Mierniki działalności gospodarczej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mierniki działalności gospodarczej - wykład - strona 1 Mierniki działalności gospodarczej - wykład - strona 2 Mierniki działalności gospodarczej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

  1      1.  Model ruchu okręŜnego w gospodarce  2.  Sposoby liczenia Produktu Krajowego Brutto  3.  Produkt Narodowy Brutto i jego rola w gospodarce  4.  Produkt  Narodowy  Netto  jako  przybliŜona  miara  poziomu  działalności  gospodarczej  i  dobrobytu społeczeństwa  5.  Alternatywne mierniki poziomu dobrobytu ekonomicznego  6.  Dochód narodowy w Polsce i w innych krajach.    Słowa kluczowe:   •  Produkt  Krajowy  Brutto,  •  metoda  sumowania  produktów,  •  dobra  finalne  i  dobra  pośrednie,  •  wartość  dodana,  •  metoda  sumowania  dochodów,  •  metoda  sumowania  wydatków,   •  płatności  transferowe,  •  eksport  netto,  •  nominalny  i  realny  PKB,  •  deflator  PKB,  •  PKB   per  capita ,  •  Produkt  Narodowy  Brutto,  •  dochody  netto  z  tytułu  własności  za  granicą,  •  Produkt  Narodowy  Netto,  •  amortyzacja,  •  inwestycje  brutto  i  inwestycje  netto,  •  wskaźnik  DEN  (dobrobytu   ekonomicznego  netto).              Przez  produkcj ę  potencjaln ą rozumiemy produkcję, którą moŜna by wytworzyć  w gospodarce, gdyby racjonalnie wykorzystać wszystkie czynniki produkcji, tj. zasoby pracy,  kapitału  i  ziemi.  Rozmiary  produkcji  potencjalnej  zaleŜą  od  wielkości  zasobów  czynników  produkcji występujących w gospodarce oraz od efektywności ich  wykorzystania.    Produkcja  faktyczna       oznacza  produkcję  rzeczywiście  wytwarzaną  w  gospodarce.  W  gospodarce  rynkowej,  w  której  produkty  wytwarzają  przedsiębiorstwa  nastawione na zysk, jej poziom wyznaczony jest przez moŜliwości opłacalnej sprzedaŜy.    Agregatowy popyt  to łączna ilość towarów, jaką nabywcy decydują się zakupić  w danych warunkach. ZaleŜy przede wszystkim od dwóch czynników: od ogólnego poziomu  cen towarów i do wielkości dochodów ludności.    Agregatowa poda Ŝ oznacza łączną ilość towarów, jaką producenci decydują się  wytworzyć w danych warunkach i dostarczyć na rynek. ZaleŜy ona od trzech czynników: od  zasobów  czynników  produkcji  i  efektywności  ich  wykorzystania,  od  ogólnego  poziomu  cen  towarów oraz od kosztów produkcji ponoszonych przy wytwarzaniu towarów.     II.  Mierniki  działalno ś ci  gospodarczej.    2    Faktyczne  rozmiary  produkcji  (dochodu  narodowego)  ustala  się  w  wyniku  wzajemnego oddziaływania agregatowego popytu i agregatowej podaŜy.    Krzywe  agregatowego  popytu  i  agregatowej  podaŜy  mają  podobny  sens 

(…)

… gospodarce w ciągu roku. Z powodu duŜej ilości dóbr i usług które
zostały wytworzone lista pozycji, które trzeba do siebie dodawać jest bardzo długa (
obliczeniami tymi w Polsce zajmują się m.in. Główny Urząd Statystyczny). Zebrane dane
statystyczne dotyczące wartości wytworzonych dóbr i usług grupuje się według działów
gospodarki. Przy obliczaniu PKB tą metodą trzeba uwaŜać przede wszystkim aby nie
dodawać…
… przy wytworzeniu dóbr i usług (sumowanie
wydatków)
Ad 1. Pierwsza metoda obliczania PKB polega na sumowaniu wartości dóbr i usług
wytworzonych w danej gospodarce w ciągu roku. Z powodu duŜej ilości dóbr i usług które
zostały wytworzone lista pozycji, które trzeba do siebie dodawać jest bardzo długa (
obliczeniami tymi w Polsce zajmują się m.in. Główny Urząd Statystyczny). Zebrane dane
statystyczne dotyczące…
…, które powstały w procesie
produkcji. Gdy odejmiemy od niej wartość amortyzacji, podatki bezpośrednie płacone przez
przedsiębiorstwa oraz zyski nie podzielone, otrzymamy łączną wartość dochodów osobistych
uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe w przedsiębiorstwach. Natomiast dochody
pomniejszone o podatki bezpośrednie (płacone przez gospodarstwa domowe) i powiększone o
płatności transferowe (emerytury, zasiłki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz