Operacje gospodarcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3066
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operacje gospodarcze - strona 1 Operacje gospodarcze - strona 2 Operacje gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:


Operacje gospodarcze
  Operacje gospodarcze - udokumentowane, wyrażone wartościowo zdarzenia gospodarcze, które wywierają wpływ na składniki bilansu, a także sytuację finansową przedsiębiorstwa.
Cechy konieczne operacji gospodarczych:
Muszą być utrwalone w odpowiednim dowodzie księgowym
Muszą być wyrażone wartościowo (w złotych polskich)
 
Operacje gospodarcze należy interpretować z punktu widzenia podmiotu, w którym rejestruje się operacje.
  Klasyfikacja (uwzględniając charakter zmian): Wynikowe Wywołują zmiany w elementach kształtujących wynik finansowy, takich jak przychody, koszty, straty/zyski nadzwyczajne.
Charakteryzują działalność przedsiębiorstwa za pomocą wyników. Pozwalają sporządzić rachunek zysków i strat . Bilansowe Wywołują zmiany w składnikach bilansu, nie zmieniając wyniku finansowego przedsiębiorstwa
Przedstawia się na nich zmiany, jakie występują w składnikach majątku i kapitału.
Salda tych kont wykazuje się w bilansie.
 
 
Aktywa
Pasywa
Wpływ na sumę bilansową
Aktywne
+/-
 
brak
Pasywne
 
+/-
brak
Aktywno-pasywne zwiększające
+
+
zwiększenie
Aktywno-pasywne zmniejszające
-
-
zmniejszenie
  Operacje aktywne Wywołują zmiany po stronie aktywów. Jeden składnik aktywów się zwiększa, a drugi zmniejsza o wartość operacji. Operacja ta nie wpływa na sumy końcowe bilansu. np. wpływ należności od odbiorcy na rachunek bankowy (20000zł) powoduje zmniejszenie się należności od odbiorcy i zwiększenie się środków na rachunku bankowym.   Operacje pasywne Wywołują zmiany po stronie pasywów. Jeden składnik pasywów się zwiększa, a drugi zmniejsza o wartość operacji. Operacja ta nie wpływa na sumy końcowe bilansu. Np. część zysku przeznaczono na zwiększenie kapitału zakładowego (20000zł). Wystawiono weksel w celu uregulowania zobowiązania za dostarczone materiały - 20000zł.   Operacje aktywno-pasywne zwiększające Wywołują zmiany po stronie aktywów i pasywów. Jeden składnik aktywów się zwiększa, zwiększa się także jeden składnik pasywów o wartość operacji. Sumy końcowe bilansu także się zwiększają o wartość operacji. Np. zamówiono i przyjęto do magazynu materiały na kredyt kupiecki (z odroczonym terminem zapłaty)   Operacje aktywno-pasywne zmniejszające Wywołują zmiany po stronie aktywów i pasywów. Jeden składnik aktywów się zmniejsza, zmniejsza się także jeden składnik pasywów o wartość operacji. Sumy końcowe bilansu także się zmniejszają o wartość operacji.

(…)

… z tytułu dostaw i usług ze środków na rachunku bankowym
 
 
Konto księgowe - podstawowe urządzenie księgowe, na którym zapisuje się operacje gospodarcze. Rachunek zmian określanego składnika bilansowego pozwalający ujmować zwiększenia i zmniejszenia tego składnika.
 
Elementy składowe konta:
Nazwa konta określająca przedmiot ewidencji konta
Symbol cyfrowy konta pochodzący z planu kont
2 strony konta…
… na kontach
Zestawienie obrotów i sald
Bilans zamknięcia
 
Zestawienie obrotów i sald
Na koniec każdego miesiąca należy sporządzać zestawienie obrotów i sald nazywane też bilansem próbnym. W zestawieniu tym ujmuje się równoważące się obroty i salda wszystkich kont, ustalane na podstawie zastosowania zasady podwójnego księgowania. Można je sporządzać w wersji uproszczonej lub rozwiniętej
 
Lp.
Nazwa lub symbol cyfrowy konta
Bilans otwarcia (salda początkowego)
Obroty za miesiąc
Obroty narastająco
Salda końcowe
 
 
Dt | Ct
Dt |Ct
Dt | Ct
Dt | Ct
 
 
 
 
 
 
 
W zestawieniu obrotów i sald należy poszukiwać dwóch prawidłowości. Suma obrotów debetowych wszystkich kont musi być równa sumie obrotów kredytowych tych kont. Suma sald debetowych musi być równa sumie sald kredytowych.
 
Spełnia ono przede wszystkim funkcję kontrolną.  
Operacje gospodarcze zapisuje się na kontach, które są ujęte w planie kont. Plan kont to wykaz kont odpowiednio usystematyzowany, który pozwala we właściwy sposób grupować operacje gospodarcze. Każda jednostka gospodarcza jest zobowiązana opracować zakładowy plan kont.
 
Wzorcowy plan kont
Konta we wzorcowym planie kont zostały ujęte w 9 zespołach ponumerowanych od 0 do 8.
Zespół 0 - Majątek trwały (aktywa trwałe)
01 - środki trwałe
Zespół 1 - środki pieniężne, rachunki bankowe i krótkoterminowe aktywa finansowe (inwestycje krótkoterminowe)
10 - kasa
Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia
Zespół 3 - Materiały i towary
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
Zespół 5 - Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie
Zespół 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe
Zespół 7…
… - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
Zespół 8 - Kapitały (fundusze), fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy
 
Zasady funkcjonowania kont wynikowych
Do ewidencji przychodów, kosztów, strat nadzwyczajnych oraz zysków nadzwyczajnych służą konta wynikowe.
Konta wynikowe powstały w skutek pionowego podziału konta pasywnego "Kapitał własny". Wobec tego konta te pełnią rolę kont korygujących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz