Wykłady z rachunkowości finansowej z 2006 r.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady z rachunkowości finansowej z 2006 r. - strona 1 Wykłady z rachunkowości finansowej z 2006 r. - strona 2 Wykłady z rachunkowości finansowej z 2006 r. - strona 3

Fragment notatki:

dr Alicja Oniszczuk 04-03-2006 Wykład I Rachunkowość jest to system ciągłego w czasie (od powstania przedsiębiorstwa do zakończenia jego działalności z jakiejkolwiek przyczyny) ewidencjonowania operacji gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie oraz prezentowania wyników tej ewidencji w sprawozdaniu finansowym. Przedmiotem ewidencji są tylko te zdarzenia, które wpływają na sytuację majątkową, finansową przedsiębiorstwa.
Sprawozdanie finansowe może składać się z 3-ech lub 5-ciu elementów. 3
5
Bilans
Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacje dodatkowe
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Rachunek przepływów pieniężnych
Bilans - zestawienie środków trwałych (pasywów i aktywów).
Rachunek zysków i strat - zestawienie kosztów z przychodami w ujęciu memoriałowym (są przychody nie ma pieniędzy, są koszty nie ma wydatków).
Rachunek przepływów finansowych - jest to zestawienie strumieni pieniężnych wpływających i wypływających z przedsiębiorstwa na trzech rodzajach działalności:
Operacyjnej (statusowej) - „produkcja garsonek i handel rowerami”
Inwestycyjnej
Finansowej.
Informacja dodatkowa - składa się z dwóch części:
Wprowadzenie do sprawozdania
Dodatkowe objaśnienia
Wyrób - efekt procesu produkcyjnego.
Handel - kupno i sprzedaż.
Kapitał własny - wniesione przez założycieli przedsiębiorstwa.
Przykłady operacji:
Zakupiono materiały za gotówkę - zmniejszają się środki pieniężne, a zwiększa się stan materiałów.
Otrzymano kredyt - zwiększają się środki pieniężne, a zwiększają się zobowiązania wobec banku.
Sprzedano wyroby gotowe z odroczonym terminem płatności - zmniejszają się wyroby gotowe, a zwiększają się należności.
Zakupiono komputery, za które zapłacono z odroczonym terminem płatności - zwiększają się środki trwałe i zobowiązania wobec dostawach.
Zakupiono udziały i akcje za gotówkę - Wyemitowano 100 akcji o nominale 10zł - zwiększają się kapitał podstawowy i zwiększy się stan środków pieniężnych na koncie.
Przedstaw podstawową zasadę ewidencjonowania. Jaka jest podstawowa zasada ewidencji? - dwa różne konta, dwie różne strony, ewidencja operacji, które zmieniają wynik finansowy (czyli wpływają na sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa).
dr Alicja Oniszczuk 18-03-2006 Wykład II

(…)

… się z ZUS, US, UC,
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.
Jeżeli powstanie niedobór niezawiniony, to obciążamy nim pozostałe koszty operacyjne bądź finansowe, w przeciwnym wypadku obciążamy osoby materialnie.
Sporządzenie zestawień obrotów i sald kont analitycznych.
Jeżeli ∑obr.Dt kont analitycznych =∑obr.Dt kont syntetycznego i ∑obr.Ct kont analitycznych = ∑obr.CT kont syntetycznych - to wszystko jest OK…
… dużymi literami A (aktywa trwałe) i B (aktywa obrotowe).
A - to takie, które nie zmienią postaci w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wystąpią one w tej samej postaci w bilansie w następnym roku.
W aktywach trwałych wyróżnia się oznaczone cyframi rzymskimi następujące podgrupy:
Wartości niematerialne i prawne:
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki…

Długoterminowe aktywa finansowe:
W jednostkach powiązanych
W pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
dr Alicja Oniszczuk 18-03-2006 Wykład II Inne rozliczenia międzyokresowe. B - Aktywa obrotowe zmieniają swoją postać w ciągu roku.
Zapasy Materiały
Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe
Towary…
… w gospodarstwie za ubiegły rok)
Zupy regeneracyjne Pozostałe
Koszty podróży służbowych Jubileuszuówki. dr Alicja Oniszczuk 27-05-2006 Wykład VI
Sporządzenie bilansu otwarcia na 01.01.2006
Aktywa
Pasywa
A. Aktywa trwałe
A. Kapitały własne
Środki trwałe
Kapitał podstawowy
B. Aktywa obrotowe
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Materiały
Towary
Produkty
Kasa
Kredyty długoterminowe
Zobowiązania Zobowiązania…
… analitycznych.
Inwentarz
Dziennik służy do chronologicznego zapisywania wszystkich operacji w ciągu roku obrotowego. W dzienniku wpisujemy następujące dane identyfikujące każdą operację :
Pozycja (1,2,3,…)
Data operacji
Symbol i numer dowodu księgowego (FVS 1/2005)
Data wystawienia dowodu księgowego jeżeli jest różna od daty operacji.
Treść, kod lub skrót operacji (FVS 1000garsonek)
Kwota operacji i data dokonania wpisu
Dekretacja operacji
Księgi pomocnicze związane są z kontami analitycznymi. Do konta syntetycznego produkt kontem analitycznym może być: wersalki, stoły, fotel
Przykłady:
Materiały → deski, gwoździe, śruby
Dostawcy → dostawca A, Dostawca B
Kredyt bankowy → Bank A, Bank B, Bank C
Na kontach analitycznych księgujemy zgodnie z zasadą powtórzonego zapisu.
Zestawienia
Zestawienia są to urządzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz