Międzynarodowy podział pracy - Forma bezpośrednia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowy podział pracy - Forma bezpośrednia  - strona 1 Międzynarodowy podział pracy - Forma bezpośrednia  - strona 2 Międzynarodowy podział pracy - Forma bezpośrednia  - strona 3

Fragment notatki:

I. M i ę d z y n a r o d o w y p o d z i a ł p r a c y.
Międzynarodowy podział pracy jest zjawiskiem historycznym mówi on o współpracy między sąsiadującymi podmiotami. Aby międzynarodowy podział pracy mógł mieć miejsce trzeba spełnić określone normy. A mianowicie. Uczestnicy tego podziału muszą znajdować się więcej niż w jednym kraju, albo posiadać charakter trans narodowy. Warunkiem drugim jest natomiast to że muszą oni wykazywać trwałe zainteresowanie rozwojem produkcji lub usług, które będą przedmiotem obrotu międzynarodowego, czyli produkcja bądź usługi muszą być nastawione na eksport. O międzynarodowym podziale pracy można powiedzieć wtedy, gdy ma on charakter tzw. strukturalny tzn. że z jednej strony ten podział pracy, musi być wynikiem zróżnicowania strukturalnego, z drugiej strony musi służyć dopasowaniu tych struktur dobrze współpracujących krajów. Dopasowanie tych struktur musi mieć charakter dynamiczny. Głównym podmiotem międzynarodowego podziału pracy jest państwo. Może uczestniczyć ono w dwóch formach:
1. Forma bezpośrednia 2. Forma pośrednia
Bezpośrednio państwo oddziaływuje za pomocą zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej na wszystkie podmioty gospodarcze. W sposób pośredni to samo państwo oddziaływuje przy pomocy narzędzi ekonomicznych na podmioty gospodarcze, albo zachęcając je do obrotu międzynarodowego, albo hamując. W tym miejscu ma do dyspozycji szeroki wachlarz narzędzi i instrumentów polityki handlowej. Zakres i formy oddziaływania państwa na Międzynarodowy Podział Pracy zleżą od wielu czynników. Podstawowym takim czynnikiem jest realizowana strategia rozwoju. Czynnikiem wtórnym jest realizowana koncepcja polityczna i gospodarcza. Międzynarodowy Podział Pracy daje szansę podmiotom w nim uczestniczącym bo bezpośrednio określa jego specyfikę i odróżnia go od innych sposobów fakturowania. Korzyści które oferuje podmiotom gospodarczym Międzynarodowy Podział Pracy nie mogą być identyczne dla wszystkich. Siłą napędową Międzynarodowego Podziału Pracy jest rozwój techniki i technologii oparty na zastosowaniach nowoczesnej techniki i technologii, doskonalenia narzędzi pracy. Analizując Międzynarodowy podział pracy możemy go dokonywać tego w dwóch podstawowych ujęciach:
1. Dynamicznym
2. Statycznym Ujęcie statyczne zakłada przyjęcie już istniejącej struktury towarowej i geograficznej za stałą i niezmienną.
Ujęcie dynamiczne zakłada konieczność nieustannych zmian przede wszystkim produkcji i handlu na możliwościach rozwojowych danej gospodarki, z drugiej zaś na potrzebie jej adaptacji odmieniającej się na:
1. Nawyku wytwarzania
2. Dostępności surowców


(…)

… mogą także dotyczyć udziałów w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, takich jak: Światowa Organizacja Handlu, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Rozwoju, Europejska organizacja Współpracy Gospodarczej.
Na MPP mają też wpływ tzw. czynniki koniunkturalne. Mają one z reguły charakter krótkookresowy Bezpośrednio związane są z relacją popytową i podażową na rynkach międzynarodowych…
…. Jakie to właściwości?
Jakie są warunki naturalne danego kraju / położenie geograficzne, jego zasoby naturalne, warunki demograficzne i struktura gospodarki danego kraju, poziom techniki i technologii stosowanej w danym kraju, będą to także czynniki systemowe, czyli mieszanej polityki gospodarki a nawet poza ekonomiczne.
2. Zewnętrzne wiążą się bezpośrednio z efektami rozwoju i przekształceń strukturalnych gospodarki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz