Dr Robert Suwaj

note /search

Środki bezwzględnie suspensywne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2387

43/2. Środki bezwzględnie suspensywne w pa i op. Suspensywność- moc prawna środka zaskarżenia. Może być bezwzględna oraz względna. Odwołanie jest bezwzględnie suspensywne - wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. ...

Środki dowodowe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

Środki dowodowe art. 76-80 kpa - domniemania Wszystko może być dowodem jeśli jest zgodne z przepisami prawa: dokument urzędowy: to co jest napisane jest zgodne ze stanem oczywistym pochodzi od organu, który przedstawiciel podpisał ś...

Środki przymusu w procesie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Środki przymusu stosowane wobec stron i innych uczestników postępowania. Należą tutaj: Kara grzywny - może być tylko wymierzona innym uczestnikom postępowania (świadkowie, biegli) za naruszenie obowiązków procesowych. W wyjątkowych przypadkach można zwolnić z kary grzywny, jeżeli zaszła usprawiedl...

Środki zaskarżenia w postępowaniu w sprawie wydawania zaświadczeń-opr...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

19/03. Środki zaskarżenia w postępowaniu w sprawie wydawania zaświadczeń. Wydanie zaświadczenia jest wszczynane wyłącznie na wniosek. Osoba ubiegającą się o zaświadczenie powinna swoje żądanie wnieść w formie podania albo też może żądanie wnieść ustnie do protokołu. Organ powinien ustalić czy żądan...

Bezczynność organów administracyjnych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 434

10. Bezczynność organu administracyjnego. Organy administracji publicznej mają obowiązek załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy niewymagające przeprowadzania postępowania wyjaśniającego tj. te, które można rozstrzygnąć w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia ...

Bezprzedmiotowość postępowania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 560

13. Bezprzedmiotowość postępowania. Brak przedmiotu postępowania - bezprzedmiotowość, prowadzi do podjęcia decyzji przerywającej definitywnie wszystkie czynności organu administracyjnego prowadzone w sprawie. Z powodu bezprzedmiotowości postępowania stwierdzonej przez organ następuje umorzenie post...

Czynności procesowe techniczne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 658

Czynności procesowe techniczne: Wywołują skutki prawne przez fakty. Poprzez te czynności organ władczo ingeruje w sferę praw lub obowiązków różnych podmiotów. Są niezbędne do rozpoznania sprawy i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zaliczyć tutaj można: Wezwania- mogą być skierowane do ka...

Czynności weryfikacyjne postępowania skargowego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1225

8/1. Czynności weryfikacyjne postępowania skargowego. Wprawdzie samo postępowania skargowe jest jednoinstancyjne i nie ma w nim miejsca na środki zaskarżenia, ale załatwienie skargi lub wniosku, które budzi niezadowolenie, daje podstawę do wniesienia skargi. Nie będzie to ponowienie dawnej skargi l...

Decyzja administracyjna i jej struktura-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2079

4/1. Decyzja administracyjna i jej struktura. W przepisach prawa materialnego decyzja adm. może występować pod różnymi nazwami, np. zezwolenia, pozwolenia, zgody, koncesji. Nazwa użyta w przepisach nie jest w tym przypadku istotna przy kwalifikowaniu danego aktu jako poddanego rygorom procesowym us...