wyżywienia i rolnictwa FAO, międzynarodowy fundusz walutowy, grupa banku światowego, formy integracji gospodarczej, wspólnota francuska. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE Organizacje międzyna...

Międzynarodowy podział pracy - Forma bezpośrednia

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

I. M i ę d z y n a r o d o w y p o d z i a ł p r a c y. Międzynarodowy podział pracy jest zjawiskiem historycznym mówi on o współpracy między sąsiadującymi podmiotami. Aby międzynarodowy podział pracy mógł mieć miejsce trzeba spełnić określone normy. A mianowicie. Uczestnicy tego podziału muszą zna...

Polityka kursu walutowego

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1652

P o l i t y k a k u r s u w a l u t o w e g o. Polityka kursu walutowego ma decydujący wpływ, na efektywność transakcji dokonywanych między danym krajem, a zagranicą. Polityka kursu walutowego zmierza do: Ustalenia tego kursu Z...