Dr Rafał Bielawski

note /search

Klasyfikacje kosztów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1932

Bielawski. Notatka składa się z 4 stron. Klasyfikacje kosztów Według koncepcji przepływowego klasyfikowania kosztów strumienie kosztów klasyfikuje się według rodzaju a następnie grupuje według funkcji, miejsc powstawania i ośrodków (centrów) odpowiedzialności(uwzględniając wzajemne rozliczenia wew...

Koncepcje kosztów i efektów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

Bielawski. Notatka składa się z 1 strony. Koncepcje kosztów i efektów W rachunkowości zarządczej pojęcie „koszt” wiąże się z rzeczą, działaniem lub funkcją, czyli obiektem kosztów. Obiektami kosztów mogą być: -wyroby gotowe - półpr...

Koncepcje kosztów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1652

Bielawski. Notatka składa się z 6 stron. Koncepcje kosztów Stale rosnące koszty pośrednie, fakt wielokrotnego ich uśredniania, traktowanie wielkości produkcji jako jedynej zmiennej kształtującej poziom wszystkich kosztów oraz fakt, że nie wszystkie koszty pośrednie dotyczą bieżącego okresu - powod...

Modele wyceny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2030

Bielawski. Notatka składa się z 3 stron. Modele wyceny W procesie wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym mają zastosowanie dwie techniki wyceny: ● technika dyskontowania strumieni dochodów, ● technika kapitalizacji prostej inac...

Ryzyko jako składnik stopy dyskontowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

Bielawski. Notatka składa się z 6 stron. Ryzyko jako składnik stopy dyskontowej . Słowo „dyskonto” z włoskiego „disconto” oznacza potrącenie, pomniejszenie pewnej kwoty nominalnej: weksli, czeków, papierów wartościowych. Zastosowanie większej stopy dyskontowej w procedurze dyskontowania spowoduj...

Rachunkowość finansowa a rachunkowośc zarządcza - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1358

  1  1.1 Zarys  historii  rachunkowo ś ci  Powstanie  i  rozwój  rachunkowości  związane  jest  z  okresem  upowszechnienia  gospodarki  towarowo-pienięŜnej.  Potrzeba  wspomagania  pamięci  ludzkiej  za  pomocą  róŜnych  notatek  i zapisów  przyczyniła  się  do  powstania  zaczątków  stopniowo  ro...

Rachunkowosc zarzadcza

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3878

Prezentacja zapisana w formacie PPT zawiera 100 slajdów. Dokładna tematyka notatki jest następująca: analiza wskaźnikowa, kapitał obrotowy strategie zarządzania kapitałem obrotowym, metoda badań analitycznych, analiza sprawozdań finan...

Mierniki działalności gospodarczej - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1778

  1      1.  Model ruchu okręŜnego w gospodarce  2.  Sposoby liczenia Produktu Krajowego Brutto  3.  Produkt Narodowy Brutto i jego rola w gospodarce  4.  Produkt  Narodowy  Netto  jako  przybliŜona  miara  poziomu  działalności  gospodarczej  i  dobrobytu społeczeństwa  5.  Alternatywne mierniki