Dr Alicja Oniszczuk

note /search

Opracowane zagadnienia na egzamin - Majątek trwały firmy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1568

Wymień składnik majątku trwałego firmy Wartości niematerialne i prawne. Koszty poniesione przy założeniu lub rozszerzeniu spółki akcyjnej Koszty prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości nie materialne i prawne (WNiP) Zaliczki na poczet WNiP Rzeczowy majątek trwały Grunty własne Budynki i...

Sylabus z rachunkowości finansowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 973
Wyświetleń: 1722

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA SYLABUS Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w ciągu roku obrotowego i na koniec (wg wartości początkowej) Definicje, klasyfikacje. Wycena, amortyzacja (umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).ustalenie wysokości Odpisy z tytułu trwa...

Wykłady z rachunkowości finansowej z 2006 r.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1036

dr Alicja Oniszczuk 04-03-2006 Wykład I Rachunkowość jest to system ciągłego w czasie (od powstania przedsiębiorstwa do zakończenia jego działalności z jakiejkolwiek przyczyny) ewidencjonowania operacji gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz prezentowania wyników tej ewidencji w sprawoz...

Charakterystyka kont 580, 300, 490

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 5250

Konto 580 - "Rozliczenie kosztów produkcji" służy do porównania kosztu wytworzenia poszczególnych produktów lub ich grup z wartością wytworzonych produktów wyrażoną w cenach ewidencyjnych. Na stronie Wn konta 580 ujmuje się, w korespondencji z odpowiednimi kontami zespołu 5, rzeczywisty ...

Ujawnianie informacji o środkach trwałych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 658

Sposób ujawniania środka trwałego w sprawozdaniach finansowych bilans - aktywa trwałe itd rachunek zysków i strat - amortyzacja w wariancie porównawczym, pozostałe przychody i koszty operacyjne - zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych; rach przepływów pieniężnych - działalność inwest...

Egzamin zestaw 3

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 882
Wyświetleń: 1512

Zestaw 3. 1. Oblicz roczną stawkę amortyzacji środka trwałego o przewidywanym okresie eksploatacji 10 lat oraz zaksięguj roczną amortyzację środka trwałego, którego wartość początkowa wynosi 25000zł. 2. Zaksięguj operacje składające się na sprzedaż środka trwałego o Wp 1 i 50% stopniu zużycia,

Egzamin zestaw 4

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1253

Zestaw 4. 1. Porównaj metodę liniową i degresywną naliczania amortyzacji oraz przedstaw sposób ewidencji amortyzacji. 2. Zaksięguj operacje składające się na zakup środka trwałego o Wp 1, VAT naliczony w fakturze zakupu wynosi 7%. 3. Oblicz stałą cenę ewidencyjną zakupionych materiałów przy założ...

Zadania z egzaminu z wcześniejszych lat

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 742
Wyświetleń: 1463

1. Przedstaw zasady funkcjonowania konta 300. 2. Co oznacza saldo Dt konta 490. 3. Oblicz i zaksięguj amortyzację środka trwałego metodą liniową oraz degresywną za 3 kolejne lata. Wp środka trwałego wynosi 2zł, stawka 20%. Współczynnik przyspieszonej amortyzacji wynosi 2. 4. Przekazano w formie d...

Egzamin poprawkowy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1120

Pojęcia: FIFO, LIFO, koszt produkcji, cena netto, koszty bezpośrednie Amortyzacja (księgowanie) Konto 580 Podatki (składki z wypłaty, na co idą) Księgowania: Otrzymana faktura za zakup materiałów,

Kolokwium - rachunkowość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1071

Grupa 1: Amortyzacja metodą naturalną Przykład na likwidację środka trwałego Leasing operacyjny, księgowanie Ewidencja VAT-u Grupa 2: Cena nabycia Amortyzacja metodą degresywną malejącego salda Import środków trwałych Przekazanie/odebranie darowizny Grupa 3: