Ruch czynników produkcji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruch czynników produkcji - strona 1 Ruch czynników produkcji - strona 2 Ruch czynników produkcji - strona 3

Fragment notatki:

. R u c h c z y n n i k ó w p r d u k c j i.
Spośród czynników produkcji podstawowe znaczenie to międzynarodowe przepływy kapitału. Przez przepływ kapitału w szerokim znaczeniu rozumiemy wszelki odnotowany w bilansie płatniczym ruch kapitału przez granicę. Podmiotami w tak rozumianym obrocie kapitałowym mogą być:
1. Bank Centralny
2. Banki komercyjne
3. Przedsiębiorstwa
4. Gospodarstwa domowe
Obroty kapitałowe są dokonywane za pośrednictwem banku centralnego różnią się zasadniczo od tego typu operacji dokonywanych przez pozostałe podmioty. Nie są one bowiem dokonywane z chęci zysku, lecz dla osiągnięcia innych celów związanych przede wszystkim z makroekonomiczną polityką państwa. Bank centralny może dokonywać eksportu czy importu kapitału interweniując na międzynarodowym rynku walutowym. Jeżeli taka interwencja podejmowana jest z zamiarem niedopuszczenia do spadku kursu obcej waluty, to jest to związane z zakupem dewiz, a więc z eksportem kapitału
Gdy celem jest obrona kursu waluty własnej, bank centralny dokonuje sprzedaży waluty obcej, a więc importu kapitału. Bank centralny może być także podmiotem dokonującym transakcji wywozu i przywozu kapitału w warunkach, gdy jego własne zasoby nie wystarczają do obrony kursu waluty narodowej. Jeżeli dany kraj jest członkiem MFW to może liczyć na postawienie do jego dyspozycji kredytu dewizowego, prowadzącego w konsekwencji do importu kapitału i odwrotnie udzielenie przez bank centralny MFW kredytu w walucie narodowej może być uznane za eksport kapitału. Ze względu na to że operacje wywozu i przywozu kapitału przeprowadzane przez bank centralny mają przedstawiony wyżej specyficzny charakter, odróżnia się je od wywozu i przywozu w wąskim znaczeniu. Cechą szczególną przepływu kapitału w wąskim znaczeniu jest to, że podejmowany z motywu zysku i przez podmioty gospodarcze inne niż bank centralny. Istnieje wiele form przepływu kapitałów wąskim znaczeniu, jak również kilka sposobów ich klasyfikacji. Przyjmując za kryterium okres na jaki następuje wywóz lub przywóz kapitału wyróżnia się zazwyczaj krótko i długookresowy ruch kapitału. Jeżeli okres spłaty wywiezionego lub przywiezionego kapitału nie przekracza jednego roku mówimy o krótkookresowym ruchu kapitału. Jeśli zaś przekracza rok mówimy o długookresowym ruchu kapitału.
Nową formą kapitału są kredyty.
Do kredytów krótkookresowych należą przede wszystkim kredyty handlowe, niektóre rodzaje kredytów finansowych, oraz krótkookresowe lokaty na rynku walutowym. Inne rodzaje kredytów zalicza się zwykle do kredytów długookresowych. Kryterium wywozu kapitału jest jego pochodzenie. Mówimy wtedy o wywozie kapitału ze źródeł publicznych, oraz ze źródeł prywatnych.


(…)

… bind swap ) oraz • Wykup długu przez kraje dłużnicze (buy - back). Dotychczas wierzyciele wprowadzali większość z w/w elementó a także stosowali procesy konwersji długów:
• W Klubie Londyńskim - wierzyciele prywatni
• W Klubie Paryskim wierzyciele publiczni
Wyrażali często gotowość umorzenia części długu.
Inwestycje bezpośrednie. Bardzo ważną formą wywozu kapitału, nieco odmienną od pozostałych…
… zarówno charakter długookresowy jak i krótkookresowy. Obejmuje też w zasadzie wszystkie kolejne formy wywozu kapitału.
Przyjmując wreszcie za kryterium podziału formę wywożonego kapitału możemy wyróżnić:
• Lokaty na rynku walutowym
• Kredyty handlowe
Inwestycje portfelowe
• Kredyty finansowe
• Inwestycje bezpośrednie.
Lokaty na rynku walutowym obejmują krótkookresowe lokowanie kapitału na zagranicznym…
… towaru i często są elementem zwiększającym konkurencyjność danego towaru. Kredyty te odgrywają szczególna rolę w dziedzinie obrotu gotowymi obiektami przemysłowymi, statkami, samolotami jak również w stosunkach krajów uprzemysłowionych z krajami rozwijającymi się.
Inwestycje portfelowe.
Są to długookresowe lokaty w zagranicznych papierach wartościowych, a zwłaszcza w obligacjach i akcjach.
Inwestowanie…
… strony na:
• Konieczność zapewnienia dalszego dopływu kapitału pożyczkowego do krajów dłużniczych
• Uporządkowanie przez nie, przy współudziale MFW swoich gospodarek - plan Bakera (min. Fin USA )
W tym samym okresie pojawiły się propozycje A. Salomona, czy H. Wallicha - przewidujące stabilizację stopy procentowej według, której miały być płacone odsetki. Cechą wspólna tych propozycji było dążenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz