Sylabus z rachunkowości finansowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sylabus z rachunkowości finansowej - strona 1 Sylabus z rachunkowości finansowej - strona 2 Sylabus z rachunkowości finansowej - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
SYLABUS
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w ciągu roku obrotowego i na koniec (wg wartości początkowej)
Definicje, klasyfikacje.
Wycena, amortyzacja (umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).ustalenie wysokości Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych (zakup środków trwałych, sprzedaż środków trwałych, darowizna przekazana, darowizna otrzymana, ulepszanie środków trwałych przeszacowanie środków trwałych).
Sposób prezentacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w sprawozdaniu finansowym.
Rachunek przepływów środków pieniężnych - zestawia strumienie pieniężne w trzech rodzajach.
Inwestycje długoterminowe
Definicje i klasyfikacja.
Wycena inwestycji w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy.
Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne.
Aktywa pieniężne oraz instrumenty finansowe.
Odpisy aktualizujące wartość inwestycji długoterminowych (o te odpisy zmniejsza się wartość początkową inwestycji długoterminowych wyceniając je do bilansu).
Ewidencja zmian w stanie inwestycji oraz przychodów z inwestycji.
Sposób prezentacji inwestycji w sprawozdaniu finansowym (w rachunku zysków i strat).
Zapasy
Zakres pojęcia.
Wycena zapasów w ciągu roku obrotowego z podziałem na: materiały, towary, produkty.
Ewidencja operacji zmniejszających stan zapasów, materiałów, towarów na rynku krajowym. Np. zakup i sprzedaż towarów, odpisy aktualizujące wartość towarów.
Sposób prezentacji zapasów w sprawozdaniu finansowym (sprzedaż towarów, zapasów). Koszty
Definicje, klasyfikacje kosztów, rodzaje i ich rozliczanie, (rozliczenie kosztów w czasie, rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne, warianty ewidencji kosztów).
Sposób prezentacji kosztów w sprawozdaniu finansowym (w rachunku zysków i strat).
Przychody
Definicje i klasyfikacja przychodów.
Ewidencja:
Przychodów z podstawowej działalności operacyjnej;
Pozostałych przychodów operacyjnych;
Przychodów finansowych.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Prezentacja przychodów w sprawozdaniu finansowym.
Wynik finansowy
Wariant kalkulacyjny oraz porównawczy (różnią się tylko prezentacją kosztów podstawowej działalności operacyjnej). Koszty w układzie kalkulacyjnym są ujęte w trzech pozycjach: zarządu, sprzedaży wytwarzania, w układzie porównawczym: koszty wg. rodzaju.


(…)

…. rodzaju.
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.
Etapy ustalania wyniku finansowego.
Rozliczenie wytworzonego wyniku finansowego po opodatkowaniu.
Sposób prezentacji wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym (bilans), rachunku zysków i strat. Metody sporządzania rachunku przepływów środków pieniężnych
Bezpośrednie,
Pośrednie (pośrednio dochodzi do strumieni).
ŚRODKI TRWAŁE to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi (prawo wieczystego użytkowania gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego i mieszkaniowego).prawa o przewidywanym okresie użyteczności powyżej 1 roku kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki
Przy wprowadzaniu środków trwałych do ksiąg ujęcie w bilansie nie jest konieczne aby środki trwałe stanowiły własność lub współwłasność. Środki trwałe zgodnie z klasyfikacją środków trwałych dzieli się na 10 grup:
KST - klasyfikacja środków trwałych - nie z bilansu Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania ziemi.
Budynki i lokale, w tym spółdzielcze, własnościowe, prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (rurociągi, drogi, linie energetyczne i telekomunikacyjne)
Kotły i maszyny energetyczne.
Maszyny, urządzenia i aparatury…
… przez konto środki trwałe w budowie.
Na zakup środka trwałego Jak też na zakup każdego środka składają się dwa dokumenty:
otrzymana faktura VAT od dostawcy
dowód przyjęcia środka trwałego na stan OT
Dane faktury:
cena nabycia środka trwałego wartość netto FV 10.000
VAT 22% - 2.200
wartość brutto faktury która stanowi zobowiązanie wobec dostawcy 12.200
Zakładamy, że VAT naliczony podlega odliczeniu od VAT…
… środki trwałe
16.000 16.000 Otrzymano darowiznę środka trwałego
Darowiznę traktuje się jako przychody przyszłych okresów, wycenia się ją wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego.
Przychody
przyszłych okres. środki trwałe obrabiarka ( konto analityczne)
10.000 10.000 10.000 Po przyjęciu środka trwałego do używania rozpoczynamy jego amortyzację.
Zakładamy, że stawka roczna wynosi 10…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz